Конфліктність майбутніх педагогів як психологічна проблема

  • С.Б. Кузікова
  • С.В. Пухно
Ключові слова: ідентифікація, емпатія, конфліктність, комунікативна культура, конфліктологічна компетентність, особистість, рефлексія, рефлективність, спілкування

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз сучасних досліджень проблем конфліктності особистості. Надано аналіз таких психологічних феноменів, як «конфліктність» та «рефлексивність», їх взаємозв’язок. Згідно досліджень науковців, визначено, що конфліктність особистості є інтегральною властивістю, яка впливає на динаміку входження людини в конфлікт та характер когнітивного, емоційного, поведінкового реагування. У результаті проведеного експериментального дослідження визначено, що у більшості магістрантів педагогічного закладу вищої освіти – майбутніх вчителів, низький рівень конфліктності, що корелюється з середнім рівнем рефлексивності. Результати дослідження свідчать про розвиненість конфліктологічної компетентності майбутніх педагогів, оскільки низькі показники конфліктності більшості магістрантів є результатом наявності психологічної грамотності, сформованих комунікативних вмінь та навичок, емоційного самоконтролю, розвинених вольових якостей, рефлексії. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці напрямків освітньої роботи зі студентами з метою формування конфліктологічної компетентності майбутніх вчителів, а також вивчення досвіду організації навчально-виховного процесу закладів вищої освіти.

Посилання

1. Бігунов Д. О. Багатоаспектність психологічного поняття «Конфліктність особистості» / Д. О. Бігунов // Теорія і практика сучасної психології. – №4 – 2018. – С. 129-132.
2. Буняк Н. А. Психологічні детермінанти конфліктності у студентському віці // Н. А. Буняк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Педагогіка і психологія». – Вип. 19 – 2013 – С. 49-59.
3. Емельянов С. М. Практикум по кофликтологии / С. С. Емельянов. – 2-е узд., перераб. – СПб.: Питер, 2001. – 400 с.
4. Заброцький М. М. Особливості самоставлення педагогів-початківців / М. М. Заброцький // Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Т. 7, вип. 16. – Київ: Логос, 2008. – С. 89-92
5. Ложкін Г. В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник / Г. В. Ложкін, Н. І. Пов’якель. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с.
6. Маркина Н. А. Рефлексивные механизмы креативности личности / Н. А. Маркина // Автореферат дис… канд. психол. наук: 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологи. – Москва, 2012. – 23 с.
7. Мельнічук І.Я. Сучасні дослідження психологічних механізмів рефлексії / І. Я. Мельнічук // Психологія. Збірник наукових праць. – Випуск 2 (5). – К.: НПУ. – 1999. – 280 с.
8. Орлова И. В. Тренинг профессионального самопознания: теория, диагностика и практика педагогической рефлексии // И. В. Орлова. – СПб.: Речь, 2006. – 128 с.
9. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1998. – 800 с.
10. Сизикова Т.Э. Психодиагностика рефлексии как метод развития рефлексии / Т. Э. Сизикова, О. А. Дураченко // Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. Психология. – 2018. – № 3 (45). – С. 81-86.
11. Чала О.А. Сутність та детермінати деструктивної конфліктності особистості / О. А. Чала // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова ; серія № 12. Психологічні науки: зб. наук. пр. / НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Ч. І. – С. 399 – 403.
Опубліковано
2019-05-30