Особливості міжособистісної взаємодії студентів з обмеженими можливостями здоров’я

  • Т.М. Горбащенко
Ключові слова: комунікативна взаємодія, адаптивна та екстремальна поведінка, конфлікт, типи відношення до людей, самоприйняття, прийняття інших

Анотація

В статті представлені результати емпіричного дослідження особливостей взаємостосунків у комунікативній взаємодії студентів з обмеженими можливостями здоров’я, проведеного на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” та вечірнього факультету НПУ імені М.П. Драгоманова. Здійснено порівняльний аналіз особливостей досліджуваного явища на двох групах студентів – з обмеженими можливостями здоров’я та практично здорових студентів різних спеціальностей. Результати дослідження свідчать про те, що негативні особистісні риси можуть бути властивими не тільки студентам з обмеженими можливостями здоров’я з різними нозологіями захворювань, але й багатьом іншим. Відмінність у них полягає лише в ступені їх вираженості, стійкості та ймовірності виникнення. Окреслено подальші перспективні досліджень.

Посилання

1. Аймедов К.В. Взаимодействие социальных и медицинских звеньев паллиативной и хосписной помощи инвалидам и неизлечимо больным / К.В.Аймедов, Ю.П.Жогно, В.В.Сторож // Таврический журнал психиатрии. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 4–8.
2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку/ О.В.Безпалько // Вісник психології та педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 9. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua 3.
3. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. / В.М.Блейхер, И.В.Крук – Киев, 1986. – 280 с.
4. Бондаревська Є. В. Гуманістична парадигма особистісно-орієнтованої освіти./ Є. В. Бондаревська // Педагогіка. – 1997. – № 4. – С.11–17
5. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. – 1136 с.
6. Гальперин П. Я. Основные результаты исследований по проблеме “формирование умственных действий и понятий” : Доклад на соискание учен. степени д-ра пед. наук (по психологии) по совокупности работ. – М.: Б. и., 1965. – 51 с. 7. Заржицька О.А. Соціальні уявлення про тіло у сучасної молоді: розробка, адаптація і стандартизація комп’ютерного візуального тесту EmAT v 1.4 (“Embodiment assessment tool v_1.4”)./ О.А.Заржицька // Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К., 2013. – С.156–170.
8. Земцова М.И. Некоторые особенности психического развития детей с нарушениями зрения / М.И. Земцова // Дети с глубокими нарушениями зрения. – М., – 1967. – С. 244–299.
9. Кобильченко В.В. Формування особистості як психолого-педагогічна проблема/ В.В. Кобильченко // Нові технології навчання. – 2001.–Вип. 31. – С.3–12.
10. Комар Т.О. Соціально-психологічна дезадаптація батьків, які виховують дитину інваліда / Т.О. Комар // Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг. Спец. Випуск № 48. Частина 1: Інститут Інноваційних технологій і змісту освіти. Міністерство освіти і науки України, Вінницький соціально економічний інститут Університету Україна. – Київ-Вінниця, 2007. – С. 231–237. 11. Креславский Е. С. Избыточная масса тела и образ физического “Я” / Е. С. Креславский // Вопросы психологии. – 1987. – № 3. – С.113–117
12. Мазай Л.Ю. Соціально-психологічні стереотипи у ставленні до людей з інвалідністю / Л.Ю.Мазай // “Молодий вчений” №3 (43)., 2017 – С.271–274.
13. Максименко С.Д. От психологического обеспечения к психологическому сопровождению / С.Д. Максименко, Г.В. Ложкин, А.Б. Колосов // Практична психологія та соціальна робота: наук. – практ. освітньо-метод. журн. / гол. ред. Губенко О.В. – 2010. – № 2. – С. 1–10.
14. Мілушина М.О. Особливості спілкування молоді з обмеженими фізичними можливостями / М.О. Мілушина // “Дні науки” в Гуманітарному університеті “ЗІДМУ”. – 11– 12 жовтня. – 2007р. – С. 236–237.
15. Оллпорт Г.В. Личность в психологии / Г.В. Оллпорт. – М.: Ювента, СПб: Лекато, 1998. – 345 с.
16. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие./ Д. Я Райгородский – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2011. – 672 с.
17. Томчук М.І. Соціально-психологічні проблеми розвитку особистості з особливими потребами / М.І. Томчук // Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми, перспективи: зб. наук. пр. за результатами Всеукр. конф. / Університет «Україна». – Хмельницький, 2003. – С. 58–60.
18. Taguiri R. Person perception / R. Taguiri, J. Lindzey, E. Aronson // The Handbook of social psychology. V. 3. – N.Y.: 1969.
19. Tajfel H. Social stereotypes and social groups / H. Tajfel, J.C. Turner, H. Giles // Intergroup behavior. – Oxford: Basil Blackwell, 1981. – P. 144–167.
Опубліковано
2019-09-26