ПСИХОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

Ключові слова: стратегія, життєдіяльність особистості, психологічні стратегії життєдіяльності, сценарії життя, стилі життя, життєві цілі

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз проблеми психологічних стратегій життєдіяльності особистості. Зроблено огляд теоретичного доробку в означеній проблемі, в результаті якого з’ясовано, що це поняття в тій чи іншій мірі співвідноситься з такими схожими йому термінами, як «стратегія життя», «стиль життя», «життєвий шлях», «сценарії життя», «сенс життя» та іншими. У широкому розумінні науковці визначають стратегії життєдіяльності як спосіб організації особистістю свого життя, який охоплює минуле, сьогодення і майбутнє, характеристику індивіда, що включає здатність особистості до цілепокладання та активність до реалізації наміченого, в тому числі й до перетворень заради власних цілей та цінностей. Аналіз структури і типології стратегій життєдіяльності особистості, представлених у науковій літературі, показав їх суттєву різноманітність, пов’язану зі звуженням конкретного дослідницького фокусу в означеній темі. Психологічна сутність життєвої стратегії особистості представляє собою структуру, що складається з низки таких взаємозалежних елементів, як: життєва позиція особистості, цінності, цілі, плани; індивідуальні особливості людини (здатність вирішення життєвих протиріч, перешкод, соціальних конфліктів, творча активність, стресостійкість, копінг-поведінка тощо); визначення та утримання часової перспективи; смислоутворювальні аспекти (рівень відповідальності людини за своє життя, рівень осмисленості, система цінностей та соціальних відносин тощо). Неоднорідність структури стратегій життєдіяльності позначається і на виділенні її типології, яка також є різноманітною. Об’єднувальним чинником цієї різноманітності є оцінка реалізації бажаного шляхом обраних стратегій, критеріями яких є задоволеність/незадоволеність життям, психологічне благополуччя та здоров’я людини.

Посилання

1. Alfred Adler. The Science of Living. London: George Allen W Unwin LtdMuseum Street. 1929. URL: file:///C:/Users/human/Downloads/epdf.pub_the-science-of-living.pdf
2. Берн Е. Ігри, в які грають люди. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 256 с.
3. Materialistic Values: Their Causes and Consequences. Kasser T. et al. In: T. Kasser, &A. D. Kanner (Eds.), Psychology and Consumer Culture: The Struggle fora Good Life in a Materialistic World (pp. 11-28), Washington, 2004. American Psychological Association.
4. McGraw Ph. Life Strategies: Doing What Works Doing What Matters. 2016.
5. Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed.). N.Y. : Harper & Row, 1970.
6. Мілютіна К.Л. Психологія зміни життєвої стратегії особистості : дис. … на здобуття ступеню доктора психол. наук : 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології. Киів, 2013. 430 с.
7. Rogers Carl. On Becoming a Person. A Therapist’s View of Psychotherapy. Robinson, 2016. 824 c.
8. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Харків : Книжковий клуб «Клуб СімейногоДозвілля», 2016. 160 с.
9. Фромм Е. Втеча від свободи. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. 592 с.
10. Yalom I. Existential psychotherapy. Ingram Publisher Services, 1980. 544 с.
11. Мельник Ю.В. Психологічні стратегії життєдіяльності в умовах ситуаційної невизначеності : автореф. дис. … на здобуття ступеню канд. психол. наук : 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Киів, 2020. 25 с.
12. Психологічний словник / авт.-уклад. В.В. Синявський, О.П. Сергієнкова ; ред. Н.А. Побірченко. Киів : Науковий світ, 2007. 274 с.
13. Особистісні детермінанти еколого-орієнтованої життєдіяльності : монографія / Ю.М. Швалб та ін. ; за ред. Ю.М. Швалба. Киів : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018. 330 с.
14. Юнг К.Г. Архетипи і колективне несвідоме. Астролябія, 2023. 608 с.
15. Sheldon K.M., Houser-Marko L. Self-concordance, goal-attainment and the pursuit of happiness: Can there be an upward spiral? J. Pers. and Soc. Psychol., 2001. P. 80. S. 152–165.
16. Kahler T. Transactional Analysis Script Profile Guide for the Therapist, Taibi Kahler Associates, Inc., Little Rock, Arkansas, 1997.
17. Harris T.A. I’m OK – You’re OK. 2004. URL: https://www.goodreads.com /book/show/134353.I_m_OK_You_re_OK (дата звернення: 02.07.2023).
18. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Xарків : Прапор, 2007. 640 с.
19. Peterson C., Park N., Seligman, M.E.P. Orientations to Happiness and Life Satisfaction: The Full Life versus the Empty Life. Journal of Happiness Studies. 2005. 6 (1): 25-41. doi:10.1007/s10902-004-1278-z
20. Столяренко О.Б. Психологія особистості : навчальний. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 280 с.
21. Кухта М., Мартинюк І., Соболєва Н. Життєві стратегії. Соціальна регуляція поведінки в умовах стабільної нестабільності / за ред. О. Злобіної. Київ : Інститут соціології НАН України, 2013. С. 154–167.
22. Злобіна О., Тихонович В. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. Київ : Стилос, 2001. 237 с.
23. Кабиш-Рибалка А.В. Життєві стратегії як творчі засоби проектування життєвого шляху особистості. Наука і освіта : наук.-практ. журнал. 2016. № 5. С. 95–99.
24. Мурадян О. Життєві стратегії особистості в умовах соціальних змін: соціологічний аналіз. Соціологічні студії. Теоретичні аспекти соціології. 2013. № 1 (2). С. 49–54.
25. Швалб Ю.М., Тищенко Л.В. Майбутнє і сьогодення студентів з обмеженими функціональними можливостями: психологічні аспекти : монографія. Київ, 2015.
26. Мартинюк І.О. Сучасна молодь України: проблеми життєвого вибору. Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми, перспективи: ювілейний наук.-методич. зб. / за ред. д.ф.н. Л.В. Сохань та ін. Запоріжжя : Вид-во Комунального закладу «Хортицький національн. навчально-реабілітаційний центр» Запорізької обласної ради, 2013. 648 с. С. 242–255.
Опубліковано
2023-09-04