Теоретичний аналіз структури професійної самосвідомості особистості

  • Н.О. Губа
  • О.Г. Павлюк
Ключові слова: особистість, образ-Я, професійна самосвідомість, професіоналізація, майбутній фахівець, професійна діяльність

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізу сучасних підходів до вивчення структури професійної самосвідомості. Представлені моделі структурних компонентів професійної самосвідомості. Описано характеристики і зміст структурних компонентів: когнітивний компонент (професійні «Я – образи», самопізнання, пізнання інших і порівняння себе з іншими); оцінно-емоційний (переживання, певне ставлення особистості до себе як суб’єкта професійної діяльності); регуляційний (поведінкові реакції, що виражають способи реалізації афективно-когнітивного ставлення до себе як суб’єкта професійної діяльності і які становлять аспект саморегуляції); мотиваційно-цільовий (самоактуалізація, реалізація життєвого потенціалу, самовдосконалення, саморозвиток).

Посилання

1. Деркач А.А. Социально-психологические основы совершенствования деятельности воспитателя: дис.... д-ра психол. наук: 19.00.05 / Анатолий Алексеевич Деркач. – Л., 1981. – 392 с.
2. Колбинцева А.С. Развитие профессионального самосознания студента в процессе освоения общематематических знаний: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / А.С. Колбинцева. – Оренбург, 2009. – 26 с.
3. Москаленко С.В. Особенности развития образа “Я-профессионал” у студентов у процессе обучения в ВУЗе: дис. психол. наук / С.В. Москаленко. – Белгород, 2007. – 174 с.c. 29-30
4. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Марков. – М. : Международный гуманитарный фонд "Знание", 1996. – 308 с.
5. Мащенко Н.І. Соціально-психологічні чинники становлення професійної самосвідомості студентів технічних університетів: автореф. … канд. псих. наук : 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи / Н.І. Мащенко. – К., 2005. – 18 с.
6. Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях / Л.М. Митина // Вопросы психологии. – 1997. – No 4. – С.28-38
7. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л.М. Митина. – М.: Флинта, 1998. – 200 с.
8. Москаленко С.В. Особенности развития образа “Я-профессионал” у студентов в процессе обучения в ВУЗе: дис. психол. наук / С.В. Москаленко. – Белгород, 2007. – 174 с.
9. Поддубная Т.К. Динамика когнитивных компонентов профессионального самосознания студентов-психологов в процессе обучения: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогическая психология» / Т.К. Поддубная. – Белгород, 1998. – 20 с.
10. Подосинников С.А. Психологические факторы становления профессионального самосознания у студентов: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогическая психология» / С.А. Подосинников. – Астрахань, 2003. – 18 с.
11. Прудило А.В. Психологическое консультирование в профессиональной ориентации: Монография / А.В.Прудило. – Минск, 1999.– 148 с.
12. Пряжникова Е.Ю. Профориентация / Е.Ю. Пряжникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с.
13. Рукавишникова Н. Г. Профессиональное самосознание студентов педагогического вуза / Н. Г. Рукавишникова. Електронний ресурс. Режим доступу: // Педагогический вестник // http:// www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagoka_i_psichologiy/13_7/.
14. Скрипникова Н. Б. Оптимизация процесса развития профессионального самосознания предпринимателей: дис. ... канд. пед. наук: спец. 19.00.13 / Скрипникова Наталья Борисовна. – Москва, 2004. – 147 с.
15. Чепелєва Н. В. Формування професійної компетентності психолога / Н. В. Чепелєва // Актуальні проблеми психології : Наукові записки інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Ніка – Центр, 1999. – Вип. 19.
16. Шарапов А.О. Структура, динамика и условия развития эмоционально-оценочного компонента профессионального самосознания у студентов-психологов // Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности: Труды III Международной научной интернет-конференции, март – июнь 2009 г./отв. ред. М.Ю. Семенов. – Омск: «Полиграфический центр КАН», 2009. – С. 219-242.
Опубліковано
2019-05-30