ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СТРЕС-АСОЦІЙОВАНИХ УМОВАХ

Ключові слова: психологічні особливості, емоційний інтелект, копінг-стратегії, підприємці, стрес-асоційовані умови

Анотація

Стаття присвячена дослідженню психологічних особливостей копінг-стратегії поведінки підприємців, які працюють у стрес-асоційованих умовах. Досліджено професійну діяльність 90 підприємців в умовах COVID-19 та 90 підприємців в умовах війни у період 2021–2023 рр. Методикою дослідження копінг-поведінки у стресових ситуаціях виявлено, що підприємцям, які працювали у COVID-19, властива «стратегія, що зорієнтована на вирішення проблем», яка переважала у осіб з більшим стажем підприємництва, тобто досвідом перебування у стресових ситуаціях. Підприємці, що працюють в умовах війни, відчувають більш руйнуючий та багатоаспектний зовнішній вплив, що зумовило «стратегію, зорієнтовану на уникнення» (p≤0,001). Кореляційним аналізом в обох групах вагомими негативними стратегіями виявлено конфронтацію, дистанціювання та втечу-уникнення, де «конфронтаційна завантаженість» є дезадаптуючою моделлю поведінки (p≤0,001). До неконструктивних форм поведінки віднесено конфронтації з агресією й готовністю до ризику, дистанціювання, уникнення проблеми. Серед позитивних стратегій – здатність прийняття відповідальності, планування вирішення проблеми, самоконтроль, пошук емоційної підтримки (p≤0,001). Методикою оцінювання психологічної діагностики копінг-механізмів у підприємців обох груп виявлено відносно адаптивну та неадаптивну поведінку, що свідчило про невикористаний ресурс адаптивної модальності копінгів. Кореляційним аналізом в обох групах встановлено, що вплив COVID-19 знижує здатність емоційного інтелекту до управління емоціями та емоційної обізнаності, коли зміни когнітивного компонента проявлялися ігноруванням, смиренням, відносністю, розгубленістю; емоційного: протестом, пасивною кооперацією, покірністю, самозвинуваченням; поведінкового: відволіканням, активним уникненням, компенсацією, відступом (p≤0,001). Вплив війни знижував здатність емоційного інтелекту до самомотивації, розпізнання емоцій інших та емпатії, де у когнітивному компоненті виявлялася дисимуляція, збереження самовладання, проблемний аналіз, релігійність, додача сенсу, установа власної цінності; емоційному: придушенні емоцій, оптимізмі, агресивності; поведінковому: альтруїзмі, конструктивній активності, співпраці, зверненні (p≤0,001).

Посилання

1. Prib H., Beheza L., Markova M., Raievska Y., Lapinska T., Markov А. Psycho-emotional burnout of the personality in the conditions of war. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. 2023. V. 11, № 1. Р. 36–46. URL: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2023.11.01.5.
2. Бегеза Л.Є. Психологія професійної аутоідентифікації лікаря (інтеріоризація, дефензивність, психопрофілактичні виміри) : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.04. Харків, 2021. 425 c.
3. Максименко С.Д. Психологічні засади пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя. Практична психологія та соціальна робота. 2008. № 6 (111). С. 72–76.
4. Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01. Київ. 2013. 504 с.
5. Корсун С.І., Ткачук Т.А. Копінг-стратегії як складові копінг-поведінки особистості. 2016. URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Philosophy/PsychologyTax/2/3/1.html.
6. Billings A.G., Moos R.H. Coping, stress, and social resources among adults with unipolar depression. J. Pers. Soc. Psychol. 1984. Vol. 46, No. 4. P. 877–891.
7. Pearlin L.I., Schooler C. The structure of coping. Journal of Health and Social Behavior. 1978. Vol. 19. P. 2–21.
8. Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K. Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology. 1989. Vol. 56. P. 267–283.
9. Войцеховська О., Закалик Г. Сучасні напрями психологічних досліджень копінг-стратегій особистості. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 2. С. 95–104.
10. Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychological Association. Effective June 1, 2003 (as amended 2010, 2016). Effective January 1, 2017. URL: https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf.
11. «Кодекс етики» протокол 10, 14.07.2016. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/KodeksEtyky.pdf.
12. Положення про академічну доброчесність Академії праці, соціальних відносин і туризму, протокол 7, 12.04.2018. URL: https://drive.google.com/file/d/1roDEHIZC9MERTAjCeiP41Bgp249Ree38/view?usp=sharing.
13. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / под ред. Д.Я. Райгородского. Самара : «Бахрах–М». 2001. 672 с.
14. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Тестовий опитувальник емоційного інтелекту Н. Холла. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Изд-во Института Психотерапии. 2002. 57–59 с.
15. Бююль, А., Цефель, П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. Санкт-Петербург : ДиаСофтЮП. 2002. 608 с.
16. Шепель К.В. Особливості прояву копінг-стратегій особистості в процесі соціальної взаємодії. Психолінгвістика. 2010. Вип. 5. С. 80–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2010_5_15.
17. Лазарус Р., Фолкман С. Стрес, оцінка та подолання. Нью-Йорк : Springer, 1984.
Опубліковано
2023-07-14