Сучасні методи активізації професійного самовизначення старшокласників

  • Н.О. Мосол
  • Г.О. Бондар
Ключові слова: професійне самовизначення, вибір професії, професійна орієнтація, соціально-психологічна служба школи, активізація професійного самовизначення старшокласників

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питання професійного самовизначення старшокласників та методів його активізації. Було визначено та проведено аналіз чинників професійного самовизначення учнів старших класів у сучасних умовах. Зміст та форми профорієнтаційної роботи розглядаються в площині діяльності соціально-психологічної служби школи. Розкрито зміст і методи формування професійної спрямованості юнаків, які забезпечують підготовку школярів до професійного самовизначення. Аналізуються методи та прийоми активізації професійного самовизначення, що дає змогу школярам більш повно ознайомитися із професіями та збагатитися практичним досвідом. У статті представлено позитивний досвід розробки та використання активізуючих профорієнтаційних методів і створення та застосування профорієнтаційних програм з елементами активізації старшокласників.

Посилання

1. Артеменко О. А. Зміст і методи формування професійної спрямованості старшокласників у позашкільних навчальних закладах / О.А. Артеменко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2016. - Вип. 20(1). – С. 36-45.
2. Закон України «Про позашкільну освіту» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1996. – 512с.
4. Кузів М. З. Форми та методи профорієнтаційної роботи в Україні / М. З. Кузів // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 140-146. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_27.
5. Лещук Г. Форми та методи профорієнтаційної діяльності соціального педагога / Г. Лещук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2011. - Вип. 21. - С. 106-110.
6. Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання: науково-методичний посібник для вчителів / О.В.Мельник. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 56 с.
7. Мосол Н.О. Психологічні аспекти професійного самовизначення старшокласників / Н. О. Мосол // Проблеми сучасної психології. – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 108–112.
8. Федун Л.М. Сучасні методи активізації професійного самовизначення старшокласників / Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення, 2011. – С. 288-299.
9. Фукуяма С. Теоретические основы профессиональной ориентации / С.Фукуяма. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1989. – 189 с.
Опубліковано
2019-05-30