ТЕРАПІЯ УСВІДОМЛЕННЯМ – НОВІТНІЙ НАПРЯМ ПСИХОТЕРАПІЇ

Ключові слова: свідомість, потенційність, самоусвідомлення, усвідомлення, потенціалоцентрована терапія

Анотація

У статті розкривається сутність новітнього напряму психотерапії – терапії усвідомленням. Окреслені методологічні засади терапії усвідомленням, що розкриваються на різних рівнях наукового пізнання. Вищий рівень філософської методології терапії усвідомленням забезпечує дискурсивна парадигма; загальнонауковий рівень терапії усвідомленням відображає поєднання соціального конструкціонізму та когнітивного конструктивізму; рівень конкретно-наукової методології терапії усвідомленням реалізується через принципи стильового переносу, принцип фокусування уваги, принцип неформальності, принцип офіційності, принцип комунікативної ефективності, принцип когнітивної релевантності, принцип кооперації, принципі потенційності (розвитку), акцентуючи увагу у нашому дослідженні на останньому; методико-технологічний рівень дослідження терапії усвідомленням забезпечується якісними методами, зокрема наративами, інтерпретаціями тощо. Проаналізовані теоретичні засади терапії усвідомленням, до яких належать: усвідомлення, потенційність та самоусвідомлення, зміст яких вповні розкритий у статті. Показано, що специфічною ознакою терапії усвідомленням є недирективність, відсутність ретравматизації, відкриття потенціалу через усвідомлення будь-якого позамежного досвіду, свобода вибору та організація максимальної психотерапевтичної підтримки (емпатії). Визначені психологічні особливості терапії усвідомленням, до яких належать: вербалізація тих асоціацій, які виникають у людині і пов’язані з її відчуттями в тілі; всеохопленість усіх аспектів ситуації, що негативно переживається людиною; зв’язок з духовністю (духовними практиками). Описано схему роботи терапії усвідомленням і специфіку застосування цих психологічних особливостей на практиці. Визначені критерії оцінки результатів терапії усвідомлення. Окремо окреслені труднощі терапії усвідомленням. Велика увага приділяється внутрішнім процесам особистості, що виводить терапію усвідомленням на вищий загальнолюдський (духовний) рівень лікування словом у присутності фахівця. У статті доведено, що терапія усвідомленням є одним із сучасних напрямів психотерапії і є клієнтоцентрованою, потенціалоцентрованою, розвивальною та м’якою технологією вирішення психологічних проблем.

Посилання

1. Гоян І. М. Квантова теорія свідомості Гентрі Степа в історико-філософському вимірі. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. 2014. № 3–4. С. 10–13.
2. Гусерль Е. Ідеї чистої феноменології і феноменологічної філософії. Книга 1. Загальний вступ до чистої феноменології. Харків, 2020. 248 с.
3. Засєкіна Л. В., Засєкін С. В. Психолінгвістична діагностика. Луцьк. 2008. 188 с.
4. Каніфольський І. Аудіокнига «Політ орла. Введення в терапію усвідомленням». URL: https://www.youtube.com/watch?v=1gwKOCCWKOo&list=PLwRKqEDBcJf8o1FuLi65jErAfh5woEaBF&index=1 (дата звернення: 20.02.2023).
5. Кравченко В. Ю. Місце терапії усвідомленням у сучасному світі. Інновації в науці: нові підходи та актуальні дослідження : матеріали науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23–24 вересня 2022). Одеса. С. 79–81.
6. Колобова І. Б. Дискурсивна парадигма в конструюванні соціальної та індивідуальної реальності. Досягнення сучасної психології науки та практики : матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених. 26 березня 2020 р. м. Вінниця. С. 61–64.
7. Міщиха Л. П. творчий потенціал особистості у період пізньої дорослості : монографія. Івано-Франківськ. 2014. 400 с.
8. Свідоцтво 110921 Україна про реєстрацію авторського права на твір «Терапія усвідомленням. Алгоритм роботи. Короткий посібник» Каніфольний І.Б. (Україна); заявник та власник Державне підприємство «Український Інститут інтелектуальної власності» 31032378; зареєстровано 11.01.22. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
9. Стрєлкова А. Буддизм. Філософія порожнечі. Київ. 2020. 408 с.
10. Титаренко Т. М. Соціально-конструктивістська природа життєвих завдань особистості. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2008. № 19(22), С. 131–139.
11. Титаренко Т. М. Постмодерна особистість у динаміці самоконструювання. Актуальні проблеми психології. Т. 2. Психологічна герменевтика. 2010. № 6. С. 5–14.
12. Шапар В. Психологічний тлумачний словник. Харків. 2007. 640 с.
13. Burn V. Social Constructionism. London. 2015. 286 p.
14. Brodford K. Opening Youself. The psychology and yoga of self-liberation. Buddist insiht. Existential Therapy. Dzogchen. 2021. 202 p.
15. Kanifolsky I. Eagle flight. Awareness therapy: introduction. 2022. 74 c.
Опубліковано
2023-05-11