Теоретичне обґрунтування взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та професійної самоактуалізації особистості

  • Я.І. Грединарова
Ключові слова: цінності особистості, ціннісні орієнтації, самоактуалізація особистості, професійна самоактуалізація, професійний розвиток, професійне «акме»

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз взаємозв’язку ціннісних орієнтацій із процесом самоактуалізації особистості у професійній сфері. Показано, що цінності особистості виступають важливим чинником та інтегративним фактором, який впливає на процес особистісного зростання та професійної реалізації свого потенціалу особистістю. Професійна діяльність, у свою чергу, виступає однією з важливих сфер, в яких особистість може себе реалізувати. В роботі представлено екзистеніцйний (ціннісний), суб’єктно-діяльністний, суб’єктно-розвиваючий, акмеологічний підходи до самоактуалізації. Професійну самоактуалізацію особистості в її ціннісному контексті визначено як складний, багаторівневий процес вмотивованого, прогресивного професійного розвитку ціннісно-смислової сфери зрілої особистості, який характеризується реалізацією особистісно-професійного потенціалу, що надає особистості можливість досягнути найвищого рівня реалізації – професійного «акме».

Посилання

1. Абульханова-Славская К.А. Категория субъекта в совеменной психологии / К.А. Абульханова-Славская // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Матеріали Третіх Костюківських читань (20-22 грудня 1994 р.). – В 2-х т. – Т.1. – К., 1994. – С. 4-10.
2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев. – М.: Наука, 1997. – 380 с.
3. Артемова О.І. Професійна самореалізація особистості в сучасних умовах / О.І. Артемова // Освіта регіону. - №1 від 3.2010. – С. 97-101.
4. Василенко А.Ю. Самоактуализация личности как фактор профессиональной вовлечённости субъекта / А.Ю. Василенко // Вектор науки ТГУ. – 2012. – № 1(8). – С. 83-86.
5. Васютинський В.О. Ціннісно-орієнтаційні площини сучасного українського суспільства / В.О. Васютинський // Проблеми загальної та педагогічної психології : 3б. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка. – К., 2006. – Вип. 6. – С. 40-45. 6. Гомонюк В.О. Самоактуалізація та самореалізація особистості: сучасні наукові уявлення//“Психология и социология”/10. Психология труда// [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:// http://www.rusnauka.com
7. Деркач A.A. Акмеологические основы развития профессионала / А.А. Деркач. – М.: Изд-во МПСИ, 2004. - 752 с.
8. Иванов М.С. Психология самореализации личности в компьютерной игровой деятельности / Иванов М.С. – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2008. – 153 с.
9. Калина Н.Ф. Психология личности / Н.Ф. Калина. – М.: Академический проект, 2015. – 214 с.
10. Карамушка Л.М. Ткалич М.Г. Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності (на матеріалі діяльності комерційних організацій): Монографія / Л.М. Карамушка, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя.: „Просвіта”, 2009. – 262с. 11. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / Л.А.Коростылева. – Спб.: Речь, 2005. – 222 с.
12. Левченко Т.І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності / Т.І. Левченко. – К.: Нова книга, 2011. – 448 с.
13. Леонтьев Д.А. Самоактуализация как движущая сила личностного развития: историко-критический анализ / Д.А. Леонтьев // Современная психология мотивации.— М.: Смысл, 2002.— С. 13–46
14. Митина Л.M. Психология развития конкурентоспособной личности / Л.М. Митина. – М.: Московский психолого- социальный институт, 2002. – 400 с.
15. Ожигова Л.Н. Гендерная интерпретация самоактуализации личности в профессии На материале педагогической профессии: Дис. канд. психол. наук: 19.00.07. - Краснодар, 2000. – 196 с.
16. Реан А.А. Акмеология личности // Психологический журнал. – 2000. – №3. – С. 88-95.
17. Роджерс К. Клиентцентрированная терапия / К.Р. Роджерс. – М.: «Рефл-бук», 1997. – 320 с.
18. Самаль Е.В. Психологическая структура профессиональной самоактуализации личности// Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 2 – Том II (Психолого-педагогические науки). – С.165-170
19. Самоукина Н.В. Психология профессиональной деятельности. – 2-е изд./ Н. Самоукина. – СПб.: Изд-во «Питер», 2003. – 224 с.
20. Сафронова О.В. Проблема самоактуализации личности в психолого-педагогической литературе Текст. /О.В. Сафронова // Вестник ЧГПУ. - 2011. - №1. - С.132-139.
21. Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: [уч. пос. для вузов] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.
22. Ткалич М.Г. Психолого-організаційні детермінанти самоактуалізації менеджерів комерційних організацій: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.10 / М.Г. Ткалич ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2006. – 20 с.
23. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.
24. Фурман А., Ковальова Т. Категорійна матриця взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / Анатолій В. Фурман, Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 42– 51.
25. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: Монография / Л.Б. Шнейдер. М.: МОСУ, 2001. - 272 с.
26. Юркова И.Г. Субъективные представления личности как фактор ее профессиональной самореализации / И.Г. Юркова // Человек Сообщество Управление. – Краснодар, 2006. - №3 – С. 106-118.
Опубліковано
2019-05-30