ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ДОВІРИ ДО СЕБЕ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Ключові слова: довіра, довіра до себе, самоставлення, самооцінка, самоінтерес, аутосимпатія, самоповага, юнацький вік

Анотація

У статті аналізуються результати дослідження розвитку структурних компонентів довіри до себе в юнацькому віці. Метою дослідження є представлення та аналіз емпіричних показників розвитку структурних компонентів довіри до себе в юнацькому віці. Виділено основні структурні компоненти розвитку довіри до себе, а саме самоінтерес (когнітивний компонент), аутосимпатія (емоційно-ціннісний компонент) та самоповага (поведінковий компонент). Проведено порівняльний аналіз результатів дослідження студентів І та ІІІ курсів, що зумовлено завданням дослідження простежити особливості розвитку довіри до себе за допомогою вікових зрізів, відповідно до періодизації юнацтва: в ранньому юнацькому (17–18 років) та зрілому юнацькому (20–21 року) віці. З’ясовано, що когнітивний компонент довіри до себе, а саме інтерес до себе, розвинений у юнаків на рівні, вищому за середній: респонденти спрямовані на самопізнання, отримання інформації про себе, схильні до постійного вивчення свого внутрішнього світу, своїх спогадів, а також до аналізу власних можливостей, особистісного потенціалу. Емоційно-ціннісний компонент довіри до себе (аутосимпатія) в юнаків та дівчат обох вікових груп проявляється на середньому рівні, вказуючи на те, що в юнацькому віці особистості властиве прихильне ставлення до самої себе. Водночас юнаки та дівчата не завжди задоволені своїми певними якостями, зовнішніми даними, моделлю поведінки. Дослідження поведінкового компонента довіри до себе показало, що рівень самоповаги юнаків та дівчат обох вікових груп відповідає середньому рівню та має тенденцію до зростання в ході дорослішання. Респондентам властива наявність критичного ставлення до самих себе, вони прагнуть до розвитку власного «Я». Однак юнакам та дівчатам бракує віри у свої сили, здібності, енергії, самостійності, оцінки своїх можливостей, змоги контролювати власне життя та бути самопослідовними, розуміння самих себе. Дослідження довіри до себе в різних сферах життя засвідчило, що юнаки та дівчата більш схильні довіряти собі, ніж не довіряти, але рівень довіри до себе в досліджуваних є нестабільним: найвищий рівень довіри до себе зафіксовано у сфері організації та проведення дозвілля.

Посилання

1. Гранкіна-Сазонова Н. В. Роль довіри та цінностей у формуванні життєстійкості особистості в кризових умовах. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 22–23 лютого 2018 року. С. 240–243.
2. Єрмакова Н. О. Психологічні особливості становлення довіри особистості в юнацькому віці. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. С. 359–381.
3. Кожем’якіна О. М. Довіра як ціннісна основа соціальної взаємодії : дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03. Київ, 2020. 472 с.
4. Кравець Н. М. Довіра до себе – суб’єктивний феномен особистості. Інститут соціальної та політичної психології, 2020. URL: https://ispp.org.ua/2020/06/03/kravec-n-m-dovira-do-sebe-subyektivnijfenomen-osobistosti/
5. Лашко О. В. Особливості довіри і саморегуляції студентів технічного вищого навчального закладу. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / за ред.: Кузікової С. Б., Щербакової І. М. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016.
6. Малихіна О. А. Психологічні умови формування самоповаги у студентів вищих навчальних закладів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2021. 292 с.
7. Шевченко О. М. Психологічні особливості розвитку довіри до себе в старшому юнацькому віці. Теорія і практика сучасної психології, 2018. № 6. С. 180–184.
8. Шевченко С. В. Психологічні особливості розвитку довіри до себе у майбутніх психологів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2018. 24 с.
9. Шевченко Н. Ф., Кузьмич О. П. Дослідження розвитку довіри в юнацькому віці: теоретичний базис. Історія становлення та сучасного розвитку педагогіки та психології : колективна монографія. Рига, Латвія : «Видавництво Балтія», 2022. С. 293–321. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/category/mono ; DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-245-6-13
10. Просандєєва Л. Є. Психолого-педагогічні умови становлення автономності особистості. Актуальні проблеми психології, 2015. Т. 7. Вип. 38. С. 396–407.
11. Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник Вид. 2-е, стер. Київ : Кондор, 2015. 469 с.
12. Савчин М. В. Василенко Л. П. Вікова психологія : начальний посібник. Київ : Академвидав, 2005. 360 с.
13. Wells L., Marwell G. Self-esteem. Its conceptualization and measurement. Beverly Hills, Calif : Sage publications. New York, 1976. 290 p.
14. Rogers C. R. What understanding and acceptance mean to me. Journal of Humanistic Psychologist. 1995. Vol. 35. № 4. P. 7–22.
15. Sуmоnds Р. Тhe Ego and the Self. New York, 1951. 229 p.
16. Кузьмич О. П. Методичний інструментарій для дослідження довіри до себе та психологічних чинників її розвитку в юнацькому віці. Журнал сучасної психології. 2023. Випуск 1(28). С. 85–92. DOI: https://doi.org/10.26661/2310-4368/2023-1-10
17. Турбан В. В. Становлення етичної свідомості в онтогенезі : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2013. 487с.
18. Камінська О. В. Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці : автореф. дис. … канд. психол. наук. Інститут соціальної та політичної психології АПН України. Київ, 2008. 24 с.
19. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи : навчальний посібник. 2-ге вид. Київ : Каравела, 2008. 352 с.
Опубліковано
2023-11-30