ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОСІБ ІЗ РІЗНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ РЕЛІГІЙНОСТІ

Ключові слова: толерантність до невизначеності, толерантність до невирішуваних ситуацій, толерантність до складних ситуацій, толерантність до нових ситуацій, релігійність людини, особливості релігійності

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблеми толерантності до невизначеності людини в контексті її релігійності. Висновки зроблено на базі емпіричного дослідження, що охоплювало осіб, які вважали себе релігійно віруючими (християни). У дослідженні взяли участь 98 осіб, з яких 43 чоловіків та 55 жінок. На основі зібраних емпіричних даних та проведеного математико-статистичного аналізу було виявлено, що релігійність особистості пов’язана із її толерантністю до невизначеності. Якщо релігійно віруюча людина шукає і отримує психологічний ресурс у релігії, яку сповідує (у даному дослідженні усі опитані вважали себе християнами), то це сприятиме вищому рівню толерантності до невизначеності. Доведено, що толерантність до невизначеності є вищою у тих осіб, які володіють глибокими переживаннями релігійного змісту та у тих, чия релігійна віра є сильнішою. Толерантність до невизначеності особистості пов’язана із тим, чи вбачає вона у релігії моральні ідеали для наслідування. Якщо людина у релігії віднаходить вектор для свого морального розвитку, то загальна толерантність до невизначеності у таких релігійно віруючих осіб буде вищою, у порівнянні з тими віруючими, які не орієнтовані на моральні ідеали релігії, яку сповідують. На зниження рівня толерантності до невизначеності у ситуаціях, що вирішеними не можуть бути, впливає наявність магічного мислення, яке може бути властивим релігійно віруючій особі. Складні життєві обставини спокійніше й толерантніше розцінюватимуться й сприйматимуться тими релігійно віруючими особами, які у релігії намагаються віднайти для себе розраду та підтримку. З’ясовано, що особи з більш вираженою релігійністю характеризуються вищим рівнем загальної толерантності до невизначеності. Вони спокійніше сприймають невідомі обставини, толерантніше реагують на ситуації, що вирішенню і об’єктивному розв’язку не підлягають. Доведено, що у жінок загальна толерантність до невизначеності пов’язана із очікуванням розради і підтримки в релігії. У жінок виявлено взаємозалежність між толерантністю до невирішуваних ситуацій, із зовнішніми проявами релігійності. Чим більше ознак, які свідчать про зовнішню релігійність, тим толерантнішими будуть жінки до неминучих і незмінних обставин. У чоловіків зазначених особливостей не виявлено.

Посилання

1. Бучма О. Співвідношення понять «релігія» і «релігійність». Академічне релігієзнавство : підручник. Київ : Світ Знань, 2000. С. 520–522.
2. Гусєв А.І. Толерантність до невизначеності як чинник формування професійної ідентичності майбутнього психолога. URL: https://lib.iitta.gov.ua/8387/1/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%A2%D0%9D.pdf.
3. Гусєв А.І. Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості : дис.…канд. психол. наук : 19.00.01 ; Ун-т менеджменту освіти АПН України. Київ, 2009. 233 с.
4. Литвин С.В. Толерантність до невизначеності як психологічний конструкт. Психологічний журнал. Київ, 2019. № 1(21). С. 90–107.
5. Павленко В.М., Мельничук М.М. Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів) : монографія. Полтава : ФОП Мирон І.А., 2014. 244 с.
6. Семиченко В., Артюшина К. Проблема невизначеності у теорії та практиці вищої школи. Вісник Націон. авіаційного ун-ту. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. Київ : НАУ, 2019. Вип. 2(15). С. 141–152.
7. Томаржевська, І.В. Феномен «толерантність до невизначеності» і його психологічний аналіз. Психологічний журнал. 2019. URL: http://psyj.udpu.edu.ua/article/view/152564.
8. Bokuniewicz, S. Tolerance Of Uncertainty And Ambiguity Of The Situation And Anxiety As A State And As A Feature. Journal of Education Culture and Society. 2020. 11(2). P. 224–236.
9. Budner S. Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable. Journal of Personality. 1962. № 30. P. 29–50.
10. Frenkel-Brunswick E. Tolerance towards ambiguity as a personality variable. The American Psychologist. 1948. № 3. P. 268.
11. Furnham A. Ribchester T. Tolerance of ambiguity: a review of the concept, its measurement, and applications. Current Psychology: developmental, learning, personality, social. 1995. № 14. P. 179–199.
12. Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality Edited. Raymond F. Paloutzian, Crystal L. Park. Guildford : Guilford Press, 2015. 698 p.
13. Norton R. W. Measurement of ambiguity tolerance. Journal of Personality Assessment. 2002. № 39(6). P. 607–619.
14. Prusak J. Religia i duchowość w psychoterapii. Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Głaza. Krakow : Widawnictwo WAM. 2006 r. S. 423–448.
15. Szydłowski, P. Style poznawcze a religijność. Warszawa : Liberi Libri, 2019.
16. The Psychology of Religion: An Empirical Approach. Ralph W. Hood Jr., Peter C. Hill, et al. Guilford : Guilford Press, 2018. 656 р.
Опубліковано
2023-05-11