Методологічні підходи до визначення поняття «тілесність» у сучасній психології

  • Є.М. Калюжна
  • Н.В. Савченко
Ключові слова: тілесність, психіка, об’єктивний підхід, суб’єктивний підхід, методологія

Анотація

У статті здійснений аналіз поняття «тілесність» крізь призму вчень, поглядів, концепцій, теорій та ідей філософів і науковців. Проаналізовані концептуальні позиції різних дослідників щодо визначення сутності цього поняття. Представлені погляди класиків минулого та дослідників сьогодення. Підкреслена значимість психологічного дослідження феномену тілесності на основі суб’єктивного підходу. Сформульований висновок про те, що дослідження феноменології тілесності доцільно вибудовувати на розумінні психіки як інформаційного ресурсу, що програмується мовою в суб’єктивно-соціальному середовищі.

Посилання

1. Косяк В.А. Человек и его телесность в разных формах культуры: опыт философской интерпретации: Дис. … д-ра философ. наук: 09.00.04. Сумы, 2006. С. 46.
2. Муха О.Я. Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього західно-європейського середньовіччя: Дис. … канд. філософ. наук: 09.00.05. Львів, 2007. С. 22.
3. Гомілко О.Є. Феномен тілесності: Дис. … д-ра філософ. наук: 09.00.04. К., 2007. С. 73.
4. Валєнса Г.А. Філософські проблеми гуманітарних наук (Збірка наукових праць) «Тіло» і «тілесність» у соціально- філософському контексті: термінологічні розвідки. Київ, 2009. 500 с.
5. Медвєдєва Н.С. Проблема співвідношення тілесності та соціальності в людині і суспільстві: Автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.03. Київ, 2005. С. 9.
6. Колесник М.В. Телоцентризм в эпоху массовой культуры. Омск, 2010. С. 25.
7. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. Доклад на Римском Конгрессе, прочитанный в Институте психологии Римского Университета 26 и 27 сентября 1953 года. Москва: Гнозис, 1995. 192 с.
8. Івашина О.О. Загальна теорія культури: навч. посіб. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 144.
9. Грицанов А.А., Можейко М.А. Телесность. Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001. С. 825-826.
10. Розин В.М. Как можно помыслить тело человека, или На пороге антропологической революции. Философские науки. 2006. № 5. С. 40.
11. Горячев В.В. О методологических проблемах исследования телесного сознания школьников. Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова. Т. 20. 2014. С. 64-66.
12. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности: собр. соч. в 26 т. / пер. с нем. С.Панкова; научная редакция М.Решетникова и В.Мазина. СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2005. Т. 1.
13. Тхостов А.Ш. Психология телесности /А.Ш. Тхостов. Москва: Смысл, 2002. С. 4.
14. Николаева В.В., Арина Г.А. От традиции психосоматики к психологи телесности. Вестник МГУ. Серия14 «Психология». 1996. № 2. С. 8-18.
15. Арина Г.А., Николаева В.В. Психология телесности: методологические принципы и этапы клинико-психологического анализа // Психология телесности между душой и телом / ред.-сост.: В.П.Зинченко, Москва: АСТ, 2005. С. 222-235. 16. Фрейд З. Исследования истерии: собр. соч. в 26 т. / пер. с нем. С.Панкова; научная редакция М.Решетникова и В.Мазина. СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2005. Т. 1. С. 20-21.
17. https://psy.su/mod_files/additions_1/fle_file_additions_1_6879.pdf
Опубліковано
2019-09-26