ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ІЗ РІЗНИМ ТИПОМ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ

Ключові слова: психологічний ресурс особистості, акцентуація характеру та темпераменту, тип нервової системи, типові та індивідуальні риси особистості, тип мислення

Анотація

У статті аналізуються результати дослідження індивідуально-психологічних чинників, що впливають на психологічну ресурсність особистості студентів-психологів покоління Z. З урахуванням дистресів війни в Україні дослідження психологічної ресурсності як здатності людини перетворювати деструктивний досвід у паттерни адаптивної поведінки, спираючись на традиційні та індивідуальні можливості й цінності, стає дуже актуальним. Тому головною метою дослідження є з’ясування впливу диференціальних характеристик особистості (типу нервової системи, акцентуації особистості, типу мислення, індивідуальних особистісних рис) на її ресурсність у ювеналів. Представлені результати експлораторного факторного аналізу досліджених чинників психологічної ресурсності особистості. Емпіричне узагальнення сукупності задіяних у дослідженні змінних здійснювалося з використанням методу аналізу головних компонент та мінімізацією кількості змінних за рахунок максимізації дисперсії навантажень у факторах, визначення кількості яких відбувалося із застосуванням критерію Кайзера. Виявлено п’ять факторів впливу диференціальних характеристик особистості на її ресурсність, яка охоплює 52% дисперсії, що характеризують позитивний зв’язок психологічної ресурсності із соціальною спрямованістю особистості, її самодостатністю та свідомим володінням своїми ресурсами, а негативний – із синкретичним типом мислення і низьким рівнем свідомої регуляції емоційності. Проведено порівняльний аналіз груп студентів з різним рівнем загального показника психологічної ресурсності та з’ясовано предикати, які мають як позитивний, так і негативний вплив на нього. Підвищенню психологічної ресурсності студентів сприяє високий рівень сензитивності особистості, слабкий тип нервової системі, рівень розвитку словесно-логічного та креативних типів мислення і тенденція до гістимного типу акцентуації темпераменту. Останнє може сприяти завішеній самооцінці своїх ресурсних можливостей студентами- психологами, що актуалізує психологічний супровід під час первинної професіоналізації майбутніх психологів, розвиток адекватної самооцінки та навичок саморегуляції.

Посилання

1. Бужинська С.М., Кривошей К.Ю., Джаббарова Л.В. Особливості взаємозв’язку акцентуацій характеру із захисними механізмами психіки у процесі професіоналізації студентів-психологів. Габітус. 2022. Випуск 33. С. 41–45.
2. Психологічні механізми дезадаптації осіб з акцентуацією характеру та розладами особистості / Т.В. Вашека та ін. Психіатрія, психотерапія та клінічна психологія. 2022. Том 13. № 1. С. 18–28.
3. Єхалов В., Кравець О., Горбунцов В. Психологічна ресурсність лікарів-інтернів у воєнний час. International Science Journal of Education & Linguistics. 2022. Vol. 1, № 5. Р. 48–54.
4. Казанжи М. Психологічна ресурсність студентської молоді в умовах карантинних обмежень. Psychology – Medicine – Education. 2021. Issue 1. С. 27–34.
5. Леонгард К. Акцентуйовані особистості. Київ : Виша школа. Головне видавництво, 1989. 375 с.
6. Періг І. Психічне здоров’я студентів як фактор адаптації до навчання у ВНЗ. Освіта регіону. 2011. № 3. С. 299–302.
7. Свідерська О.І., Демид В.М. Психологічні чинники особистісної ресурсності студентської молоді під час дистанційного навчання. Вісник Національного університету оборони України. 2021. № 3 (61). С. 92–98.
8. Синявська Н.Я. Визначення типу особистості студентів-медиків як адаптивного потенціалу для формування майбутнього лікаря. URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i34/23.pdf (дата звернення: 03.07.2023).
9. Чабан О.С., Хаустова О.О. Медико-психологічні наслідки дистресу війни в Україні: що ми очікуємо та що потрібно враховувати при наданні медичної допомоги? Українськи медичний часопис. 2022. № 4 (150). VII/VIII. С. 1–10. URL: https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2022/08/5141.pdf?upload= (дата звернення: 03.07.2023).
10. Штепа О. Ресурсна насиченість особистості. Проблеми сучасної психології. 2020. Випуск 47. С. 232–252. URL: https://www.researchgate.net/publication/340094107_Resource%27s_Richness_of_Personality (дата звернення: 03.07.2023).
11. Штепа О.С. Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики. Проблеми сучасної психології.: збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, 2018. Випуск 39. С. 380–399.
12. Children and war / L. Rochelle et al. International Review of the Red Cross. 2019. 101 (911). Р. 481–506.
Опубліковано
2023-09-04