НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА УСТАНОВКА У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА

Ключові слова: установка, професійна установка, навчально-професійна установка, професійна свідомість, особистісний смисл, ранній дорослий вік

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей навчально-професійної установки у структурі професійної свідомості психолога-практика. Представлено визначення навчально-професійної установки як системного мотиваційно-смислового утворення, що виявляється в готовності особистості сприймати, оцінювати і професійно інтерпретувати умови навчальної діяльності та діяти в них відповідним чином. Подано структурну організацію навчально-професійної установки, яка містить 4 складники: когнітивно-професійний (плани майбутньої професійної діяльності); емоційний (оцінка підготовки до професійної діяльності); суб’єктний (рівень суб’єктної включеності до навчально-професійної діяльності); когнітивно-особистісний (уявлення студентів про професійно значущі особистісні якості). Як компонент професійної свідомості, структура якої представлена значеннями, смислами та чуттєвою тканиною, навчально-професійна установка проявляється в особистісному смислі. Будучи видом смислової установки, вона актуалізується мотивом професійної діяльності і являє собою форму вираження особистісного смислу у вигляді налаштованості, готовності до професійної діяльності загалом. Результати емпіричного дослідження дозволили встановити, що велика частка студентів досліджуваних спеціальностей має досить виражену професійну спрямованість семантики, що свідчить про прийняття власної професії та достатній рівень розвитку професійної свідомості. В когнітивно-професійному складнику навчально-професійної установки зафіксовано відмінності у структурі професійного цілепокладання. В емоційному складнику виявлені зміни уявлення про професію як позитивного, так і негативного характеру. У суб’єктивному складнику встановлені відмінності стосуються праці над собою, самовдосконалення, розширення світогляду. В когнітивно-особистісному складнику зафіксовані відмінності щодо важливості соціально-психологічних якостей та спеціальних професійно важливих якостей. Проведено математико-статистичний аналіз даних, який дозволив підтвердити припущення про те, що навчально-професійна установка, як компонент структури професійної свідомості, має відмінності у ступені прояву її складників у майбутніх психологів-практиків порівняно зі студентами інших спеціальностей.

Посилання

1. Василенко О. М. Дослідження динаміки формування навчально-професійних настанов у студентівпсихологів. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Львів : Львів. пед. спільнота, 2019. № 16(16). С. 14–20.
2. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навчальний посібник. Київ : Талком. 2016. 339 с.
3. Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. 200 с.
4. Курицина М. О. Особливості взаємозв’язку професійних настановлень та самооцінки особистості старшокласника. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 12. «Психологічні науки». Вип. 44 (68). 2014. С. 187–192.
5. Кучеровська Н. О. Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.11.01. Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2007. 19 с.
6. Філоненко М. М. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 336 с.
7. Чепішко О. І. Психологічні умови розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів соціогуманітарного профілю : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2015. 250 с.
8. Шевченко Н. Ф. Дослідження особливостей навчально-професійної установки в структурі професійної свідомості студентів. Психологічний часопис. Psychological journal. 2021. Т. 7. № 5(49). C. 17–25. DOI: https://doi.org/10.31108/1.2021.7.5
9. Шевченко Н. Ф., Кожушкіна Т. Л. Навчально-професійна настанова в структурі професійної свідомості майбутніх фахівців. Проблеми сучасної психології. 2016. Вип. 32. С. 558–571.
10. Шевченко Н. Ф., Чепішко О. І. Професійна свідомість практикуючих психологів-початківців: специфіка розвитку. Journal of psychology research. Vol. 25(8), 2019. С. 97–106.
11. Штученко І. Є. Настанови щодо професійного майбутнього як компонент кар’єрного рішення студентів технічних спеціальностей. Психологія і особистість. Київ–Полтава : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2016. Вип. № 1(9). С. 152–162.
12. Beck M., Simonÿ C., Bergenholtz H., Hwiid Klausen S. Professional consciousness and pride facilitate evidence-based practice – The meaning of participating in a journal club based on clinical practice reflection. Nurs Open. 2020 Feb 5;7(3): 690–699. DOI: https://10.1002/nop2.440
13. Ellis R., Hogard E. (Ed.). Professional Identity in the Caring Professions. Meaning, Measurement and Mastery. Routledge, 2020. 416 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003025610
14. Shevchenko N. F. Professional consciousness: theoretical structure and functional levels. American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Researches. Issue: 1(4). Publ.: Ukriane and Ukrainians Abroad Non-for-profit Corporation, New York NY, USA, 2017. P. 112–121.
Опубліковано
2023-11-30