ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МОТИВАЦІЮ ДОСЯГНЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ

Ключові слова: згуртованість, відповідальність, організованість, мотивація досягнення успіху, мотивація уникнення невдач, задоволеність роботою

Анотація

У статті розглядається вплив соціально-психологічного клімату організації на мотивацію досягнень працівників. Соціально-психологічний клімат розглядається як інтегральна характеристика системи міжособистісних стосунків у групі та ставлення до професійної діяльності і виступає складником корпоративної культури організації. Мотивацію досягнень пов’язують із намаганням людини краще виконувати діяльність, досягати високих результатів, які можна позначити як успішні. Мотивацію досягнень розглядають як поєднання двох мотивів – мотивації досягнення успіху та мотивації уникнення невдачі. На основі результатів емпіричного дослідження авторами проаналізовано співвідношення рівнів соціально-психологічного клімату (як його оцінюють працівники організації) та рівнів мотивації досягнень. Виявлено, що серед опитуваних працівників компаній переважає середній рівень психологічного клімату, який характеризується вищими показниками відповідальності, згуртованості та організованості. Серед опитуваних з низьким рівнем СПК у компаніях переважають такі його показники, як інформованість та контактність. Досліджено, що опитуваним характерний помірно високий та середній рівні мотивації досягнення успіху. Виявлено, що вищий рівень психологічного клімату супроводжується більшою задоволеністю від роботи, ніж у разі низьких показників рівня СПК. Аналіз співвідношень рівнів соціально-психологічного клімату та мотивації досягнень показав, що серед опитуваних, які надають СПК середнього рівня, домінує помірно високий та певною мірою високий рівні мотивації на досягнення успіху та середній і певною мірою низький рівні мотивації на уникнення невдач. Серед опитуваних із низьким рівнем СПК переважають середній та певною мірою низький рівні мотивації досягнення успіху та помірно високий і певною мірою середній рівні мотивації уникнення невдач. Виявлено кореляцію між показниками згуртованості, відповідальності, організованості, колективізму та мотивації досягнення успіху. Можна вважати, що в організаціях зі сприятливішим психологічним кліматом дещо вищі показники мотивації досягнення успіху працівників.

Посилання

1. Базалійська Н.П., Гук А.В. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2016. Т. 21. Вип. 2. С. 56–60.
2. Базалійська Н., Микитюк С. Удосконалення соціально-психологічного клімату на промисловому підприємстві. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2017. № 1(06). С. 24–31.
3. Боснюк В.Ф. Математичні методи в психології : курс лекцій. Мультимедійне навчальне видання. Харків : НУЦЗУ, 2020. 141 с.
4. Заграй Л., Симовоник С. Мотивація досягнення працівників ІТ-сфери: діагностичні виміри, показники дослідження. Психологія особистості : науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. Т. 12. № 1. С. 42–48.
5. Карамушка Л.М. Психологія управління : навчальний посібник. Київ : Міленіум, 2003. 344 с.
6. Ліщинська О.А., Кміть М.І. Соціально-психологічний клімат як чинник управління організацією. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 4. С. 26–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_4_7
7. Скриньковський Р., Шпак О., Леськів С., Ситар Л. Діагностика стану соціально-психологічного клімату на підприємстві. Traektoriâ Nauki – Path of Science. 2018. Vol. 4, No. 2, р. 1024–1031.
8. Тапалова О.Б. Мотивація досягнення: феномен, дослідження, проблеми. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2014 № 4 (25). С. 158–164.
9. Чуйко О. Корпоративна культура організації як чинник мотивації досягнень працівників. Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 березня 2022 р., м. Івано-Франківськ) / За наук. ред. проф. Л.С. Пілецької, проф. І.М. Гояна, проф. І.А. Гуляс, доц. О.М. Чуйко. Івано-Франківськ, 2022. 324 с., с. 288–303. URL: https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2022/06/КОНФЕРЕНЦІЯ_-2022.pdf
10. Швець Г.О. Теоретико-методологічні засади управління соціально-психологічним кліматом трудового колективу на підприємстві. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property. 2018. Issue 17. Р. 174–181.
11. Baltis B. Psychological Climate in the Work Setting. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2001, Pages 12355–12359. URL: https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/01437-6
12. Baltes B., Zhdanova L., Parker C. Psychological climate: A comparison of organizational and individual level referents. Human Relations. 2009. Volume 62, Issue 5. Pp. 669–700. URL: https://doi.org/10.1177/0018726709103454
13. James L.R., Choi C. C., Ko C-H.E., McNeil P.K., Minton M.K., Wright M.A. Organizational and psychological climate: A review of theory and research. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2008. Volume 17, Issue 1. URL: https://doi.org/10.1080/13594320701662550
14. Kilroy S., Van de Voorde K., Kooij D. and van den Dungen S. Engaging older workers: the role of a supportive psychological climate. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. 2022. Vol. 9. No. 2, pp. 336–351. URL: https://doi.org/10.1108/JOEPP-04-2021-0097.
Опубліковано
2023-01-26