Емпіричне дослідження особистісних характеристик формування інноваційних стилів управління менеджерів освітніх організацій

  • А.О. Клочко
Ключові слова: освітні організації; типи менеджерів освітніх організацій; традиційні та інноваційні стилі; емоційний інтелект, особистісні характеристики

Анотація

У статті проаналізовано особистісні характеристики менеджерів освітніх організацій як чинників розвитку інноваційних стилів управління. До особистісних характеристик віднесено: «екстраверсія (інтроверсія)», «прив’язність (обособленість)», «самоконтроль (імпульсивність)», «емоційна стійкість (емоційна нестійкість)», «експресивність (практичність)». Виділено три типи менеджерів освітніх організацій за емоційним інтелектом: «Емоційно необізнаний», «Контролюючий емоції», «Емоційно чутливий». На основі емпіричного дослідження розглянуто взаємозв’язок між типами менеджерів освітніх організацій за емоційним інтелектом та особистісними характеристиками менеджера відповідно до особливостей розвитку у них традиційних та інноваційних стилів управління. Доведено, що особистісні характеристики менеджерів освіти впливають на розвиток інноваційних стилів управління.

Посилання

1. Бандурка А. М. Психология управления / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х., 1998. – 464 с.
2. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности: теоретические и прикладные проблемы / В.А.Бодров. – М. : Ин-т психологии РАН, 2006. – 623 с.
3. Бондарчук О. І. Проблеми вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій у процесі підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.: у 2- х ч. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; B.B.Олійник (голов. ред.), редкол. : O. Л. Ануфрієва [та ін.]. – Київ : Дорадо Альянс, 2010. – Вип. 1(14), ч. 2. – С. 47–52.
4. Бурлачук Л. Ф. Адаптация опросника для диагностики пяти факторов личности / Л. Ф. Бурлачук, Д. К. Королев // Вопросы психологии. – 2000. – №1. – С. 126–134.
5. Волкова Н.А. Проблема индивидуальности в онтопсихологии: учеб. пособие / Н. А. Волкова. – СПб., 1994. – 122 с.
6. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер: для руководителя-практика / М. Вудкок, Д. Френсис; пер. А. В. Верников, А. Ф. Ковалев; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М., 1994. – 319 с.
7. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю. Н. Емельянов. – Л., 1985. – 342 с.
8. Журавльов А. Л. Індивідуальний стиль керівництва виробничим колективом / А.Л.Журавльов, В.Ф.Рубахін, В.Г.Шорін. – М. : Економіка, 1976. – 458 с.
9. Казмиренко В. П. Социально-психологическая регуляция деятельности организаций : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / В. П. Казмиренко; Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – К., 1994. – 357 с.
10. Карамушка Л. М. Психологія управління : навч. посіб. / Л. М. Карамушка. – К., 2003. – 344 с.
11. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту : навч.посіб. / Л.М.Карамушка – К. : Либідь, 2004. – 424 с.
12. Клочко А.О. Розвиток емоційного інтелекту у менеджерів освітніх організацій: зв'язок із соціально-демографічними та організаційно-професійними чинниками / А.О. Клочко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал. – 2019. – № 1 (16). – С.54–63.
13. Ковальов А.Г. Колектив і соціально-психологічні проблеми керівництва / А.Г.Ковальов. – М.: Економіка,1978. – 360с.
14. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту : навч. посіб. / Н Л.Коломінський. – К. : МАУП, 1996. – 176с.
15. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н.В.Кузьмина. – М. : Высш. шк., 1990. – 119 с.
16. Левитан К.М. Личность педагога: становление и развитие / К.М.Левитан. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1990. – 168 с.
17. Максименко С.Д. Механізми трансформації структурних компонентів діяльності у професійному розвитку особистості в сучасних умовах / С.Д.Максименко // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях : матеріали міжрегіон. наук. семінару (Київ, 25 берез. 2010 р.); Мін-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. – К. : НУОУ, 2010. – С.12–14.
18. Омаров А.М. Руководитель: размышления о стиле управления / А.М.Омаров. – М. : Политиздат, 1984. – 255 с.
19. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління / Л. Е. Орбан- Лембрик. – К., 2010. – 544 с.
20. Пирен М. И. Культура межнационального общения: сущность, функциональная роль в обществе : автореф. дис. на соискание учен. степ. д-ра социол. наук : 22.00.04 / М. И. Пирен; АН Украины, Ин-т социологии. – К., 1992. – 31 с.
21. Рубахин В.Ф. Психологические аспекты управления / В.Ф. Рубахин, А.Ф. Филиппов. – М. : Знание, 1976. – 64 с.
22. Свенцицкий А. Л. Социальная психология управлення / А. Л. Свенцицкий. – Л., 1986. – 176 с.
23. Третьяченко В. В. Управлінські команди: методологія та теорія, формування і розвиток : монографія / В. В. Третьяченко. – Луганськ, 2004. – 300 с.
24. Филиппов А. А. Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение личности / А. А. Филиппов, Л.Л.Кондратьева // Активность личности в общении и профессиональное самоопределение. – М., 1976. – С. 65–76. 25. Чепелєва Н.В. Особистісна підготовка психолога-практика / Н.В.Чепелєва // Персонал. – 2000. – №10 (15). – С.17–18.
26. Швалб Ю. М. Практична психологія в економіці та бізнесі / Ю. М. Швалб, О. В. Данчева. – К., 1998. – 270 с.
27. Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт / А. Г. Шмелев. – СПб., 2002. – 473 с.
28. Mehrabjan A. Nonverbal communication / А. Mehrabjan // Nebraska Symposium on Motivation. – Lincoln, University of Nebraska Press, 1972. – Р. 107–161.
29. Parker, J.D. Personality and Coping Process / In G.Boyle, G. Matthews & D. Saklofske// SAGE Handbook of personality theory and assessment. Vol. 1 Personality theories and model.Los Angeles, CA: Sage Publications. – 2008. – C.80-101.
30. Ten Berge M. Taxonomics of Situations from a Trait Psychological perspective. A Review / M. Ten Berge, B. De Raad // European Journal of Personality. – 1999. – Vol. 13. – P. 337–360.
Опубліковано
2019-09-26