ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: ідентичність, самодетермінація, економічна соціалізація, діяльність, структурні компоненти

Анотація

У статті аналізуються результати теоретичного дослідження психологічних особливостей економічного самовизначення особистості на різних етапах життя. Більшість авторів розглядають економічне самовизначення як усвідомлення особистістю своїх можливостей, здібностей, потреб, бажань, інтересів стосовно стійких характерологічних цілей, співвіднесення їх з вимогами, які висуває соціальна ситуація, на основі чого здійснюється постановка цілей. Поняття «економічне самовизначення» як вид самовизначення пов’язане з такою категорією, як «економічна соціалізація». Багато психологів підкреслюють активну роль самого суб’єкта економічної діяльності. Проведене дослідження дало змогу визначити, що економічне самовизначення особистості має процесуальну та результативну характеристику, що розуміється як результат засвоєння та прояв смислових особистісних утворень і простежується у зміні та розвитку особистості й може мати форму самостійної економічної активності особистості. Юнацький вік є найбільш сензитивним періодом для процесу становлення економічного самовизначення. Проведений аналіз теоретичних досліджень самовизначення та ідентичності дозволив зробити висновок про їх фундаментальну близькість. Структурні компоненти самовизначення фактично повторюють компоненти ідентичності. Уточнено зміст понять «економічне самовизначення» та «професійне самовизначення». Підкреслюється специфічність економічного самовизначення особистості та його нетотожність змісту професійного самовизначення, незважаючи на спільність їх фундаментальних особистісних детермінант (базових ставлень до світу, до себе, інших людей, життєвих смислів). Разом з цим підтверджується взаємозв’язок та взаємоопосередкованість процесів економічного та професійного самовизначення. Виявлено, що сутність економічного самовизначення особистості проявляється в його структурі, що представлена такими компонентами: когнітивним, ідентифікаційним, діяльнісним, які перебувають у тісному взаємозв’язку та виступають як інтегративне утворення.

Посилання

1. Дембицька Н. М. Психологія економічної соціалізації школярів : монографія. Київ : Видавець Позднишев, 2020. 385 с.
2. Dittmar Helga. Gender identity-related meanings of personal possessions. British Journal of Social Psychology, 2009, 28. Р. 159–171.
3. Зубіашвілі І. К. Економічне самовизначення молоді як проблема психологічної науки. Зб. наукових праць VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти». № 2, НАУ. 2022. С. 440–451. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/APSE
4. Лавренко О. В. Економіко-моральне самовизначення студентської молоді на етапі професіоналізації. Соціально-психологічні аспекти професійної діяльності фахівця соціокультурної сфери : монографія / Л. Є. Просандєєва. В. О. Моляко, О. В. Костюченко, О. П. Сергеєнкова, О. О. Олійник, М. М. Бриль та ін. Київ : КНУКІМ, 2020. С. 130–150.
5. Мельничук Т. І. Соціально-психологічні чинники та рівні сформованості економічного самовизначення студентської молоді. Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. Т. 6. № 10. Київ : Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2020. С. 48–56. URL: https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1092.
6. Никоненко О.В. Типи монетарної соціалізації студентської молоді. Актуальні наукові дослідження в сучасному світі : збірник наукових праць / За ред. В.П. Коцур. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 2(34), ч. 5. С. 99–104.
7. Массанов А. В. Психологическая готовность школьников к профессиональному самоопределению. Юж. науч. центр Акад. пед. наук Украины, 2004. Одесса : ПНЦ АПН Украины. 99 с.
8. Furnham A. and Argyle M. The Psychology of Money. London : Routledge, 2008. 236 р.
9. Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення молоді в умовах суспільних змін : монографія. / Н. М. Дембицька, І. К. Зубіашвілі, О. В. Лавренко, Т. І. Мельничук ; за ред. Н. М. Дембицької, О.В. Лавренко. Київ, 2021. 268 с.
10. Аристотель. Метафізика. Філософія: хрестоматія для аспірантів : навчальний посібник, 2018. Мелітополь. С. 187–189.
11. Гегель Г. В. Ф. Вчення про сутність. Філософія: хрестоматія для аспірантів : навчальний посібник, 2018. Мелітополь. С. 195–202.
12. Sartre Jean-Paul. The Transcendence of the Ego. A Sketch for a Phenomenological Description, 2004. England : Routledge.
13. Jaspers K. Reason and Existenz. / translated by William Earle. New York : Noonday Pres.
14. Erikson Е. Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze; Frankfurt a. M., 1966, 2. Aufl. 1973.
15. Frankl V.E. Man’s search for ultimate meaning. London, United Kingdom : Ebury Publishing, 2011. 234 р.
16. Kelly G. The psychology of personal constructs. Vol. I, II. Norton, New York, 2011. Routledge, London, New York.
17. Berne Е. Games People Play: The Psychology of Human Relationships, 2019. London : Sage Publications 18. Deci E. L., Ryan R. M. The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 2000. No. 11. Р. 227–268.
19. Lerner R. M., Lerner J. V., Almerigi J. B., Theokas. Positive Youth Development, Participation in Community Youth Development Programs, and Community Contributions of Fifth-Grade Adolescents: Findings from the First Wave of the 4-H Study of Positive Youth Development. Journal of Early Adolescence, 2019. С. 17–71.
20. Marcia J.E. Development and validation of ego-identity status. J. of Personality, 2019. Р. 551–558.
Опубліковано
2023-05-11