ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛО-ЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: смисло- життєві орієнтації, соціономічні спеціальності, цілі життя, процес життя, результат життя, локус контролю – Я, локус контролю – життя

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей смисло-життєвих орієнтацій студентів соціономічних спеціальностей. Показано, з одного боку, необхідність у кваліфікованій допомозі населенню щодо подолання спровокованої війною смислової кризи та, з іншого боку, труднощі осмислення травматичного досвіду самими фахівцями та студентами допомагаючих професій. Теоретично з’ясовано професійно важливі особливості смисло-життєвих орієнтацій здобувачів вищої освіти із соціономічних спеціальностей, зокрема реалістичність, конструктивність та оптимальність. Емпірично виявлено, що в умовах війни найбільша частка здобувачів вищої освіти із соціономічних спеціальностей має середній рівень смисло-життєвих орієнтацій за загальною шкалою. На другому місці за ступенем поширеності – низький рівень. Приблизно чверть опитаних не вважає життя насиченим важливими подіями, не має чітких цілей та не вважає себе спроможними впливати на долю. Найменша частка респондентів має високий рівень смисло-життєвих орієнтацій. Щодо інших шкал тесту найбільша частка опитаних з високим рівнем виявлена за шкалами «цілі життя» та «локус контролю – Я». Найбільше опитаних із середніми показниками виявлено за шкалами «результат життя» та «локус контролю – життя». Найбільше студентів з низьким рівнем виявлено за шкалою «процес життя». Третина опитаних не вдоволені своїм життям під час війни, вважає його не цікавим та беззмістовним. Так, результати можуть свідчити про недостатню готовність здобувачів вищої освіти до майбутньої професійної діяльності. Дані, отримані в ході дослідження, підтвердили гіпотези про існування статистично значущого зв’язку між показниками смисло-життєвих орієнтацій та віком респондентів, загальним показником сформованості смисло-життєвих орієнтацій та курсом навчання. Спростовано гіпотезу, що існує статистично значущий зв’язок між показниками сформованості смисло-життєвих орієнтацій та статтю респондентів. Для пояснення отриманих результатів доцільно встановити зв’язки показників смисло-життєвих орієнтацій з іншими особистісними властивостями.

Посилання

1. Мельничук А. Ю., Комар Т. В. П’ятикроковий алгоритм проведення супервізії фахівців соціономічного профілю засобами позитивної психотерапії Н. Пезешкіана. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія «Психологія». 2022. Т. 33(72). № 3. С. 65–70.
2. Пінчук О. І. Інформаційний стрес як фактор травматизації працівників соціономічних професій в умовах війни. Актуальні проблеми фахової підготовки здобувачів спеціальності 053 «Психологія» : збірник матеріалів Міжуніверситетського науково-практичного семінару, Київ, 18 листопада 2022 р. Київ, 2022. С. 39–42.
3. Шатілова О. С. Студенти-психологи в умовах війни: окремі стани та емоції. Актуальні проблеми фахової підготовки здобувачів спеціальності 053 «Психологія» : збірник матеріалів Міжуніверситетського науково-практичного семінару, Київ, 18 листопада 2022 р. Київ, 2022. С. 44–45.
4. Čepelová S., Barnová S. Quality of Life and Value Orientation of University Students in Middle-Adulthood. Acta Educationis Generalis. 2020. Volume 10, Issue 1. P. 68–80.
5. Sasvari P. Measuring Life Orientation of University Students. Journal for Health Sciences, 2018. Volume 8, Issue 1. P. 5–13.
6. Knapík J. The Moral Value Orientations of University Students. Ad Alta. 2020. Issue 10(1). P. 128–131.
7. Васильченко О.М., Льошенко О.А., Чмір О.В. Peculiarities of life-sense orientations of students of higher educational institutions. Правничий вісник Університету «КРОК». 2019. № 34. С. 160–170.
8. Іванова О.В. Психологічні особливості розвитку смисло-життєвих орієнтацій у юнацькому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Київ, 2018. 304 с.
9. Коломоєць Л. І., Шульга Г. Б. Психологічні детермінанти осмисленості життя в юнацькому віці. New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters : collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 404–421.
10. Kariaka I. Value-sense Orientations as a Factor of Students-psychologists’ Behavior Formation. Science and Education. 2017. Issue 11. P. 146–150.
11. Stadnik A. V., Melnyk Yu. B., Mykhaylyshyn U. B., de Matos M. G. Peculiarities of the Psychological Well-Being and Social Adaptation of Young Students and Cadets in Wartime Conditions. International Journal of Science Annals. 2023. Vol. 6. № 1. P. 22–30.
12. Варе І. С. Смисло-життєві орієнтації як суб’єктивна регулятивна система життєдіяльності особистості. Теоретична модель смисло-життєвих орієнтацій. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. 2015. № 1. С. 105–113.
13. Похилько Д. І., Перелигіна Л. А. Зміни смисло-життєвих орієнтацій особистості під впливом пандемії COVID-19. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2023. № 1(5). С. 107–118.
14. Прикладна психодіагностика в Національній гвардії України : методичний посібник / Колесніченко О. С. та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НАНГУ, 2020. С. 108–111.
Опубліковано
2023-11-30