Психологічна готовність: сутність, зміст і способи активізації

  • Т.В. Гура
  • В.Є. Михайличенко
Ключові слова: психологічна готовність, активізація, особистісний потенціал, технічний університет, фахівець, заклад вищої освіти

Анотація

У статті проаналізовано сутність, зміст психологічної готовності майбутніх фахівців і необхідність її формування під час навчання у вузі. Особлива увага приділена психологічній готовності як стану та стійкій характеристиці особистості, що проявляється і формується в процесі діяльності і є складником особистості. Автори підкреслюють, що психологічна готовність активізує пізнавальні процеси, ціннісно-мотиваційне ставлення до майбутньої професійної діяльності, процес самоусвідомлення і особистісний потенціал майбутніх фахівців, сприяє узгодженню завдань з досвідом, майстерністю, вольовими та іншими якостями особистості, забезпечує можливість ефективної взаємодії з іншими людьми. В статті розглянуто структуру і фізіологічний механізм функціонування психологічної готовності. В статті запропоновані способи активізації особистісного потенціалу майбутніх фахівців, який розкривається та розвивається в процесі навчання у вузі. Однак, в технічних вузах України в останні роки вивчення дисципліни психологічної спрямованості вкрай обмежене, що негативно впливає на процес навчання і його результати.

Посилання

1. Бандура Теория социального научения / А. Бандура. – СПб. : Евразия, 2000. – 320 с.
2. Дьяченко М. И. Психологическая готовность / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович . -М.: Наука, 1986. – 176 с.
3. Дьяченко М. И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Пономаренко. – Минск: Университетское,1985. – 208 с.
4. Книш А.Є. Поняття готовності до професійної діяльності в роботах вітчизняних та зарубіжних учених / А.Є. Книш // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2015. – № 2. – С. 37-45.
5. Леонтьев А. Н. Проблемы деятельности в психологии.—«Вопросы философии», 1972, № 9, 12.
6. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с.
7. Михайличенко В. Е.Психология развития личности / В.Е.Михайличенко.– Х.: Стильиздат, 2015.– 387 с.
8. Павлов И. П. Поли. собр. соч., т. 3, кн. 1. М.—Л., 1951, с. 105.
9. Психологічна готовність до професійної діяльності: поняття та суть [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29223//
10. Русинов В. С. Доминанта. Электрофизиологическое исследование. М„ 1969, с. 200.
11. Сластенин В.А. Педагогика:уч. пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия, 2002.– 576 с.
12. Ухтомский А. А. Физиологический покой и лабильность как биологический фактор. Собр. соч., т. 2. Л., 1951- с. 206. 13. O`Neil H.F. Workforce Readiness: Competencies and Assessment / H.F. O’Neil – NY: Psychology Press, 2014. – 467 p.
Опубліковано
2019-09-26