ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ЇЇ ҐЕНДЕРНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Ключові слова: переконання про самостійність, статево-рольова ідентичність, маскулінність, фемінність, андрогінія

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження самостійності особистості юнацького віку у взаємозв’язку з її ґендерними характеристиками. Особливості самостійності особистості досліджено за допомогою опитувальника «Переконання про самостійність». Розглянуто уявлення респондентів про природу самостійності та її роль у життєдіяльності особистості. Вимірювання показників здійснено за чотирма шкалами: 1) «набута самостійність» – самостійність як набута якість особистості; 2) «вроджена самостійність» – самостійність як вроджена якість особистості; 3) «конструктивна роль самостійності» – самостійність як індикатор благополуччя особистості; 4) «деструктивна роль самостійності» – самостійність як показник особистісного неблагополуччя. Встановлено високий, середній та низький рівні вияву вродженої і набутої самостійності особистості, конструктивної і деструктивної ролі самостійності. Рівні вияву характеристик самостійності проаналізовано залежно від типу статево-рольової ідентичності особистості – маскулінного, андрогінно-маскулінного, недиференційованого, андрогінного із середнім рівнем андрогінії, андрогінного з високим рівнем андрогінії, андрогінно-фемінного і фемінного. Порівняння одержаних результатів щодо переконань особистості про самостійність дало змогу з’ясувати їх подібність і відмінність у різних групах досліджуваних. Показано, що в маскулінній групі досліджуваних переважає високий рівень вродженої самостійності. Особливостями вияву самостійності у досліджуваних андрогінно- маскулінної групи є превалювання високого рівня вродженої самостійності і низького рівня деструктивної ролі самостійності. У недиференційованій групі переважає високий рівень вияву показника деструктивної ролі самостійності. У досліджуваних андрогінної із середнім рівнем андрогінії, андрогінної з високим рівнем андрогінії, андрогінно-фемінної груп виявлено високий рівень набутої самостійності і високий рівень конструктивної ролі самостійності. Специфікою досліджуваних фемінної групи визначено високий рівень вродженої самостійності і низький рівень конструктивної ролі самостійності.

Посилання

1. Долинська Л.В., Поліщук Д. Психологічні особливості розвитку когнітивного компонента самостійності сучасних підлітків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 2020. Вип. 12 (57). С. 26–37.
2. Дудник О.А. Безпорадність як системоутворювальний чинник Я-концепції особистості. Психологічна наука та практика ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів. Гельветика, 2019. С. 5–9.
3. Коломієць Л.І., Назаренко Ю.В. Психологічні кореляти особистісної автономії юнацтва. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Психологія». Том 34 (73). 2022. № 5. С. 67–73.
4. Кочарян А.С., Фролова Е.В., Дармостук Н.В. Метод исследования структурной организации полоролевой сферы личности. Вісник Харкiвського національного університету імена В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». 2009. № 857. Вип. 42. С. 78–84.
5. Мирошник О.Г. Рефлексивність та регуляторний потенціал особистості. Психологія і особистість. 2020. Вип. 2 (18). С. 234–246.
6. Павлюк М.М. Теорія і практика розвитку самостійності майбутнього фахівця : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 388 с.
7. Павлюк М., Грись А. Особливості інтерпретації феномена самостійності студентами гуманітарних спеціальностей. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія. 2021. № 2(51). С. 36–40.
8. Побокіна Г.М. Процесуальні та результативні характеристики життєвого вибору особистості у сучасному соціумі. Психологія особистості. 2021. Том 11. № 1. С. 77–84.
9. Чайка Г.В. Автономія як складова психологічного благополуччя в сучасних дослідженнях. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. 7. Психологія обдарованості. 2017. № 13. С. 294–304. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i13/34.pdf (дата звернення: 28.04.2023).
10. Chaika G. Psychological characteristics influencing personal autonomy as a factor of psychological well-being. Psychological Journal. 2020. № 6(1). Р. 18–28. URL: https://doi.org/10.31108/1.2020.6.1.2 (дата звернення: 28.04.2023).
11. Kowal M., Sorokowski P., Pisanski K., Valentova J., Varella M. & other. Predictors of enhancing human physical attractiveness: Data from 93 countries. Evolution and Human Behavior.Volume 43. Issue 6. 2022. P. 455–474. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513822000472 (дата звернення: 28.04.2023).
Опубліковано
2023-07-14