ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

Ключові слова: ідентичність, екзистенційна ідентичність, вкоріненість, кінцевість буття людини, відповідальність, вибір, самотність

Анотація

Ця стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми екзистенційної ідентичності. Розкрита загальна характеристика феномену ідентичності особистості як феномену, що описує те, як людина розуміє себе як унікальну індивідуальність з власними характеристиками та особливостями, що відрізняють її від інших людей. Розглянута концепція екзистенційної ідентичності як одного з важливих понять у сучасній психології. У статті проаналізовані різні підходи до розгляду екзистенційної ідентичності та розглянуті питання, пов’язані з її формуванням, зміною та збереженням у контексті сучасного суспільства. Розкриті основні елементи структури екзистенційної ідентичності: свідомість свого існування, автентичність, екзистенційні даності буття. Розкрито вплив екзистенційного досвіду на формування екзистенційної ідентичності як особистого досвіду, пов’язаного з пошуком сенсу життя, існуванням, смертю, свободою, відповідальністю та іншими аспектами, що стосуються людського існування. Проаналізовані такі даності буття, як вкоріненість, кінцевість буття людини, відповідальність, вибір та самотність як основні елементи структури екзистенційної ідентичності. Визначено, що кожна екзистенційна даність включає «конфронтацію», з якою кожен із нас має щось робити, це виклик, на який людина має дати відповідь. Так, укоріненість може допомогти людині знайти своє місце у світі, а конфронтацією є відкритість до нового досвіду та знань. Щодо кінцевості буття, то встановлено, що ця даність допомагає зрозуміти наші обмеження та залежність від часу та простору. Проаналізовано вплив ще однієї пари екзистенційної даності – свобода і відповідальність, та їх вплив на екзистенційну ідентичність. Розкрите поняття вибору як екзистенційної даності, проаналізовано основні види вибору: простий, смисловий та екзистенційний. Встановлено багатоаспектність цієї екзистенційної даності, що включає свободу, вину, волю та інші аспекти нашого існування. Проаналізовано вплив таких конфронтацій, як самотність та зв’язність, на екзистенційну ідентичність особистості.

Посилання

1. Erik H. Erikson. Identity, youth and crisis. New York : W.W. Norton Company, 1968. 336 р.
2. May R. Love and Will. New York : Norton. 1969. 352 р.
3. Maddi S. Hardiness: An operationalization of existential courage. Journal of Humanistic Psychology. 2004. Apr. 4. P. 279–298.
4. Борисюк А.С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз : монографія. Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. 440 с.
5. Педагогічна комунікація та ідентичність педагога : монографія / Г.О. Балл, В.Л. Зливков, С.О. Копилов та ін. ; за наук. ред. В.Л. Зливкова. Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. Київ : Педагогічна думка, 2011. 159 с.
6. Shevchenko N.F., Volobuyeva O.S., Ivanchuk M.G. Research of psychological and pedagogical conditions for the formation of personal and professional identity of vocational students. Insight: The Psychological Dimensions of Society. 2023. № 9. P. 148–167. URL: https://insight.journal.kspu.edu/index.php/insight/article/view/129/97.
7. Шевченко Н.Ф., Волобуєва О.С. Емпіричне дослідження особистісно-професійної ідентичності здобувачів фахової передвищої освіти. В кн.: Psychology and pedagogy as sciences for the development of the cultural potential of modern society : Scientific monograph. Riga : Baltija Publishing. 2022. C. 464–496. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/210/5829/12175-1.
8. Артеменко А., Батаєва К. Мілітарна ідентичність та соціальна адаптація ветеранів АТО/ООС : монографія. Харків : ХГУ «НУА», 2022. 192 с.
9. Yalom I.D. Existential Psychotherapy. New York, NY: Basic Books. 1980. 544 р.
10. Bugental J.F. The Art of the Psychotherapist. Norton. 1987.
11. Фрагменти однойменного твору Ж.-П. Сартра упорядкував Г.І. Волинка. Переклад фрагментів здійснено за виданням: Сумерки богов. Москва : Политиздат, 1990. С. 319–337. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Sartre_Jean-Paul/Ekzystentsializm_-_tse_humanizm_fr.pdf.
12. Фромм Еріх. Мати чи бути? / пер. з англ. Світло світогляду. Київ : Укр. письменник, 2010. 222 с.
13. Яблонська Т.М. Ідентичність як предмет психологічного аналізу. Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. акад. С.Д. Максименка. Київ : Ніка-Центр, 2010. Вип. 38. С. 378–387. URL: https://lib.iitta.gov.ua/5147/1/Яблонська-АЗ_2010_.pdf.
14. Козловець М.А. Ідентичність: поняття, структура і типи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2011. № 57. С. 3–9
15. Бех І.Д. Особистість у контексті орієнтирів розвивального виховання. Інноватика у вихованні. 2015. Вип. 1. С. 7–13.
16. Предко В.В. Розвиток життєстійкості як провідний механізм задля внутрішнього відновлення учасників освітнього процесу у воєнний період. 2022. С. 251–253. URL: https://lib.iitta.gov.ua/732252/1/14-45-PB_252.pdf.
17. L’Homme devant la mort. Paris : Seuil, 1977. 642 p.
18. Marcia J.E., Waterman A.S., Matteson D.R., Archer S.L., Orlofsky J.L. Ego Identity. A Handbook for Psychosocial Research. New York : Springer-Verlag, 1993. 402 p.
19. Hjelle L., Ziegler D. Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and Applications. 3th ed., 1992. 624 р.
20. Grace J. Craig, Wendy L. Dunn. Understanding Human Development. 2 edition. Pearson Education/Prentice Hall, 2010, 566 p.
Опубліковано
2022-11-25