Типоповедінковий підхід американських психологів до характеристики особистостей – вроджених лідерів

  • Т.В. Гура
  • Б.І. Фурманець
Ключові слова: типоведення; типоповедінковий підхід; лідер; поведінка; особистість; лідерська діяльність

Анотація

В статті проаналізовані дослідження американських психологів щодо зв’язку типів особистості з їх певними перевагами і можливими недоліками прояву вроджених та розвинутих лідерських якостей та властивостей. Особлива увага приділена аналізу сутності і змісту типоведення, що представляє собою важливу, науково-теоретичну концепцію, яку рекомендовано враховувати при визначення ролі лідера у поліпшенні його взаємодії з певними групами та успішного відтворення лідерства. Автори, спираючись на цю концепцію, підкреслюють, що система поглядів американських дослідників на проблему типоведення є цікавою, багатогранною і може розглядатися в багатьох соціально-психологічних ситуаціях життєдіяльності окремих груп, які ведуть лідери. У цьому плані доведено, що основні аспекти проблеми типоведення спрямованні на: розкриття суттєвих індивідуально-психологічних особливостей і ознак характеристики особистості лідера; визначенні особистісних переваг дій лідера у певних видах групової діяльності; врахуванні сутності типів особистості, особливо критеріїв лідерства; розкритті ділових та дружніх відносин лідера з підлеглими, які сприяють покращенню їх поведінки та досягнення лідером бажаного успіху.

Посилання

1. Большая психологическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – 544с.
2. Гура Т.В. Формування особистісного потенціалу у студентів технічного університету / Т.В. Гура, Б.І. Фурманець // Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х.: НТУ „ХПІ”. – 2018. -№ 2. – С.55- 64.
3. Дип С. Верный путь к успеху: 1600 советов менеджерам / С. Дип, Сесмен Л. - М.: Вече. Персей. АСТ, 1995. – 384 с.
4. Изард К. Эмоции человека: Пер. с англ./ К.Изард. – М.:,Изд-во МУ, 1980, – 440 с.
5. Квинн В. Прикладная психология / В.Квинн. – СПб: Из «Питер», 2000. – 560 с.
6. Климчук В. А. Практическая психология, или как подобрать ключик к любому человеку: 1000 подсказок на все случаи жизни / В. А. Климчук. – Харьков, ООО «Книжный клуб Клуб семейного досуга», 2016. – 416 с.
7. Крегер О., Тьюсон Дж.М. Типы людей и бизнес. Как 16 типов личности определяют ваши успехи на работе: Пер. с англ. / О.Крегер, Дж.М. Тьюсон. – М.: Вече. Персей. АСТ, 1995. – 560 с.
8. Оуэн Х. Призвание – лидер: полное руководство по эффективному лидерству / Х. Оуэн, В. Ходжон, Н. Газзард. – Днепропетровск: Баланс-Бизнес Букс, 2005. – 384 с.
9. Романовський О.Г. Лідерські якості в професійній діяльності / Романовський О.Г., Резнік С.М., Гура Т.В., Панфілов Ю.І., Головешко Б.Р., Бондаренко В.В., за заг. ред.. О.Г.Романовського. – Х.:ФОП Панов А.М., -2017. – 144 с.
10. Романовський О.Г.Підготовка конкурентоспроможної гуманітарно - технічної еліти: монографія / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Т. В. Гура та ін./ за заг. ред. О. Г. Романовського та О. С. Пономарьова. –Х.: НТУ «ХПІ»; видавець Савчук О.О., 2014. – 324 с.
11. Романовський О. Г., Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти / Романовський О. Г., Гура Т.В., Резнік С. М., Панфілов Ю.І,Черкашин А.І. , Костиря І.В., Бондаренко В.В., за заг. ред. О. Г. Романовського. – Х.:ФОП Панов А.М.- 2018. – 195 с.
12. Сто великих психологов. – М.: Вече, 2004. – 432 с.
13. Франкл В. Человек в поисках смысла. Общ. Ред. Л. Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева – М.: Прогресс,1990. – 368 с.
14. Фурманец Б.И. Тезаурусы модернизации лидерства в условиях вуза: монография /Б. И. Фурманец, Л. Н. Грень. – Х.: В- во Іванченка І.С. ,2018. – 168 с.
Опубліковано
2019-05-30