Концептуальні підходи до розуміння психологічної сутності поняття “вибір”

  • О.В. Іщук
  • О.А. Лукасевич
Ключові слова: вибір, свобода, відповідальність, прийняття рішення, ціннісні орієнтації

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз психологічних параметрів поняття “вибір” у зарубіжній та вітчизняній літературі, в результаті якого виявлено його неоднозначне трактування. Виділено характеристики вибору з позиції різних психологічних підходів та напрямків, систематизовано характеристики вибору за низкою критеріїв. Спорідненими поняттями для даного феномену у науковій літературі визначено поняття “свобода”, “рішення”, “відповідальність”. Вибір розглянуто як складне, динамічне, психологічне утворення, усвідомлений процес прийняття особистістю рішення, що грунтується на результатах порівняння у конкретній життєвій ситуації різних альтернатив. Серед основних факторів, що впливають на здійснення вибору виділено детермінанти різного роду, рівня і узагальнення. Відповідно до характеру ситуації і ступеню прояву суб’єктивності особистості при здійсненні вибору, встановлено такі види вибору: життєвий, екзистенціальний, моральний, соціальний.

Посилання

1. Адлер А. Наука жить / А.Адлер. – Киев: Port-Royal 1997. – 288 с.
2. Асмолов А.Г. Психология индивидуальности: Новые модели и концепции / Под научной ред. Старовойтенко Е.Б., Шадрикова В.Д. – М.: НОУ ВПО МПСИ, 2009. – 384 с.
3. Выготский Л.С. Психология / Л.С. Выготский. – М.: Эксмо-пресс, 2002. – 1008 с.
4. Зотов А.Ф. Современная западная философия / А.Ф. Зотов. – М.: Высшая школа, 2005. – 781 с.
5. Комлев А.А. Жизненный выбор человека: виды и факторы влияния в аспекте возможностей / А.А. Комлев // Мир психологии. – 2004. - №4. – С.41-51.
6. Мещеряков В.А. Выбор как научная категория [Електроний ресурс] / В.А. Мещеряков, - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-kak-nauchnaya-kategoriya.
7. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – Вид. 6-те. – К.: Либідь, 2006. – 632 с.
8. Сафин В.Ф. Психология самоопределения личности / В.Ф. Сафин. – Учеб. пособие. — Свердловск: Свердл. пед. институт, 1986. — 142 с.
9. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.
10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности [Електроний ресурс] / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/hjelz01/index.htm.
11. Маслоу А., Мэй Р., Оллпорт Г., Роджерс К. Экзистенциальная психология / А. Маслоу, Р. Мей, Г. Олпорт. – []М.: Институт общегуманитарных исследований, Инициатива, 2005. - 160 с.
Опубліковано
2019-09-26