Професійне самовизначення старшокласників в контексті профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти

  • І.І. Чечко
Ключові слова: професійна орієнтація, професійне самовизначення, готовність до професійного самовизначення, старшокласники, вибір професії, заклади загальної середньої освіти

Анотація

У статті розглядаються деякі проблеми організації та проведення професійної орієнтації учнівської молоді в сучасних закладах загальної середньої освіти. Наведено аналіз досліджень присвячених проблематиці проведення професійної орієнтації серед учнівської молоді, професійного самовизначення та підходів до його вивчення. Проаналізовані теоретичні підходи до поняття «професійне самовизначення» у вітчизняних дослідженнях. Розглянуто процес професійного самовизначення старшокласників та проаналізовано суб’єкт та об’єкт системи професійної орієнтації в закладах загальної середньої освіти. Окреслено ряд проблем, які характерні для сучасного процесу професійного самовизначення учнів старших класів закладів загальної середньої освіти, в тому числі готовність до професійного самовизначення. Визначено основні принципи та засади, на яких має ґрунтуватися система професійної орієнтації в сучасних школах.

Посилання

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни/ Абульханова-Славская К.А. −Москва: Мысль,1991.−299с.
2. Барабаш Ю. Г. Психолого-педагогічні основи вибору професії : навч. посіб. / Барабаш Ю. Г., – Луцьк:РВВ «Вежа Волинського держ. університету ім. Лесі Українки», 2003. – 201 с.
3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте: Психологические исследования / Божович Л.И.−Москва: Просвещение,1968. −252с.
4. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодёжи/ Головаха Е.И.−Киев:Наукова думка,1988. −144с.
5. Єгорова Є.В. Психологічне дослідження професійного самовизначення старшокласників з різним типом усвідомлення проблеми вибору професії. Розвиток педагогічної та психологічної науки в Україні.1992-2001/Єгорова Є.В. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. Частина 1.−Харків:«ОВС».−2002.−с.384-394.
6. Литвинова Н.І. Профорієнтаційний супровід професійного самовизначення учнів. /Литвинова Н.І. Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми сучасної психології. Випуск 8. −Кам’янець-Подільський: «Аксіома». −2010. −с 621-630.
7. Побірченко Н.А. Психологічний супровід неперервної професійної орієнтації учнівської молоді. Розвиток педагогічної та психологічної науки в Україні / Побірченко Н.А. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України.Частина 2. −2001.−Харків:«ОВС».−с.347-384
8. Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу. [Гуцан Л. А., Морін О. Л., Охріменко З. В., Пархоменко О. М., Гриценок Л. І., Ткачук І. І.] // Харків: «Друкарня Мадрид». −2016. −203 с.
9. Пряжников Н.С Теоретико-методологические основы активизации профессионального самоопределения. Автореф. дис. докт. пед. наук: 3.00.01/ Пряжников Н.С.− Екатеринбург:Екатеринбургский гос.ун-т. −1995.−с.49
10. Решетина С.Ю, Романова Е.С. Профессиональная ориентация с позиции концепции самодиагностики/ Решетина С.Ю, Романова Е.С. // Прикладная психология. −2001.−№3.−с.19-40
11. Харченко Е.И. Проблемы профессиональной ориентации молодёжи в условиях новой экономики / Харченко Е.И. Збірник наукових праць: Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля. Ч. 2.−Луганск.−2002. −с.272-273.
12. Цехмістер Я.В. До проблеми допрофесійної підготовки учнівської молоді / Цехмістер Я.В. Психологія і педагогіка. −2000.−№1.−с.59-66.
Опубліковано
2019-05-30