ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ

Ключові слова: вибір ідеї, компетентності, мобілізація, особистісно-діяльнісний підхід, суб’єкт, психологічна активність, психологічна готовність, рефлексія, усвідомлення, ухвалення рішення

Анотація

У статті досліджується необхідність підтримки активності у сучасному VUCA-світі (нестабільність (Volatility), невизначеність (Uncertainty), складність (Complexity), неоднозначність (Ambiguity) світу). Авторами обґрунтовано теоретичну модель психологічної готовності особистості до ухвалення рішень. Розкрита необхідність підтримки активності особистості у сучасних умовах швидкоплинності ситуацій та їх невизначеності. Особлива увага сфокусована на необхідності становлення суб’єктної позиції щодо власного життя, яка вимагає розуміння ситуацій життєдіяльності та ухвалення рішень успішного її здійснення. Обґрунтовано необхідність вживання коректного відповідно до норм української мови словосполучення «ухвалення рішення». Розкрито особливості психологічного аналізу поняття «ухвалення рішення». Зафіксовано, що базовим змістом поняття «ухвалення рішення» є психологічна активність суб’єкта, який усвідомлює актуальну або прогнозовану ситуацію та здійснює відповідний вибір ідеї, що спрямована на подолання невизначеності й поліваріантності ситуації. Розкрито специфіку міждисциплінарного трактування поняття психологічної готовності шляхом проведеного дефініційного аналізу. Визначено, що видовою основою є базові властивості особистості та їх вияв під час діяльності, спрямованої на досягнення очікуваних результатів, а ключовими характеристиками є успішність, змобілізованість, самостійність. Психологічна готовність особистості подана як складна система, системоутворювальними елементами якої є суб’єкт, його психічні стани, стійкі властивості особистості та сформовані психологічні утворення (новоутворення), що здійснюють мобілізацію та регуляцію діяльності. Здійснено інтеграцію загального трактування процесів ухвалення рішення та готовності особистості в теоретичну модель психологічної готовності особистості до ухвалення рішень. Зафіксовано, що вихідний зміст цього поняття задає основу його формування, а саме: здатність до мобілізації цілеспрямовано сформованих компетентностей, цінностей, індивідуально-психологічних властивостей особистості та набутого досвіду у контексті ситуації, відповідних їй дій, які супроводжуються рефлексією, та усвідомленням відповідальності забезпечують успішність ухвалення рішення відповідно до соціальних і культурних норм.

