ВІКОВА ДИНАМІКА НАРАТИВНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ДОСВІДУ

Ключові слова: конструювання досвіду, інтерпретація, рівень сформованості процесу інтерпретації, внутрішній контекст, зовнішній контекст, молодші школярі, підлітки, юнацький вік

Анотація

У статті здійснено аналітично-констатувальний аналіз результатів емпіричного дослідження рівня сформованості інтерпретації як механізму наративного конструювання досвіду дітьми та молоддю. Для визначення рівня сформованості процесу інтерпретації запропоновано діагностичну процедуру, яка ґрунтується на герменевтичному методі роботи з текстом. Застосування зазначеної процедури дозволяє ідентифікувати такі рівні інтерпретації: передсмисловий, перехідний до смислового, смисловий, перехідний до метасмислового, метасмисловий. Реалізація діагностичної процедури на 230 школярах та студентах дозволила з’ясувати вікові особливості конструювання досвіду з урахуванням конфігурацій співвіднесення внутрішнього та зовнішнього його контекстів. Встановлено, що молодшим школярам властиво мати сформований передсмисловий рівень інтерпретації, підліткам – перехідний до смислового та смисловий, юнакам та дівчатам – смисловий чи перехідний до метасмислового рівні. Аналіз результатів роботи опитаних респондентів із текстом дозволив визначити провідні когнітивні та особистісні характеристики різних вікових періодів, які забезпечують процес наративного конструювання досвіду. Молодші школярі здатні сформулювати основну думку твору та написане власне продовження, хоча мають суттєві складності у визначенні проблемної ситуації тексту та формулювання запитань до автора твору. Підлітки виокремлюють проблему, основні ідеї та думки тексту, можуть висувати власні припущення щодо подальшого розвитку подій, ставити запитання автору тексту. В юнацькому віці особистість здатна чітко визначати у соціокультурних текстах основну ідею, виділяти проблему, розуміти основні смислові віхи, доосмислювати сюжет, встановивши діалог з автором, що, своєю чергою, сполучено з адекватною оцінкою власних можливостей, спроможністю приймати власні рішення та активно й відповідально впроваджувати їх у своє життя. Формування провідних умінь інтерпретації забезпечує у молодших школярів рефлексивність, у підлітків – розвиток діалогічності та рефлексивності, в ранньому юнацькому віці – особистісне та професійне самовизначення.

Посилання

1. Дискурсивне конструювання досвіду у контексті розвитку особистості : монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої. Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2022. 194 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/731506/
2. Зазимко О. В. Рефлексивне відособлення як механізм розуміння й інтерпретації особистісного досвіду. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2011. Т. ІІ : Психологічна герменевтика. Випуск 7. С. 143–154.
3. Мартиненко В. О. Структура і зміст читацької компетентності молодших школярів. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. 2013. Вип. XV. С. 145–151.
4. Рудницкая С. Ю. Структурно-процессуальная модель нарративного конструирования опыта личности. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2021. Том. ІІ : Психологічна герменевтика. Випуск 13. С. 4–25.
5. Тонконог І. В., Ювковецька Ю. О., Кайда Н. О. Ґендерні особливості вербальної репрезентації. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 2(4). С. 387–396.
6. Чепелева Н. В. Структурно-смысловая модель нарративного конструирования опыта в контексте развития личности. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2021. Том. ІІ: Психологічна герменевтика. Випуск 13. С. 26–38.
7. Шиловська О. М. Розуміння та інтерпретація особистого досвіду молодшими школярами. Особистість та її історія : колективна монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої, М. В. Папучі. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 297–311.
8. Antaki C., Billig M., Edwards D., Potter J. Discourse analysis means doing analysis: A critique of six analytic shortcomings. Discourse analysis as social critique. 2021. Р. 41–66.
9. Bamberg M., Georgakopoulou A. Small stories research: methods-meets methodology. Narrative inquiry. 2020. No. 30(2). Р. 225–239.
10. Bamberg M., De Fina A., Schiffrin D. Selves and identities in narrative and discourse. John Benjamins Publishing Company. 2015. 343 р.
11. Bruner J. Actual minds, possible worlds. Harvard University Press. 1986. 265 р.
12. Bruner J. Acts of meaning. Cambridge, MA : Harvard University Press. 1990. 464 р.
13. Davies B., Harrе R. Positioning: The discursive production of selves. Journal for the Theory of Social Behaviour. 1990. No. 20(1). 43–63.
14. Gee J. P. An introduction to discourse analysis: Theory and method. London : Routledge. 1999. 312 р.
15. McLeod J., Elliott S. Discourse analysis: A practical guide. Routledge. 2017. 255 р.
16. Mehan H. The construction of a situated self. Ethnography and human development: Context and meaning in social inquiry / Eds. R. Jessor, A. Colby, R. A. Shweder. Chicago : University of Chicago Press. 1996. Р. 67–101.
17. Ochs E., Capps L. Living narratives: Creating lives in everyday storytelling. Harvard University Press. 2001. 340 р.
18. Rogoff B. Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. New York : Oxford University Press. 1990. 280 р.
19. Wertsch J.V. Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action. Cambridge, MA : Harvard University Press. 1991. 335 р.
20. Wortham S., Kim J. K., Maynard A. E. Discourse and education Emerald Group Publishing. 2019. Vol. 9. 328 р.
Опубліковано
2023-05-11