РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ

Ключові слова: емоційний інтелект, компетентність, емоційна сфера, емоційна компетентність, онтогенез

Анотація

У статті розглядається поняття «емоційна компетентність особистості». Визначається сутність вихідного поняття «емоційний інтелект», розглядаються підходи до його трактування. Зокрема, представлені підходи до розуміння емоційного інтелекту Г. Гарднера, Дж. Майєра і П. Саловея, Р. Бар-Она, К. Петрідеса та Е. Фернехмана, Д. Гоулмана, Е. Носенко, Н. Ковриги. Окреслюються відмінності емоційної компетентності від емоційного інтелекту. Наводяться сучасні визначення емоційної компетентності особистості. Подаються трактування сутності цього феномену за зарубіжними і вітчизняними психологами: К. Саарні, К. Штайнером, В. Зарицькою і В. Борисенко, О. Лазуренко, Я. Раєвською та О. Соляковою. Представлено власне бачення сутності емоційної компетентності особистості, що ґрунтується на розумінні родового поняття компетентності. Здійснюється спроба виокремлення складників емоційної компетентності: когнітивного, діяльнісного та особистісного. Перераховуються знання, вміння, навички, досвід, установки та цінності, що становлять зміст емоційної компетентності особистості. Проаналізовані особливості формування емоційної компетентності на різних вікових етапах розвитку особистості. Акцентовано увагу на формуванні знань, умінь, навичок щодо емоційної сфери, отриманні емоційного досвіду, засвоєнні цінностей на різних вікових етапах: у пренатальному періоді, немовлячому, ранньому дитячому віці, періоді дошкільного дитинства, молодшому, підлітковому та юнацькому віці. Підкреслюється значення зв’язку формування емоційної компетентності із загальним психічним розвитком людини, зокрема, розвитком її психічних процесів, провідною діяльністю та новоутвореннями кожного віку. Оскільки емоційна компетентність є набутим утворенням, то звертається увага на тісний зв’язок її розвитку із загальним процесом соціалізації особистості.

Посилання

1. Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. 2008. № 3. С. 23–30.
2. Зарицька В. В., Борисенко В. М. Емоційна компетентність як детермінантна складова професійного становлення фахівців соціономічного напряму. Молодий вчений. 2017. № 4(44). С. 241–245.
3. Лазуренко О.О. До питання щодо розвитку поняття «емоційна компетентність» у психології. URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/viewFile/370/554
4. Лихи Р. Терапия эмоциональных схем. URL: https://knizhnik.org/robert-lihi/terapija-emoczionalnyh-shem/8
5. Льошенко О.А. Соціальна та емоційна компетентність: порівняльний аналіз. URL: https://sociology.knu.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob16_157-162.pdf
6. Марущак О. М. Поняття компетентності у педагогічній діяльності. Креативна педагогіка : науково-методичний журнал. Житомир, 2016. Вип. 11. С. 97–108.
7. Назарук Н.В. Онтогенетичні аспекти розвитку емоційного інтелекту. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 3. С. 211–215.
8. Назарук Н. В. Психологічний аналіз моделей емоційного інтелекту. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 3. С. 61–65.
9. Носенко Е., Коврига Н. Емоційний інтелект: концептуалізація феномена, основні функції : монографія. Київ : Вища шк., 2003. 126 с.
10. Раєвська Я., Солякова О. Розвиток емоційної компетентності особистості: теоретичний дискурс. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Психологія. 2021. Вип. 3(52). С. 127–132.
11. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія : навчальний посібник. Київ, 2005. 360 с.
12. Шпак М. М. Психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту в студентському віці. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/140/4095/8607-1
13. Штайнер К. Эмоциональная грамотность: интеллект с сердцем. Руководство по улучшению личных и профессиональных отношений. Киев : ТОВ «НВП «Интерсервис», 2016. 302 с.
14. Фурман А. А. Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера. Психологія і суспільство. 2012. № 3. С. 78–94.
15. Bar-On R. Emotional Intelligence in Men and Women: Bar-On Emotional Quotient Inventory: Technical Mannual. Toronto : Multi-Health Systems, 1997.
16. Gardner H. Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York : Basic Books, 1983. 440 р.
17. Goleman D. Emotional Intelligence. New York : Bantam books, 1995. 352 p.
18. Mayer J.D. and Salovey P. Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings. Applied and Preventive Psychology. 1995. V. 4. P. 197–208.
19. Mayer J.D., Salovey P. The Intelligence of emotional Intellegence. Intelligence. V. 17. № 4. Р. 433–442.
20. Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R., Cherkasskiy L. Emotional Intelligence. The Cambridge Handbook of Intelligence. URL. https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-handbook-of-intelligence/emotional-intelligence/205E3A95EB51148F3CEBE7CE2760853C
Опубліковано
2023-11-30