МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ключові слова: ідентичність, особистісно-професійна ідентичність, рефлексія, мотиваційна активність, особистісно-орієнтований підхід

Анотація

У статті представлено модель формування особистісно-професійної ідентичності учнів професійно-технічних навчальних закладів. Обґрунтовано необхідність впровадження на її основі програми цілеспрямованого формування особистісно-професійної ідентичності здобувачів професійно-технічної освіти. Концептуальним підґрунтям розробки комплексної психолого-педагогічної програми стали положення особистісно-орієнтованого підходу, а також принципи навчально-виховного впливу та тренінгової роботи (гуманізму, науковості, системності та послідовності, доступності та індивідуалізації, свідомості та активності, оптимізації). Представлена модель дозволяє ґрунтовно пояснити зміст програми та наочно представити динамічний аспект формування особистісно-професійної ідентичності, що виявляється у взаємозв’язку структурних елементів моделі – психолого-педагогічних умов формування, тематичних блоків та розвивальних заходів програми, психологічної структури особистісно-професійної ідентичності (соціальний, особистісний та діяльнісний компоненти), критеріїв розвитку її компонентів. Запропонована програма складається з трьох основних блоків, зміст яких здійснює цілеспрямоване посилення визначених психолого-педагогічних умов. Перший блок спрямований на активізацію усвідомлення приналежності до професійного співтовариства; другий блок націлений на сприяння самоідентифікації особистості з обраною професією; метою третього блоку є стимуляція мотиваційної активності до самореалізації в професії. В якості методу формувального впливу на особистісно-професійну ідентичність в здобувачів освіти визначено активне соціально-психологічне навчання (тренінг). Виділено групи формувальних заходів відповідно до специфіки структурної організації особистісно-професійної ідентичності: міні-лекції та дискусії; тренінгові вправи (з метою включення студентів до квазіпрофесійної діяльності); практичні завдання, спрямовані на рефлексію, на основі яких відбувається самопізнання та професійний саморозвиток майбутніх фахівців.

Посилання

1. Бех І. Д. Особистість у контексті орієнтирів розвивального виховання. Інноватика у вихованні. 2015. Вип. 1. С. 7–13.
2. Борисюк А. С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціальн-психологічний аналіз : монографія. Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. 440 с.
3. Бохан Т. Г., Алексеева Л. Ф., Шабаловская М. В., Морева С. А. Идентичность как показатель профессионально-личностного становления студентов специальности «лечебное дело». Медицинская психология в России : электрон. науч. журн. 2013. № 3(20). URL: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2013_3_20/nomer/nomer13.php
4. Булах І. С., Долинська Л. В. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів : навчально-методичний посібник, Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. 114 с.
5. Ермолаева Е. П. Мультидисциплинарный подход в модели «человек – профессия – общество». Организационная психология и психология труда. 2017. Т. 2. № 1. С. 3–22.
6. Колесникова Л. Д. Формирование личностно-профессиональной самоидентичности студентов-психологов в процессе обучения в вузе : дисс. ... канд.психол. наук : 19.00.07 Воронеж, 2007 238 с.
7. Максименко С. Д. Психологічні проблеми особистісно орієнтованого навчання. Психолого-педагогічні проблеми гуманізації шкільної освіти : зб. матеріалів міжрегіон. наук.-практ. семінару (28–30 берез. 1996 р.). Рівне, 1997. С. 39–42.
8. Мовсесян Л. А., Хотеева Р. И. Конструкты личностно-профессиональной идентичности студентов на этапе профессионального становления. Образовательная среда сегодня: стратегии развития : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 11 дек. 2015 г.). Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2015. С. 151–155.
9. Педагогічна комунікація та ідентичність педагога : монографія / Г. О. Балл, В. Л. Зливков, С. О. Копилов та ін. ; за наук. ред. В. Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. Київ : Педагогічна думка, 2011. 159 с.
10. Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Академия, 2008. 320 с.
11. Разумна А. Управління формуванням нормативної професійної ідентичності майбутніх медиків. Теорія і практика управління соціальними системами. 2018. № 1. С. 26–37.
12. Шевченко Н. Ф., Волобуєва О. С. Емпіричне дослідження особистісно-професійної ідентичності здобувачів фахової передвищої освіти. В кн.: Psychology and pedagogy as sciences for the development of the cultural potential of modern society : Scientific monograph Riga : Baltija Publishing. 2022. C. 464–496. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/210/5829/12175-1
13. Шнейдер Л.Б. Психология идентичности. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Москва : Юрайт, 2019. 328 с.
14. Эриксон Э.Г. Идентичность : юность и кризис : пер. с анrл.; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. 2-e изд. Москва : Флинта: МПСИ : Проrpесс, 2006. 352 с.
15. Marcia, J. E., Waterman, A. S., Matteson, D. R., Archer, S. L., Orlofsky, J. L. Ego Identity. A Handbook for Psychosocial Research. New York : Springer-Verlag, 1993. 402 p.
16. Pratt M. G., Rockmann K. W., Kaufmann J. B. Constructing Professional Identity: The Role of Work and Identity Learning Cycles in the Customization of Identity among Medical Residents. The Academy of Management Journal. Vol. 49, No. 2 (Apr., 2006). Р. 235–262. URL: https://doi.org/10.5465/amj.2006.20786060
17. Slay H. S., Smith D. A. Professional identity construction: Using narrative to understand the negotiation of professional and stigmatized cultural identities. Human Relations. 2011;64(1):85–107. doi:10.1177/0018726710384290
18. Winslade J., Crocket, K., Monk, G. & Drewery, W. The storying of professional development. Preparing Counsellors and Therapists : Creating constructivist and developmental programs. In G. McAuliffe & K. Eriksen (eds). 2000. Р. 99–113.
Опубліковано
2023-05-11