Особистісні та професійні аспекти ідентичності в ранньому юнацькому віці

  • Н.Ф. Шевченко
  • О.С. Волобуєва
Ключові слова: особистісна ідентичність, професійна ідентичність, статус мораторію, ранній юнацький вік

Анотація

В статті представлено результати теоретичного аналізу проблеми розвитку особистісної та професійної ідентичності в ранньому юнацькому віці. Розглянуто соціальну ситуацію розвитку раннього юнацького віку, яка характеризується зміною внутрішньої позиції щодо ставлення до майбутнього, здійсненням професійного самовизначення. Показано, що в юності і в період ранньої дорослості (студентському віці) розвиток особистісної ідентичності випереджає розвиток професійної ідентичності та впливає на нього. В ранньому юнацькому віці у більшості юнаків особистісна ідентичність знаходиться на середньому рівні розвитку, а професійна ідентичність перебуває в статусі мораторію – в стані вибору між наявними альтернативами. Зроблено висновок про те, що ранній юнацький вік може вважатися оптимальним віковим періодом для цілеспрямованого розвитку особистісної та професійної ідентичності.

Посилання

1. Азбель А.А. Особенности формирования статусов профессиональной идентичности старшеклассников : автореферат дис. .... канд. психол. наук / Анастасия Анатольевна Азбель. – Санкт-Петербург : Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2004. – 18 с.
2. Антонова Н.В. Проблема личностной идентификации в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии / Н.В. Антонова // Вопросы психологии. – 1996. – № 1. – С. 131-143.
3. Болотова А.К. Психология развития и возрастная психология / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. – М. : Высшая Школа Экономики, 2012. – 840 с.
4. Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога : Монографія / Ж.П. Вірна. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 320 с.
5. Зеер Э. Ф. Психология профессиональных деструкций : учеб. пособие для вузов / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. – М. : Академический проект, 2005. – 240 с.
6. Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала / Е.П. Ермолаева. – Москва : Институт психологии РАН, 2009. – 347 с.
7. Идобаева О.А. Психологическое сопровождение развития личности на разных этапах профессионализации : монография / О.А. Идобаева. – М. : Эко-Пресс, 2011. – 172 с.
8. Исаева Д.О. Особенности становления личностной и профессиональной идентичности в юности и ранней взрослости : дисс. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / Исаева Дарья Александровна; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2013. – 165 с.
9. Макарова О. П. Професійна ідентичність особистості у психологічних дослідженнях / О. П. Макарова // Проблеми екстремальної та кризової психології, 2013. – Вип. 14(2). – С. 201-208.
10. Мельнік Н.Ю. Антиципація студентами гуманітарних спеціальностей своєї професійної ідентичності : автореф. дис. канд. психол. наук : спец 19.00.07 / Н.Ю. Мельнік. – К., 2011. – 20 с.
11. Одінцова В. М. Професійна ідентичність як психологічна проблема / В. М. Одінцова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки, 2014. – Вип. 1(1). – С. 73-77.
12. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека / Ю.П. Поваренков – Москва : УРАО, 2002. – 160 с.
13. Попіль М.І. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / М. І. Попіль. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с.
14. Рождественская Н.А. Связь личностной и профессиональной идентичности у старшеклассников / Н.А. Рождественская, И.Л. Можаровский, В.В. Макарян // Национальный психологический журнал, 2018. − № 1(29). − С. 38-49.
15. Самкова О.М. Теоретичні підходи до вивчення особливостей формування професійної ідентичності психологів / О.М. Самкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки., 2014. – Вип. 1(2). – С. 70-74.
16. Черкашин А. І. Формування професійної ідентичності особистості як психологічна проблема / А.І. Черкашин // Вісник Національного університету оборони України. − № 1 (38), 2014. – С.325-330.
17. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг : учеб. пособие /Л.Б. Шнейдер. – Москва : МПСИ, 2004. – 335 с.
18. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – Москва : Флинта; МПСИ; Прогресс, 2006. – 352 с.
19. Barbour J.B. Measuring professional identity: a review of the literature and a multilevel confirmatory factor analysis of professional identity constructs /Barbour,J.B.,Lammers, J.C.//Journal of Professions and Organization, 2015, 2(1). − рр.38-60. 20. Kroger J. The identity statuses: Origins, meanings, and interpretations / Kroger, J., & Marcia, J. E. // Handbook of identity theory and research, New York, NY, US: Springer Science + Business Media, 2011. − pp. 31-53.
21. Waterman A.S. Identity development from adolescent to adulthood: an extension of theory and review of research / A.S. Waterman // Development psychology, 1982. − Vol. 18, N 3. − рр.341-358.
Опубліковано
2019-05-30