МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЦІННІСНИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ У КРИЗОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ключові слова: ціннісні преференції, методологія прогнозування, теорії «середнього рівня», кризове суспільство, критеріальна модель, теоретична модель, цінності виживання, цінності розвитку

Анотація

У статті обґрунтовано методологію прогнозування динаміки ціннісних преференцій у кризовому суспільстві. Визначено соціально-психологічні особливості кризового суспільства, які позначаються на динаміці ціннісних змін. При побудові прогностичних моделей ціннісних змін пропонується враховувати: особливості розгортання кризи та актуальний її етап, масштаби та глибину кризової ситуації. Встановлено, що найбільш релевантною для даного випадку є ідея використання теорій «середнього рівня» Р. Мертона як інструмента прогнозування. Ціннісні преференції розглянуто як генералізовані ціннісні пріоритети, що зумовлюють вибір життєвих стратегій, задають орієнтири, стандарти та критерії оцінювання цілей і способів їх досягнення. Обгрунтовано гіпотезу щодо перспективності прогнозування динаміки ціннісних преференцій у кризовому суспільстві на основі визначення ймовірності переходу від цінностей, а відтак і стратегії виживання, що актуалізується на першому етапі кризи, до цінностей і стратегії розвитку. Представлено теоретичну модель прогнозування динаміки ціннісних преференцій, вибудувану відповідно до логіки розгортання кризи. Запропоновано критеріальну модель ціннісних пріоритетів, на основі якої конструюється інструментарій емпіричного дослідження. Модель містить 4 групи показників та індикаторів (особливості реагування на кризову ситуацію; особливості цілепокладання; потенціал реалізації поставлених цілей; особливості соціальних практик та ціннісних пріоритетів). Індикатори визначені окремо для кожної з ціннісних стратегій (виживання та розвитку). На етапі розробки інструментарію для збору первинних даних пропонується використовувати метод мозкового штурму, метод «Делфі», методи кореляційного, регресійного, факторного та кластерного аналізу. Найбільш релевантними завданням емпіричного дослідження визначено методи психосемантики (зокрема оціночне шкалювання), анкетування, метод експертних оцінок.

Посилання

1. Банах В.А., Банах Л.С. Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в умовах кризового суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 64. С. 13–21.
2. Бриндза В.В. Україні насолода життям відходить на другий план. Тому що ми і досі продовжуємо виживати. 13.04.2020. URL: https://rozmova.wordpress.com/2020/05/01/viktoriya-bryndza-2/є
3. Вербецька Т.О. Ціннісні преференції в соціологічному дискурсі. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2015. № 65–66. С. 56–64.
4. Жадан І. Інформаційна безпека середовища як чинник розвитку громадянської компетентності молоді. Проблеми політичної психології. 2021. № 24. С. 248–257.
5. Жовтянська В. Психологічні засади моделювання як методичного напряму соціальної прогностики. Scientific Studios on Social and Political Psychology. 2021. № 48(51). С. 9–15.
6. Лушин П.В. Хаос и неопределенность: от страдания – к росту и развитию. 2017.
7. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. Москва : АСТ: Хранитель, 2006. С. 246–272.
8. Bayer, M., Schwarz, O., & Stark, T. (2021). Citizenship in flux: Introduction and a conceptual approach. In Democratic Citizenship in Flux (pp. 7–22). transcript Verlag.
9. Innerarity D. (2022). Governing a Crisis Society. Open Journal of Political Science, 12(2), 195–206.
10. Rawluk, A., Ford, R., & Williams, K. (2018). Value-based scenario planning: exploring multifaceted values in natural disaster planning and management. Ecology and Society. 23(4).
11. Siltaloppi, J., & Vargo, S. L. (2014, January). Reconciling resource integration and value propositions-the dynamics of value co-creation. In 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 1278–1284). IEEE.
Опубліковано
2023-01-26