МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВІРИ ДО СЕБЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ЇЇ РОЗВИТКУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Ключові слова: довіра до себе, самоінтерес, аутосимпатія, самоповага, почуття гідності, самооцінка, інтернальність суб’єктивного контролю, мотивація досягнення, самоефективність

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню комплексу психодіагностичних методик для дослідження довіри до себе та психологічних чинників її розвитку в юнацькому віці. Розкрито специфіку соціальної ситуації розвитку в юнацькому віці як сенситивного періоду для розвитку довіри до себе. Представлено структурну організацію довіри до себе в юнацькому віці в єдності когнітивного (інтерес до власного внутрішнього світу; усвідомлення цінності власної особистості для себе та для оточуючих; система знань про себе і свої можливості та узагальнення внутрішнього досвіду), емоційно-ціннісного (почуття симпатії до себе; позитивні емоції та почуття до себе загалом; прийняття себе) та поведінкового (усвідомлення своїх можливостей контролювати власні дії та емоційні стани; віра у свої здібності та ефективність власних дій; прагнення до розвитку власного «Я») компонентів. Подано визначення поняття «довіра до себе в юнацькому віці» як складного особистісного утворення, що змістовно зумовлюється віковими новоутвореннями та включає когнітивний, емоційно-ціннісний і поведінковий компоненти та характеризується усвідомленим ціннісно-позитивним ставленням до власної особистості, вибором суб’єктивно значущих цілей та активністю особистості в різних сферах життя. Розкрито критерії розвитку кожного компонента довіри до себе: самоінтерес, аутосимпатія та самоповага. Представлено та обґрунтовано психодіагностичний інструментарій дослідження загального рівня розвитку довіри до себе, кожного компонента довіри до себе, а також психологічних чинників її розвитку в юнацькому віці. До психологічних чинників розвитку довіри до себе в юнацькому віці віднесено: почуття власної гідності; адекватну самооцінку; інтернальність суб’єктивного контролю; мотивацію досягнення успіху; віру у власну самоефективність. Обґрунтовано доцільність вибраних методик вивчення довіри до себе в юнацькому віці, які забезпечать надійність та валідність отриманих результатів дослідження.

Посилання

1. Вайнер И. Основы психотерапии. 2-e междунар. изд. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 288 с.
2. Глуханюк Н. С., Щипанова Д. Е. Психодиагностика. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Академия, 2013. 240 с.
3. Доверие в социально-психологическом взаимодействии : коллективная монография / под ред. Т. П. Скрипкиной. Ростов-на-Дону : Изд-во РГПУ, 2006.
4. Єрмакова Н. О. Психокорекційна модель конструювання узгодженої довіри в умовах вікової кризи у студентів юнацького віку. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. С. 117–121.
5. Зайцева Ю. Чувство собственного достоинства как психологический феномен. Опыт общепсихологического исследования : монография. LAP Lambert Academic Publishing, 2011. 192 с.
6. Зелінська Т. М. Амбівалентність особистості: Теорія, діагностика і психокорекція : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2010. 256 с.
7. Кравець Н. М. Довіра до себе – суб’єктивний феномен особистості. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2011. Вип. 26. С. 201–208.
8. Краснорядцева О. М., Кабрин В. И., Муравьева О. И., Подойницина М. А., Чучалова О. Н. Психологические практики диагностики и развития самоэффективности студенческой молодежи : учебное пособие. Томск : Издательский Дом ТГУ, 2014. 274 с.
9. Ксенофонтова Е. Г. Исследование локуса контроля личности – новая версия методики «УСК». Психологический журнал. 1999. № 2. С. 18–26.
10. Максименко С. Д. Ґенеза здійснення особистості : наукова монографія. Київ : В-во «КММ», 2006. 255 с.
11. Малихіна О. А. Теоретичне обґрунтування моделі формування самоповаги в студентському віці. Психологічний часопис : науковий журнал / за ред. С. Д. Максименка. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2020. № 3. Вип. 6. C. 144–153. URL: https://doi.org/10.31108/1.2020.6.3.14
12. Никиреева Е. М. Нахождение количественного выражения уровня самооценки (по С. А. Будасси). Психологические особенности направленности личности : учебное пособие. Москва, 2007. 45 с.
13. Реан А. А. Психология изучения личности. Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 1999. 288 с.
14. Роджерс К. Вчитися бути вільним. Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2001. Т. 1. 252 с.
15. Шевченко Н. Ф., Кузьмич О. П. Дослідження розвитку довіри в юнацькому віці: теоретичний базис. Історія становлення та сучасного розвитку педагогіки та психології : колективна монографія. Рига, Латвія : «Видавництво Балтія», 2022. С. 293–321. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/category/mono
16. Шевченко О. М. Психологічні особливості розвитку довіри до себе в старшому юнацькому віці. Теорія і практика сучасної психології, 2018. № 6. С. 180–184.
17. Шевченко С. В. Теоретична модель розвитку довіри до себе у майбутніх психологів. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2016. Том І. Випуск 45. С. 150–156.
18. Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кризис. Изд. 2-e. Москва : Флинта, МПСИ, Прогpесс, 2006. 352 с.
19. Bandura A. Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. / In A. Bandura (Ed)., Selfefficacy in changing societies. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. P. 1–45.
20. Carr L. J. Self-trust and self-confidence: some distinctions. Philosophy Department Rivier University. 36 р. URL: https://www2.rivier.edu/faculty/lcarr/Self-trust%20and%20self-confidence%20-%20some%20distinctions.pdf
21. Danilova Y. Self-trust in connection with empathy in different social situations of development in adolescence. Психологічний часопис. 2019. № 3(23). С. 119–136. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7687-0393
22. Dwyer N., Marsh S. Self-trust, Self-efficacy and Digital Learning. Trust Management. XI, 2017, Vol. 505. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59171-1_9
23. Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem. Hypatia 8, No. 1. 1993. Р. 99–120. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1993.tb00630.x
24. Wells L., Marwell G. Self-esteem. Its conceptualization and measurement. Beverly Hills, Calif : Sage publications. New York, 1976. 290 p.
Опубліковано
2023-05-11