Посилання

1. Алексєєнко Н.В. Взаємозв’язки психологічної готовності до інноваційної діяльності з факторами прийняття рішень поліцейськими: ґендерний аспект дослідження. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Психологія». 2021. Т. 32 (71), № 2. С. 183–187. DOI: https://doi.org/10.32838/2709-3093/2021.2/32.
2. Артемов В.Ю., Сингаївська І.В. Особливості процесів прийняття рішень в умовах невизначеності. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. № 1 (65). С. 149–163. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-149-163.
3. Булгакова О.Ю. Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07. Одеса, 2019. 586 с. URL: https://pdpu.edu.ua/doc/vr/2019/bulgakova/dis.pdf.
4. Булгакова О.Ю. Теоретико-методологічні основи у визначенні змісту поняття «психологічна готовність». Наука і освіта. 2016. № 5. С. 60–66. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2016-5-doc/2016-5-st8.
5. Вдовіченко О.В. Концептуальні основи ризику особистості: циклічна структурно-процесуальна модель. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Психологія». 2020. № 62. С. 18–30. DOI: https://doi.org/10.34142/ 23129387.2020.62.01.
6. Вернік О.Л. Психологічна готовність особистості до прийняття рішень в умовах гуманітарної катастрофи. Сучасні проблеми екологічної психології: Психологічний зміст екосоціальних катастроф : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 травня 2022 року, Київ). Інститут психології імені Г.С. Костюка, м. Київ, 2022. С. 8–9. URL: http://ecopsy.com.ua/data/conf_2022/tezy_ecopsy_13_05_2022.html#a2.
7. Горбань Г.О. Прийняття управлінських рішень у соціальних системах: соціально-психологічний аспект : монографія. Запоріжжя : КПУ, 2012. 326 с.
8. Горбань Г.О. Особливості формування психологічної готовності здобувача освіти до самоорганізації в умовах карантину. Психологічне здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: проблеми та технології забезпечення : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції з організаційної та економічної психології. 2020. С. 29–31. URL: http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/zbirnik_ost_var_ 1594384171.pdf?fbclid=IwAR3vOcqwwDiuKnlUhK6jOj5N8CNJVE5x0y3wznJrIjEVlV9HrW_g2I7URQM.
9. Горбань Г.О. Психологія прийняття управлінських рішень у соціальних системах на рівні міської громади : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05. Київ, 2014. 493 с.
10. Деркач В.Л. Теорія прийняття рішень при розв’язанні екологічних проблем (філософсько-методологічні аспекти) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.09. Київ, 2001. 18 с.
11. Духневич В. Психологічна готовність до політичного вибору. Соціальна психологія. 2004. № 2 (4). C. 70–76. URL: http://psy-lpr.at.ua/Materials/dukhnevich-socialna_psikhologija_2004-2.pdf.
12. Іванова В.В. Психологічна готовність керівників закладів дошкільної освіти до прийняття управлінських рішень. Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук. 2013. № 10. С. 166–169. URL: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream /123456789/574/1/05.pdf.
13. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія. Київ : Ніка Центр, 2000. 332 с. URL: http://uaoppp.com.ua/read/67/.
14. Карамушка Л., Тиченко М. Психологічна готовність працівників сфери креативних індустрій до здійснення професійної кар’єри: зміст, структура, методики дослідження. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2022. № 3–4 (27). С. 85–102. DOI: https://doi.org/10.31108/2.2022.3.27.9.
15. Ковальчук О.С. Семінар-тренінг «Формування психологічної готовності керівників до прийняття управлінських рішень в умовах організаційного розвитку». Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. 2012. Вип. 33. C. 14–21. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/19905726.pdf.
16. Ковальчук В.Я., Савчук С.А., Файдевич В.В., Панасюк І.В. Особливості формування психологічної готовності майбутніх викладачів фізичного виховання. Академічні візії. 2023. № 16. URL: https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/142.
17. Кокун О.М. Зміст та структура психологічної готовності фахівців до екстремальних видів діяльності. Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць. 2010. Вип. 7. Харків, 2010. С. 182–190. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/1728.
18. Костюкова В.В. Теоретико-методологічні засади дослідження психологічної готовності майбутніх військовослужбовців до професійної діяльності. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Психологія». 2022. Том 33 (72). № 5. DOI: https://doi.org/10.32782/2709-3093/2022.5/07.
19. Литвинчук М.Ю. Формування психологічної готовності майбутніх прикордонників до прийняття рішення в кризових ситуаціях : дис. … канд. психол. : 19.00.01. Київ, 2018. 287 с. URL: http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/disertaciyalitvin1-compressed_1542742687.pdf.
20. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. Київ : Знання. 1989. 48 с.
21. Онлайн-бібліотека «Горох» : приймати – слововживання. URL: https://goroh.pp.ua/Слововживання/приймати#25867.
22. Остапенко О.Е. Амбівалентність розуміння феномена «готовність». Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2009. № 3(27), ч. 2. С. 152–157. URL: https://core.ac.uk/works/26872210.
23. Петровська І. Психологічні концепції процесу прийняття рішень. Вісник Львівського університету. Серія «Психологічні науки». 2021. Вип. 9. С. 196–201. DOI : https://doi.org/10.30970/PS.2021.9.25.
24. Помиткіна Л.В. Особливості готовності студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з професійного самовизначення. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 2. С. 215–225. URL: http://pptp.kubg.edu.ua/images/2013/02/Pomytkina.pdf.
25. Санніков О.І., Саннiкова А.О. Компенсаторна функція рішимості. ГАБІТУС. 2022. Вип. 41. С. 179–186. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5208.2022.41.31.
26. Словник української мови: в 11 т. Київ : Наукова думка. Том 7, 1976. С. 623. URL: http://sum.in.ua/s/pryjmaty.
27. Словник української мови: в 11 т. Київ : Наукова думка. Том 10, 1979. С. 526. URL: http://sum.in.ua/s/ukhvaljuvaty.
28. Стасюк В., Ковальчук О. Психологічні детермінанти рішення військового керівника в екстремальних умовах діяльності. Вісник Національного університету оборони України. 2022. № 65 (1). С. 119–124. DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2022-65-1-119-124.
29. Тополенко О.О. Психологічна готовність керівників до прийняття управлінських рішень (теоретична модель). Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2007. Вип. 3. С. 127–131. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/47230036.pdf.
30. Шевченко Н.Ф. Розвиток професійної свідомості психолога: від концепції О.М. Леонтьєва до авторської моделі. Психологія і суспільство. 2018. № 3–4 (73–74). C. 82–90. URL: http://pis.wunu.edu.ua/index.php/ uapis/article/view/893.
31. Шевченко Н.Ф. Рефлексивність як чинник розвитку особистості психолога-консультанта. Журнал сучасної психології. 2022. № 4 (27). C. 85–92. DOI: https://doi.org/10.26661/2310-4368/2022-4-10.
32. Asebiomo A.M. Digital Transformation of Teachers Psychological Readiness and Pedagogical Skills’ Impact on Quality of Science and Mathematics Curriculum Delivery for Students’ Learning at Secondary School Level in Nigeria. Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). Vol. 6. Issue 7. 2022. Рр. 14–24. URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd52222.pdf.
33. Khurtenko O., Liebiedieva S., Perelygina L., Morhunov O., Ovcharuk V., Mykhliuk E. Model of Psychological Readiness of a Coach to Make Decisions in Extreme Situations of Professional Activity. BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2022. № 13(1Sup1). Рр. 247–266. DOI: https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/317.
34. Khurtenko O., Shuldyk A., Zubal M., Raytarovska I., Senyk A., Bereziak, K. Developing Students’ Psychological Readiness to Make Decisions in Extreme Coaching Situations. BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021. № 12(1). Рр. 88–103. DOI: https://doi.org/10.18662/brain/12.1/172.
35. Kirkland F.R., Bartone P.T., Marlowe D.H. Commanders’ Priorities and Psychological Readiness. Armed Forces & Society. 1993. № 19(4). Рр. 579–598. DOI: https://doi.org/10.1177/0095327X9301900406.
36. Raff-Ganachevsky A.M., Tvardovskaya A.A. Psychological readiness of students for distance learning. ARPHA Proceedings. 2022. № 5. Рр. 1403–1415. DOI: https://doi.org/10.3897/ap.5.e1403.
37. Rapikova S., Kosherbayeva A., Jumazhanova G., Oralkanova I., Kudageldin M., Asma G. Formation of the Readiness of Future Educational Psychologists for the Organization of Psychodiagnostic Activities. Education Research International. 2022. Article ID 2132321. 8 р. DOI: https://doi.org/10.1155/2022/2132321.
38. Society and Decision Making: Fact Sheet was prepared by the United Nations Children Fund (UNICEF) and the United Nations Programme on Youth. URL: https://www.un.org/development/desa/youth/societyand-decision-making-factsheet.html.
Опубліковано
2023-07-14