Результати апробації програми розвитку етичної свідомості студентської молоді

  • М.В. Шипко
Ключові слова: етична свідомість, студентська молодь, етична відповідальність, моральні цінності; его-ідентичність; автономність; індивідуальні значення категорій етики

Анотація

В статті представлено результати апробації програми розвитку етичної свідомості студентської молоді. Подано критерії розвитку для кожного компоненту етичної свідомості студентської молоді: засвоєння моральних норм і категорій, суб’єктивація моральної системи, осмисленість етичного бачення світу. Охарактеризовано дослідницьку вибірку, психодіагностичний інструментарій та організаційні аспекти програми. Наведено та проаналізовано динаміку розвитку визначених параметрів в досліджуваних групах. Отримані дані довели, що структурні компоненти етичної свідомості піддаються розвивальному впливу за умови впровадження запропонованої програми. Підтверджено правомірність визначених психологічних чинників розвитку етичної свідомості студентської молоді та ефективність апробованої програми. Відсутність статистично значущих змін у контрольній групі підтвердило необхідність цілеспрямованого розвитку етичної свідомості студентської молоді.

Посилання

1. Антилогова Л.Н. Психологические механизмы развития нравственного сознания личности: дисс. ... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Л.Н. Антилогова ; Новосибирский государственній педагогический университет, 1999. – 434 c.
2. Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл. – [2-е вид., доповн.]. – Житомир : ПП «Рута», Видавництво «Волинь», 2008. – 232 с.
3. Бездухов А.В. Концепция и модель формирования этического сознания будущего учителя : автореф. дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Артем Владимирович Бездухов ; Поволж. гос. соц.-гуманитар. акад. − Самара, 2014. − 50 с.
4. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности (Психологическое исследование)/Б.С.Братусь. – М.: Знание, 1985. – 64с.
5. Булах І.С. Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка: Навчально-методичний посібник / І.С. Булах, Ю.А. Алексєєва. К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. − 72с.
6. Кобляков В.П. Этическое сознание / В.П. Кобляков. (Моногр.). − Л. : ЛГУ, 1979. – 224с.
7. Кон И.С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры / И.С. Кон // Социальная психология личности / под ред. М.И. Бобневой, Е.В. Шороховой. − М. : Наука,1979. – С. 85-113.
8. Павелків Р.В. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в молодшому шкільному віці : дис. … доктора психол. н. : 19.00.07 / Роман Володимирович Павелків ; Рівненський державний гуманітарний університет, 2005. – 455 с.
9. Савчин М.В. Моральна свідомість та самосвідомість особистості / М.В. Савчин. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – 288 с.
10. Титаренко А.И. Структуры нравственного сознания: Опыт этико-философского исследования / А.И. Титаренко, П.А. Ландесман. – М. : Мысль, 1974. – 278 с.
11. Турбан В.В. Становлення етичної свідомості в онтогенезі:. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Вікторія Вікторівна Турбан ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2013. – 487с.
12. Яцюк М. В. Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці : автореф. дис ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Марія Валеріївна Яцюк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009 . – 20 с.
13. Amado Е. Ethical consciousness and curriculum: defining and practicing ethical consciousness in the curricular landscape : Thesis (Master of Arts M.A.) / Evelyn Amado ; University of Victoria, 2009. – 123р.
Опубліковано
2019-05-30