Теоретико-методологічні підходи до проблем лідерства в психологічній науці

  • А.М. Баранова
Ключові слова: лідер, лідерство, лідерські якості, лідерський потенціал, стосунки в групі, цінності

Анотація

В статті визначені ключові моменти підходів до проблеми лідерства. Узагальнений науковий досвід попередніх років, який систематизовано у зведених таблицях і схемі. Проведений теоретичний аналіз наукових першоджерел дав змогу стверджувати, що найбільше проблема лідерства активно вивчається психологами більшості країн світу ще з кінця ХХ століття і по сьогодні. Вивчення соціально-психологічної вітчизняної і зарубіжної літератури з проблем лідерства засвідчило, що існують як найменше п’ять підходів щодо вивчення сутності цього феномену. Аналіз підходів довів, що вчені різних гуманітарних наук мають свою оригінальну точку зору щодо визначення проблем лідерства. На базі їх досліджень можна виділити ряд підходів і концепцій до вивчення феномену лідерства, що мають у своїй основі достатній фактичний матеріал. Представлені підходи описують лідерство з різних точок зору, розкриваючи всю багатогранність даного феномена.

Посилання

1. Базаров Т. Ю., Базарова К. Т. Возможно ли распределенное лидерство? // Национальный психологический журнал. 2007. № 1 (2). C. 123–127.
2. Буряк Т. П. Сучасні підходи до лідерства / Т. П. Буряк. – К. : Наук. думка, 2009. – 200 с.
3. Головешко Б. Р. Про деякі проблеми розвитку лідерських якостей у студентів вищих навчальних закладів: зб. наук. пр. // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2012. № 32-33 (36-37). С. 89–96.
4. Гоулман Д., Бояціс Р., Маккі Е. Емоційне лідерство. мистецтво управління люди на основі емоційного інтелекту / Деніел Гоулман, Річард Бояціс, Енні Маккі. - К.:Наш формат, 2017. - 301 с
5. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман. – М.:ACT МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009 – 487 с., с.487
6. Гринлиф Р.К. Слуга в роли лидера / Р.К. Гринлиф. – М.: Изд-во Рубиновый луч, 2009. – 149 с.
7. Грищенко І.М. Теоретико-методологічні засади лідерства./ Наукові розвідки з державного та муніципального управління збірник наукових праць. - Випуск 1/2015. – С.110-122
8. Дилтс Р. НЛП : Навыки эффективного лидерства / Р. Дилтс. – СПб. : Питер, 2002. – 208 с.
9. Дронина Н. Г., Синкевич И. А. Современные подходы к изучению феномена лидерства в управлении современной организацией // Психолого-педагогическое сопровождение образования. 2016. URL: https://scienceforum.ru/2016/article/ 2016022538
10. Карделл Ф. Психотерапия и лидерство. - СПб.: Речь, 2000. - 234 с.
11. Карлоф Б., Седерберг С. Вызов лидеров / Б. Карлоф, С. Седерберг. – М.: , 2016.
12. Коллинз Д. От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет: [пер. с англ.]/ Д. Коллинз.– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – [7-е изд. ]. – 325 с.
13. Кричевский Р.Л. Психология лидерства / Р.Л. Кричевский. – М.: Статут, 2007. – 542 с.
14. Кудряшова Е.В. Лидер и лидерство: Исследования лидерства в современной западной общественно-политической мысли. / Е.В. Кудряшова. - Архангельск: Изд-во ПТУ, 2006
15. Розвиток лідерства / Бізо Л. та ін.; ред. Ібрагімової І. Київ: Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», 2012. 400 с.
16. Румянцева В. И. Лидер / В. И. Румянцева. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2016. – 256 с.
17. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации" / С.Р. Филонович. – M.: ИНФРА-М, 1999. – Модуль 9. – 328 с.
18. Bass B., Bass R. The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. New York: Simon and Schuster, 2009. 1465 р.
19. Bennis W. Leaders: the Strategies for Taking Charge / W. Bennis, B. Nanus. – New York : Harper and Row, 2010. – 235 р.
20. Chemers M.M. Leadership Research and Theory: A Functional Integration // Group Dynamics: Theory, Research and Practice. 2000. Vol. 4 (1) March. P. 27–43.
21. Daniel T. L Promotion of Service Leadership Qualities in Chinese University Students: Objective Outcome Evaluation Based on Six Waves of Data // USA: International Journal of Child and Adolescent Health. 2018. Vol. 11, Issue 1. 208 p.
22. Davis, K. Human Relations at Work / K. Davis. − N.Y.: McGraw-Hill, 2012. – 497 p.
23. Fiedler, F.E. Leader Attitudes and Group Effectiveness, Westport, CT: Greenwood Publishing Group., 2011
24. Hodgkinson C. The Philosophy of Leadership. New York: St.Martin's Press, 2013. – 247 р.
25. Kotter J. P. Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, 2012. 208 p
26. Stogdill R. Personal Factor Associated with Psyhology of Groups. Willey. - N.-Y., 2009. – P. 3-105.
Опубліковано
2019-09-26