Кібербуллінг як форма прояву девіантної поведінки підлітків

  • В. Оверчук
Ключові слова: Буллінг, кібербуллінг, особистість, підліток, агресія, вікові кризи, Інтернет простір

Анотація

Стаття присвячена найактуальнішій проблемі, яка широко обговорюється багатьма фахівцями на усіх рівнях, проблемі буллінгу в підлітковому середовищі. Буллінг з кожним днем стає все небезпечнішим, він виходить за межі реального простору у простір віртуальний і може здійснюватись за допомогою інтернет-технологій. Незважаючи на схожість буллінгу з кібербуллінгом, останній має ряд значних відмінностей. Ті, хто організовують інтернет-переслідування, впевнені у своїй безкарності, вони насолоджуються вседозволеністю, яку їм дає віртуальний простір, відсутністю контролю з боку дорослих і можливістю бути іншими. Кібербуллінг завдає негативних наслідків на всіх рівнях функціонування підлітка. Таким чином, кібербуллінг – одна з форм негативної девіації, що виникла в епоху інформаційного суспільства. Перед батьками, психологами, соціальними працівниками, педагогами стоїть дуже важливе завдання вчасного реагування та запобігання цього небезпечного явища.

Посилання

1. Петросянц В.Р. Проблема буллинга в современной образовательной среде // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. №6. С. 151–154.
2. Ильминскова В.В. Буллинг как форма проявления девиантного поведения // Психологическая культура и психологическое здоровье личности в современных социокультурных условиях: материалы региональной науч.- практ. конференции. Тольятти: Изд-во Тольят. гос. унта, 2015. С. 118–121.
3. Дроздов О. Ю. Феномен третирування в школі: шляхи вирішення проблеми / О. Дроздов //Соціальна психологія. – 2007. – № 6. – С. 124–132
4. Belsey В. Cyberbullying: An Emerging Threat to the “Always On” Generation [Електронний ресурс] / Bill Belsey. – Режим доступу : http://www.cyberbullying.ca/pdf/Cyberbullying_Article_by_Bill_Belsey.pdf
5. Heirman W., Walrave M. Assessing Concerns and Issues about the Mediation of Technology in Cyberbullying // Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 2008. Vol. 2. No. 2. Pp. 1-18.
6. Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2014. №3(11). С. 177-191
7. Баранов, А. А. Психологический анализ причин подросткового кибербуллинга /А. А. Баранов, С. В. Рожина. -Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskiy-analiz-prichin-podrostkovogo-kiberbullinga (дата обращения: 27.01.2019)
8. Дементий Л.И. Кибербуллинг в подростковой среде: частота распространенности и степень стрессогенности // Психологическое, физическое, информационное насилие и пути его преодоления в современном обществе: материалы Всероссийской науч.-практ. конференции с международным участием (Омск, 1–2 октября 2015 г.). Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2015. С. 77–82.
9. Коршунов С.В. Кибербуллинг и единый виртуальный паспорт как решение данной проблемы // Научные чтения, посвященные 280-летию города Орска: материалы Всероссийской межвузовской научно-практической конференции. Орский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА; отв. ред. В. А. Тавашев. Орск: Изд-во Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 2015. С. 58–63.
10. Kowalski R. M. Cyberbulling: bulling in the digital age / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston. – Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2008. – 224 p.
11. Smith, P. K. Cyberbullying: It’s nature and impact in secondary school pupils / P. K. Smith, J. Mahdavi, M. Carvalho [et al.] // Journal of Child Psychology and Psychiatry. – 2008. – № 49. – P. 376–385.
12. Willard N. E. Educator’s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats [Електронний ресурс] / Nancy Willard. – Режим доступу : https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safeand-Supportive-Learning.
13. Цилюгина И. Б. Особенности кибербуллинга в образовательной среде / И. Б. Цилюгина, Е. В. Трофимова // Среднее профессиональное образование. – 2017. – № 12. – С.27-29.
Опубліковано
2019-05-30