ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Ключові слова: психічний стан, фрустрація, фрустратор, фрустраційна ситуація, толерантність, фрустраційна толерантність, толерантність до невизначеності, психодіагностика

Анотація

У статті на підставі аналізу відкритих джерел доведено, що бойова діяльність військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України є потенційно фруструючою. Необхідність у стійкості до фруструючих чинників бойової обстановки, витривалості у подоланні перешкод під час виконання завдань за призначенням, здатності швидко реагувати на зміни обстановки, адекватно оцінювати ситуацію та знаходити оптимальний вихід з неї зумовлює обґрунтування потреби в розвитку фрустраційної толерантності як професійно важливої властивості оператора Сил спеціальних операцій та розроблення сучасного психодіагностичного інструментарію із прогнозування поведінки військовослужбовців окремого роду сил Збройних сил України в екстремальних умовах виконання завдань за призначенням. У контексті дослідження показано, що фрустраційна толерантність військовослужбовців розглядається як стійкість до фрустраторів, в основу якої покладено здатність до адекватного оцінювання фрустраційної ситуації і передбачення виходу з неї, або як межу допустимого рівня психічного напруження, перевищення якої викликає деструктивні зміни у психіці і поведінці. Розкрито й обґрунтовано призначення, структуру та процедуру психологічного обстеження військовослужбовців Сил спеціальних операцій за авторською методикою. На підставі власного досвіду служби в частинах спеціального призначення та експертного опитування визначено та обґрунтовано чотири рівні толерантності до фрустрації: оптимальний, сприятливий, критичний та несприятливий, які визначають реакцію на вплив різних видів внутрішніх і зовнішніх фрустраторів у контексті професійної діяльності військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Авторська методика «Прогнозування поведінки військовослужбовців Сил спеціальних операцій в екстремальних умовах виконання завдань за призначенням» є спробою пошуку ефективного інструментарію для визначення стратегії поведінки оператора Сил спеціальних операцій у фрустраційній ситуації виконання завдань за призначенням, визначення ступеня його адаптації та здатності виконувати бойові завдання в умовах численних фруструючих перешкод бойової обстановки. Отримані результати оброблено за допомогою стандартизованого пакета програм ІВМ SPSS Statistics 20.0, Statistika 11.0, офісних додатків Microsoft Excel.

Посилання

1. Rosenzweig S. Need-persistive and ego-defensive reactions to frustration as demonstrated by an experiment on repression. Psychological Review. 1941.Vol. 48, № 4. P. 347–349.
2. Barker R., Dembo T., Lewin K. Frustration and regression: an experiment with young children. Iowa: University of Iowa Press, 1941. Nо. 1, P. 1–314.
3. Чиженко Н. Фрустраційна толерантність особистості як афективний компонент оптимізму. Психологія і особистість. 2006. № 2 (10). Ч. 2. С. 146–155
4. Холодова О.О. Психологічні засоби запобігання та корекції фрустрації у професійній діяльності молодих учителів : автореф. дис. … канд. псих. наук. Київ, 2003. 24 с.
5. Большакова А.М. Фрустраційна толерантність як складова психологічної готовності пожежних до професійної діяльності в екстремальних умовах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.09. Київ, 2000. 191 с.
6. Омельченко М.І. Фрустрація рятувальника як психологічна проблема. Вісник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. № 3(40), 2014, с. 128–132.
7. Хміляр О.Ф., Момот Р.А. Експериментально-психологічна методика вивчення фрустраційних реакцій військовослужбовців, що виконують завдання в екстремальних умовах : навчально-методичний посібник. Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2011. 138 с.
8. Кузьменко М.Д. Психологічна діагностика фрустраційної толерантності офіцерів на етапі підготовки до виконання бойових завдань в антитерористичній операції. Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2018. 121 с.
9. Основи формування психічної стійкості військовослужбовців у бойових умовах : підручник / за заг. ред. Л.В. Кримець. Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. 2022. 348 с.
10. Дикун В.Г., Мороз В.М., Стасюк В.В. Методологія дослідження морально-психологічного стану особового складу військ (сил) : навчально-методичний посібник. Київ : БЦ, 2023. 383 с.
11. Шамне А.В., Прахова С.А. Психологія фрустраційних станів та реакцій підлітків: теорії, проблеми, діагностика : монографія. Київ : НУБіП України, 2018. 278 с.
12. Павлушенко С.М. Прогнозування поведінки військовослужбовців Сил спеціальних операцій в екстремальних умовах виконання завдань за призначенням. Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2022. 54 с.
13. Павлушенко С.М. Фрустраційна толерантність як професійна властивість оператора Сил спеціальних операцій. Габітус. Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022. № 40. С. 172–177.
14. Акимова Л. Основи психометрії : методичний посібник. Одеса : Негоциант, 2012. 81 с.
15. Руденко В.М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології : підручник. Київ : Академвидав, 2009. 384 с.
16. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика : навчальний посібник. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2004. 400 с.
17. Лисенко. Д.П. Психологічні особливості розвитку довіри в системі взаємин «командир – підлеглий» у бойових умовах : дис. … доктора філософії. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського, 2021. 251 с.
18. Москальов І.О., Лисенко Д.П. Застосування методів математичної статистики у психолого-педагогічних дослідженнях : навчальний посібник. Київ : НУОУ, 2023. 184 с.
Опубліковано
2023-07-14