ОСОБЛИВОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: посттравматичне зростання, соціономічні спеціальності, духовні зміни, сила особистості, ставлення до інших, цінність життя, нові можливості

Анотація

У статті подано результати емпіричного дослідження особливостей посттравматичного зростання студентів соціономічних спеціальностей. Розкрито основні вимоги до фахівців домагаючих професій: уміння розуміти клієнтів, надавати емоційну підтримку, активно співпрацювати, допомогати іншим в самореалізації та прийнятті оптимальних рішень тощо. Показано емоційну перевантаженість спеціалістів зазначеного профілю в умовах війни, а також погіршення емоційного стану здобувачів вищої освіти. Пояснено важливість посттравматичного зростання студентів соціономічних спеціальностей як умови особистісної готовності до майбутньої професійної діяльності. Узагальнено результати емпіричного дослідження. Встановленно такі перетворення, пов’язані з переживанням студентами воєнних подій, як високий рівень зростання цінності життя, низькі рівні змін духовного розвитку та ставлення до інших. Виявлено, що тільки незначна кількість студентів почала відчувати внутрішню силу та здатність долати труднощі. Отримані дані засвідчили недостатню особистісну готовність здобувачів вищої освіти надавати підтримку майбутнім клієнтам. Підтверджено гіпотезу щодо існування статистично значущого зв’язку між показниками посттравматичного зростання (духовні зміни, індекс посттравматичного зростання, сила особистості, ставлення до інших та цінність життя) та віком опитаних. Не виявлено зв’язку віку з відчуттям нових можливостей та інтересів. Спроставано гіпотези щодо існування статистично значущого зв’язку між індексом посттравматичного зростання та обраною спеціальністю, індексом посттравматичного зростання та курсом навчання. Це підкреслює необхідність уточнення внутрішніх чиннків посттравматичного зростання студентів соціономічних спеціальностей.

Посилання

1. LaRocca M. A., Scogin F. R., Hilgeman M. M., Smith A. J., Chaplin W. F. The impact of posttraumatic growth, transformational leadership, and self-efficacy on PTSD and depression symptom severity among combat Veterans. Military Psychology. 2018. Vol. 30. No 2. P. 162–173.
2. Martz E., Livneh H., Southwick S. M., Pietrzak R. H. Posttraumatic growth moderates the effect of posttraumatic stress on quality of life in US military veterans with life-threatening illness or injury. Journal оf Psychosomatic Research. 2018. Vol. 109. P. 1–8.
3. Зубовський Д.С. Особистісне зростання учасників АТО у посттравматичний період : дис.... канд. психол. наук ; Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2019. 285 с.
4. Маркова М.В., Росіньский Г.С. Порушення здоров’я сім’ї демобілізованих військовослужбовців – учасників АТО: психопатологічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми. Український вісник психоневрології. 2018. Том 26, випуск 1(94). С. 78–82.
5. Харченко В.Є., Шугай М.А. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості : методичний посібник. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. 160 с.
6. Кутішенко В.П., Власенко І.А., Вінник Н.Д. Трансформація цінностей студентів в умовах реконструкції ними травматичних подій початку війни в Україні. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», «Психологія», «Медицина»). 2022. № 9(14). С. 616–633.
7. Панькевич О.О. Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до професійної взаємодії. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип. 7. Т. 2. С. 190–193.
8. Бреус Ю.В. Емоційна готовність до професійної діяльності як інтегративна властивість особистості майбутніх фахівців соціономічних професій. Психологія розвитку особистості в системі сучасної фахової підготовки : монографія / за ред. В.В. Зарицької. Запоріжжя : КПУ, 2017. С. 27–48.
9. Мельничук А.Ю., Комар Т.В. П’ятикроковий алгоритм проведення супервізії фахівців соціономічного профілю засобами позитивної психотерапії Н. Пезешкіана. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2022. Т. 33(72). № 3. С. 65–70.
10. Ситнік С.В., Мірошніченко О.М., Свіденська Г.М. Особливості емоційних станів здобувачів вищої освіти під час війни в Україні. Габітус. 2022. Вип. 3. С. 48–51.
11. Титаренко Т.М. Особистість перед викликами війни: психологічні наслідки травматизації. Проблеми політичної психології : Зб. наук. праць. 2017. Вип. 5. С. 3–10.
12. Tedeshi R.G., Calhoun, L.G. The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the Positive Legacy of Trauma. Journal of Traumatic Stress. 1996. Vol. 9. P. 455–471.
13. Титаренко Т.М. Посттравматичне життєтворення: способи досягнення психологічного благополуччя : монографія. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 160 c.
14. Климчук В.О. Психологія посттравматичного зростання : монографія. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 125 с.
15. Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. Київ : Педагогічна думка, 2016. 219 с.
Опубліковано
2023-01-26