ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК І СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: правосвідомість, правовідносини, структура, ставлення до права, розвиток

Анотація

Дослідження спрямоване на вивчення правосвідомості, механізмів формування правосвідомих уявлень, визначення комплексної структури правосвідомості, методологію якого становлять загальнонаукові методи теоретичного аналізу, синтезу, узагальнення. Метою статті є всебічне вивчення феномену правосвідомості в контексті психології та визначення комплексної структури правосвідомості із врахуванням найважливіших її елементів та проблемних питань. Встановлено, що пізнання правосвідомості здійснюється в рамках п’яти підходів: структурно-функціонального, формально-логічного, соціологічного, філософсько-гносеологічного, історичного. Правосвідомість визначена як окремий неділимий складник, категоріальна сутність свідомості, що формує відношення до феноменів та категорій права, його похідних та перемінних, своєрідним чином пов’язує особистість із суспільством шляхом наділення її уявленням про право як цілісну систему ціннісних категорій та процесів із ним пов’язаних, у зрозумілій для неї формі, через розуміння бажаних або небажаних форм діянь, сполучною ланкою між вимогами, оціночними судженнями, ідеалами та всім спектром правових категорій групи, суспільної формації або ж суспільства загалом та уявленнями, ініціативами, потягами, бездіяльністю чи іншими когнітивними формами чи поведінковими патернами особистості. Правосвідомість є основою саморегуляції поведінки індивіда, результатів його дій внаслідок особистісної трансформації та синтезування знань, уявлень та відношень про право. Наведена структура правосвідомості включає у себе психологічні особливості, ознаки, структурні елементи, мотиваційні чинники, суб’єктивний складник, підходи тощо та визначає необхідні складники, присутні у правосвідомості учасника правовідносин не залежно від рівня та масштабу охоплення правосвідомих представлень.

Посилання

1. Базарник М. В. Сучасний стан досліджень професійної правосвідомості судді. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2021. № 29. С. 344–350.
2. Бродин О. М. Теоретична фізика. Квантова механіка : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 233 с.
3. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навчальний посібник. Київ : Талком, 2016. 339 с.
4. Жиголкін І. Роль і значення правосвідомості в структурі трудових правовідносин. National Law Journal: Theory and Practice L.L.C. 2015. № 1. С. 104–107.
5. Калиновський Ю. Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі України. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 2. С. 30–40.
6. Ключкович В.Ю. Теоретико-правова характеристика правозастосовної діяльності органів судової влади : дис. ... д. філософ. : 081 «Право». Дніпро. 2021.
7. Кобець О. В. Моделювання процесу розвитку еколого-правової свідомості суб`єктів природоохоронної діяльності. Вісник Одеського національного університету. Том 20. Випуск 2 (36). Частина 2. 2015. С. 78–91.
8. Ковальська В. Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності. Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2016. 2. № 12. С. 206–211
9. Коцкулич В. В. Формування професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду: організаційний та праксеологічний аспекти : автореф. … дис. канд. юрид. наук. Київ. 2018. 20 с.
10. Лягута О. М. Підвищення рівня правової свідомості працівника Національної поліції як запорука ефективного проведення реформи органів МВС. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : збірник наукових праць. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ. Харків : ХНУВС. 2018. 246 с.
11. Макар Л. М. Формування правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін у педагогічних університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Запоріжжя. 2009. 23 с.
12. Міхайліна Т. Правосвідомість у правовій системі: кібернетичний та синергетичний аспекти. Підприємство, господарство і право. 2019. № 8. С. 150–155.
13. Нагорняк С. В. Педагогічні умови формування правосвідомості студентів за спеціальністю правознавство у процесі виховної роботи коледжу : дис… канд. пед. наук : 13.00.07. Вінниця. 2018.
14. Панченко Т. С. Особливості правової свідомості міської та сільської молоді. Актуальні проблеми психології. 2017. № 44 (7). С. 213–222.
15. Попадинець Г. О. Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадянського суспільства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2016. № 850. С. 422–427.
16. Посохова Я. С. Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції. Право і Безпека. 2016. № 2 (61). С. 135–140.
17. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник. Харків : Консул. 2005. 160 с.
18. Старикова С. І. Місце правової доктрини у структурі правосвідомості. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 1. С. 31.
19. Стринадко М. Т. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи теорії систем». Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 2022. 162 с.
20. Хлонь О. М. Підвищення ефективності професійно-психологічної підготовки працівника правоохоронних органів. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2021. №. 4. С. 103–109.
21. Хопта С. Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень: дис … канд. юрид. наук. Київ. 2017. 250 с.
22. Цуркан О. В. Правова свідомість працівника міліції: теоретико-правове дослідження : автореферат дис… канд. юр. наук. Львів. 2013. C. 16.
23. Черкас М. Є. Актуальні проблеми формування правосвідомості в Україні. Право та інновації. 2015. № 4. С. 169–175.
24. Ярещенко О. В. Умови розвитку морально-психологічної стійкості співробітників Національної поліції України. Науковий вісник ХДУ. 2019. № 3. С. 193–198.
25. Andrea Eugenio Cavanna, Andrea Nani. Consciousness. Springer. Berlin, Heidelberg. 2014. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-44088-9
26. Chalmers David J. Facing up to the problem of consciousness. Journal of consciousness studies. 1995. 2.3: 200–219.
27. Wallace R. What is Consciousness? In: Consciousness. Springer. Boston, MA. 2005. URL: https://doi.org/10.1007/0-387-25244-4_1
28. Chin J. M. Law and psychology must think critically about effect sizes. Discov Psychol 3, 3. 2023. URL: https://doi.org/10.1007/s44202-022-00062-2
29. Chatziathanasiou K. Beware the lure of narratives: “hungry judges” should not motivate the use of “artificial intelligence” in law. German Law J. 2022; 23(4):452–464. URL: https://doi.org/10.1017/glj.2022.32
30. Glöckner A. The irrational hungry judge effect revisited: simulations reveal that the magnitude of the effect is overestimated. Judgm Decis Mak. 2016; 11(6):601
31. Lakens D. (2022). Effect sizes improving your statistical inferences. 2022. URL: https://lakens.github.io/statistical_inferences/effectsize.html
32. Weinshall-Margel K, Shapard J. Overlooked factors in the analysis of parole decisions. Proc Natl Acad Sci. 2011; 108(42): E833–E833. URL: https://doi.org/10.1073/pnas.1110910108
33. Wilson J. Q., Kelling G. L. Broken windows. The police and neighborhood safety. 1981. URL: http://www.manhattaninstitute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf.
Опубліковано
2023-11-30