Психологічні особливості готовності чоловіків до батьківства

  • О.Г. Малина
Ключові слова: батьківство, готовність до батьківства, роль батька, психологічна зрілість особистості

Анотація

У статті представлений аналіз готовності чоловіків до батьківства як складного психологічного утворення, міра сформованості якого визначається узгодженістю його структури, рівнем розвитку його когнітивних, мотиваційно-поведінкових і емоційних компонентів і залежить від рівня психологічної зрілості особистості. Розглянуті соціально-психологічні чинники і психологічні механізми формування ролі батька, особистісні передумови готовності до батьківства, етапи його формування; надані психологічні характеристики батьків з різними рівнями сформованості готовності до батьківства. Описана психологічна структура готовності до батьківства і проведений аналіз її особливостей у чоловіків з різним рівнем психологічної зрілості особистості. Батьківство розглядається як інтегральне психологічне утворення особистості батька, що включає усвідомлення родинного зв'язку з дітьми, почуття до своїх дітей, прийняття і виконання батьківської ролі. Прийняття ролі батька розглядається як чинник розвитку і якісної перебудови особистісної і ціннісно-смислової сфери чоловіка, що приводить до зміцнення і гармонізації сімейних і дитячо-батьківських стосунків.

Посилання

1. Бартків О. С. Усвідомлене батьківство: теоретичні аспекти / О. С. Бартків // Наук. Вісн. Волин.нац. ун- ту ім. ЛесіУкраїнки / Волин. Нац. Ун-т ім. ЛесіУкраїнки ; [редкол. : І. О. Смолюк та ін.]. — Луцьк, 2010. — № 23: Педагогічні науки. — С. 192—196.
2. Безпалько О. В. Системний підхід до організації соціальнопедагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді / О. В.Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 46–54.
3. Братусь І. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини (методичні матеріали) / І. Братусь, А. Гулевська Черниш, Т. Лях // Практ. Психологія та соц. Робота – 2002. – № 5. – С. 36–49.
4. Власова Н. В. Теоретичний аналіз вивчення проблеми батьківства // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. Вип. 29. –С. 117-127.
5. Гречин І. Батьківство у Німеччині : соціокультурний аспект / І. Гречин // Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку : монографія / [С. Айтов, М. Аккент, З. Бондаренко та ін.] : Ред. Т. Власова. – Дніпропетровськ : Вид-тво Маковецький, 2011. – С. 146-156.
6. Евсеенко Ю. Отцовство как структурно-динамический феномен / Ю. Евсеенко, А. Портнова // Экзистенциальная и гуманистическая психология / Публикации [Электронный ресурс]. – С. 1-16. – Режим доступа: HPSY/RU
7. Кон И. Отцовство как социокультурный институт / И. Кон // Електронний ресурс. Режим доступу: http://sexology.narod.ru/info 153.html.
8. Кравець В. П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства / В. П. Кравець. – К.: Видавн. Центр «Академія», 2001. – 244 с.
9. Методичні матеріали з питань формування усвідомленого батьківства [Текст] / (заг. Ред. Г.М. Лактіонової). – К.: Держсоцсужба, Християнський дитячий фонд, 2006. – 96 с.
10. Овчарова Р. Психология родительства : [учебн. Пособие для студ. Высш. Учебн. Заведений] / Р. Овчарова. – М. : Академия, 2000. – 368 с.
11. Овчарова Р. В. Родительство как психологический феномен : [учеб. Пособие] / Р. В. Овчарова. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2006. – 496 с.
12. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства: учебное пособие /Р.В. Овчарова – М.: Изд. Инст. Психотерапии, 2003. – 319с.
13. Полі О. Серце батьків: Що потрібно знати кожному батькові / Полі О. ; пер. Т. Різун. – Львів : Свічадо, 2010. – 208 с.
14. Спиваковская А. Как быть родителями / А. Спиваковская. – М. : Педагогика, 1986. – 157 с. 16.
15. Струтинська Т. Вплив батька на соціалізацію дітей із повних і неповних сімей (за результатами досліджень у США та Україні) / Т. Струтинська // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. Наукових праць / За заг. Ред. М. Євтуха. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2006. – Вип. 31. – С. 185-190.
16. Тіунова О. В. Психологічні умови розвитку особистісної зрілості батьків / О. В. Тіунова // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. — Т. ХШ. — Ч. 4. — К., 2011. — С. 34—40.
17. European Values Studies. Family section. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. Europeanvaluesstudy.eu/frmShowpage?v_page_id=7461989851426413
18. Feeney J. Becoming Parents: Exploring the Bonds Between Mothers, Fathers, and Their Infants. – Cambridge University Press, 2001. – 248 р.
19. Gornick J.C., Meyers M.K. Families That Work: Policies for Reconciling Parenthood and Employment. – Russell Sage Foundation, 2003. – 404 р.
20. Halman L., Sieben I., Van Zundert M. Atlas of European Values: Trends and Traditions at the turn of the Century. – Leiden, the Netherlands: Brill. 2011.
21. Lundberg S., Rose E. Parenthood and the Earnings of Married Men and Women // Labour Economics. – 7, Is. 6. (November). – 2000. – P. 689–710.
Опубліковано
2019-09-26