Психологічні характеристики чинників агресивності підлітків з адиктивною поведінкою

  • В.В. Трофимчук
Ключові слова: агресивність, агресивність підлітків, адиктивна поведінка, соціальні чинники, медико- психологічні чинники, психологічні чинники

Анотація

У статті розглянуто чинники, що впливають на агресивність підлітків з адиктивною поведінкою. Охарактеризовано сутність агресивності підлітків з адитивною поведінкою. Представлено погляди науковців щодо проблеми агресивності підлітків з адиктивною поведінкою. Висвітлено позиції вчених щодо чинників агресивності та проаналізовано класифікацію основних чинників агресивності підлітків з адиктивною поведінкою. Розкрито психологічний зміст та здійснено опис кожного з виокремлених груп чинників агресивності підлітків з адиктивною поведінкою: соціальні (мода, гроші, референтна група, рівень конфліктності, взаємини в сім’ї, шкільне середовище), медико-психологічні (спадковість, акцентуація характеру, органічні ураження мозку, хронічні захворювання, соматичні захворювання, гіперактивність, робота серцево-судинної системи), психологічні (відсутність соціальних інтересів, прагнення до самоствердження, незрілість особистої ідентифікації, фрустрація, ціннісні орієнтації) чинники.

Посилання

1. Безкоровайна О.В. Виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці : монографія / О. В. Безкоровайна. – Рівне, 2009. – 470 с.
2. Болкун Т. А. Індивідуальні відмінності процесів ідентифікації та відособлення підлітків із неблагополучних сімей / Т. А. Болкун // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2010. – № 2. – С. 61-65.
3. Кантарьова Н. В. Специфіка особистісних особливостей дітей підліткового віку з хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів / Н. В. Кантарьова // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2014. – С. 47-50.
4. Кирилова О. О. Гіперактивна дитина / О. О. Кирилова, О. Е. Бєляєва. – Х. : Основа, 2018. – 176 с.
5. Коберник Л. О. Ціннісні орієнтації як чинник подолання конфліктних форм поведінки / Л. О. Коберник // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – №17. – Ч.І. – С. 175-180.
6. Козловець М. А. Референтні структури як чинник соціальної ідентифікації особистості / М. А. Козловець, І. М. Захарченко // Вісник Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – 2001. – Вип. 8. – С. 21-25.
7. Коломієць О. Агресивність особистості : вроджена і набута (спроба філософського аналізу) / О. Коломієць // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 78-82.
8. Комих Н. Г. Мода як соціальний феномен в сучасному соціокультурному дискурсі [Електронний ресурс] / Н. Г. Комих // Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін «Славута». – 2013. – Режим доступу : http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-4-5-2011/moda-yak-socialnij-fenomen-v-suchasnomusociologichnomu- diskursi/.
9. Котцова А. М. Причины и особенности воровства как формы девиации несовершеннолетних / А. М. Котцова // Вестник Бурятского государственного университета. – 2013. – Вып. 14. – С. 92–96.
10. Максимова Н. Ю. Соціально-психологічні проблеми насильства / Н. Ю.Максимова, К.Л. Мілютіна. – К., 2003. – 344 с.
11. Мельник Л. П .Психолого-педагогічні чинники агресивної поведінки девіантних підлітків / Л. П. Мельник, О. М. Чайковська // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2012. – Вип. 18. – С. 146-153.
12. Мізерна О. О. Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку : автореф. дис.. … канд. психол. наук : 19.00.07 / О. О. Мізерна. – Київ, 2005. – 24 с.
13. Мітічкіна О. О. Соціально-психологічні чинники підліткової агресивності / О. О. Мітічкіна, О. А. Перепелиця // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2017. – № 1. – С. 189-197.
14. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: навчально-методичний посібник / В.М. Оржеховська. – К.: ВІАН, 1996. – 352 с.
15. Почебут Л. Г. Социальная психология / Л. Г. Почебут, И. А. Мейжис. – СПб., 2010. – 672 с.
16. Рябой Є. Феномен психологічного захисту особистості у хворих на гіпертонію / Є. Рябой // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – 2011. – Вип. 3. – С. 276.
17. Саннікова О. П. Співвідношення показників конфліктності та агресивності / О. П. Саннікова, Т. Ю. Ульянова // Наука і освіта. – 2014. – № 2. – С. 45-50.
18. Семикин В. В. Девиантное поведение детей и подростков в современных социокультурных условиях / В. В. Семикин. – Санкт-Петербург, 2013. – 183 с.
Опубліковано
2019-09-26