СТЕРЕОТИПИ В СІМ’ЯХ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Ключові слова: етнос, етнічні меншини, сім’ї етнічних меншин, соціальний стереотип, етнічні стереотипи, стосунки, поведінка

Анотація

Стаття висвітлює результати теоретичного дослідження проблеми стереотипу як стандартизованого і стійкого образу явищ або процесів в сім’ях етнічних меншин. Автор статті аналізує психологічні особливості людей різних національностей у різноетнічних сім’ях та розглядає таке поняття, як стереотип, у рамках соціально-психологічного підходу. Саме у сім’ї закладаються основи відносин особистості до представників інших етнічних спільнот, і від того, якими будуть ці відносини, залежить життя людини і суспільства в цілому. В статті розкривається такі поняття: етнічні меншини як різновид людської спільноти, групи населення певної держави, що мають спільні походження (дійсне чи уявне), культурні або фізичні характеристики, систему поглядів і зразків поведінки. Автор освітлює сенс сім’ї етнічних меншин, яка утворюється в групі громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою, які відроджуються, зберігаються і передаються з поколінь в покоління власні національні традиції та звичаї: використовується рідна мова, вживається національна кухня, національна культура. Аналізуються сімейно-родинні, національні та кастові зв’язки, які забезпечують існування та соціалізацію своїх членів, але лише за умови їх підпорядкування жорсткому конформізму у поведінці, спосіб життя і мислення. Визначаються поняття: стереотип, соціальний стереотип, національні та етнічні стереотипи. Майже всі визначення стереотипу тим чи іншим чином стосуються сфери соціальної взаємодії людей, оскільки люди сприймають, оцінюють і поводяться у соціальному середовищі у такий спосіб, щоб не розглядати кожну ситуацію взаємодії як принципово нову. Розглянуто соціальний фактор традиційності, що впливає на сучасне життя народів, слід зазначити, що функціонування жорстко регламентованих національних спільностей безпосередньо пов’язано з національними стереотипами поведінки та спілкування, які вирощені у закритому для сторонньої культури моно середовищі. У цьому випадку національні стереотипи, вироблені та перевірені життям не одного покоління предків, є більшою мірою міфологізованими та жорстко фіксованими утвореннями, що не піддаються впливу ззовні.

Посилання

1. Блинова О. Є. Поняття стереотипу у просторі наукових категорій : зб. наук. праць. Херсон : Гельветика, 2014. Вип. 1. Том 2. С. 7–11.
2. Владимиров В. М. Стереотипи Уолтера Ліппмана та блокова структура масової свідомості. Актуальні питання масової комунікації. 2001. Вип. 2. С. 32–35.
3. Владимиров В.М. Стереотипна структура і структура стереотипів масової свідомості. Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвістика. Кіномистецтво. 2005. Вип. 4. С. 6–17.
4. Дзюба Н. В. Гендерні стереотипи населення України при прийнятті електоральних рішень : автореф. дис. ... канд. соціол. наук ; Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2018. 21 с.
5. Євтух В. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції. Київ : Стилос, 2000. 239 с.
6. Ільницька У. В. Політичні стереотипи та стереотипізація мислення: роль та значення в системі іміджевих комунікацій. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/25330 (дата звернення: 12.03.2020).
7. Кулаковська С. А. Роль ЗМІ у формуванні етностереотипів у полі етнічному суспільстві (на прикладі грецької преси). Наукові записки Інституту журналістики. 2008. Т. 33. С. 40–43.
8. Липпман У. Общественное мнение. Москва : Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с.
9. Литовченко Д. Етнокультурна стереотипізація мусульман у маніпулятивних технологіях англомовних мас-медіа. URL: http://philology.knu.ua/files/library/movni_i_konceptualni/52/47.pdf
10. Лівандовський М. Вплив інформації на свідомість мас. Українська журналістика в контексті світової. Київ, 2001. Вип. 5. С. 39–42.
11. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу : навч. пос. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 448 с.
12. Новікова Л. В. Історія етнічних (національних) меншин в Україні. Одеса : ОНУ, 2018.
13. Полторак В. А., Зоська Я.В. Стадник А.Г. Соціальні стереотипи і громадська думка. Актуальні проблеми філософії та соціології. 8. 04. 2021. № 27. С. 115–122.
14. Рябоконь О. Стереотип як механізм сприймання інформації і стереотипізація як метод впливу ЗМІ на масову свідомість. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2010. Вип. 26. С. 100–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_26_11
15. Скрипник Г. Сучасна зарубіжна етнологія: антологія. У 2 т. Т. 1 / голов. ред. С 91 ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2010. 950 с.
16. Сліченко А. М. Феномен поколінь в сім’ях етнічних меншин: соціально-психологічний аналіз. Журнал сучасної психології. № 3(26). 2022. С. 138–143.
17. Ханстантинов В. О. Соціальні стереотипи і необхідність толерантності. Наукові праці Миколаївського державного аграрного університету. Соціологія. Т. 84. Вип. 71. С. 38–42.
18. Burgess R. L., Youngblade L.M. (1988). Social incompetence and the intergenerational transmission of abusive perental practices, eds. G. T. Hotaling, D. Finkelhor, J. T. Kirkpatrick, M. A. Straus, [In:].
19. Hinton, Perry (1 September 2017). ‘Implicit stereotypes and the predictive brain: cognition and culture in ‘biased’ person perception’. Palgrave Communications. 3(1): 1–9. doi:10.1057/palcomms.2017.86
20. McGarty, Craig; Yzerbyt, Vincent Y. ; Spears, Russel (2002).’Social, cultural and cognitive factors in stereotype formation’ (PDF). Stereotypes as explanations: The formation of meaningful beliefs about social groups. Cambridge : Cambridge University Press. pp. 1–15.
21. Walter Lippmann’s Public Opinion Revisited: Public Opinion , by Walter Lippmann, New Brunswick (NJ), Transaction Publishers, 1991, 427 pp.
Опубліковано
2023-05-11