Особливості розвитку професійного “образу Я” майбутніх медичних працівників

  • К.Ю. Ушакова
  • Л.М. Співак
  • М.І. Гладкевич
Ключові слова: професійний “образ Я”, реальні та ідеальні уявлення, розвиток, майбутні медичні працівники, студенти, медичний коледж

Анотація

Статтю присвячено питанню розвитку професійного “образу Я” майбутніх медичних працівників протягом навчання у медичному коледжі, що є важливою умовою їх успішного становлення як фахівців. Емпіричне вивчення цього питання проводилося з метою виявлення особливостей розвитку професійного “образу Я” студентів 1-4-х курсів медичних коледжів протягом їх професійного навчання. Для досягнення поставленої мети застосовувалася модифікована методика вивчення професійної самооцінки майбутніх медичних працівників середньої ланки. Охарактеризовано особливості змісту й співвідношення реальних та ідеальних уявлень студентів 1-4-х курсів медичних коледжів про себе як медичного працівника. Співвідношення реальних та ідеальних уявлень майбутніх медичних працівників визначає рівень їх професійної самооцінки. Емпірично встановлено, що протягом професійного навчання змінюється зміст і співвідношення реальних та ідеальних уявлень студентів про себе як майбутніх медичних працівників. З’ясовано, що на кожному курсі найбільша кількість студентів оцінюють себе як професіонала середньо, дещо менша – низько, найменша – високо. Емпірично виявлена динаміка засвідчує важливість проведення розвивальної роботи з майбутніми медичними працівниками середньої ланки упродовж їх навчання з метою підвищення у них цих рівнів. Модифікована методика та одержані результати будуть корисними психологам для психодіагностики професійного “образу Я” студентів медичних коледжів і розробки програми з його розвитку.

Посилання

1. Вірна Ж.П. Особистісна вимогливість професіонала : теорія, практика, методи вивчення : монографія / Жанна Петрівна Вірна, Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 256 с.
2. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : монографія / Олег Матвійович Кокун. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. – 200 с.
3. Лазуренко О.О. Психологічні особливості формування емоційної компетентності майбутнього лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. О. Лазуренко. – К., 2017. – 21 с.
4. Пашукова Т. І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов ; за ред. Т І. Пашукової. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 204 с.
5. Сміла Н.В. Особливості психологічної готовності майбутнього лікаря до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н.В. Сміла. – К., 2018. – 22 с.
6. Ушакова К.Ю. Психологічні чинники становлення професійної «Я-концепції» у студентів медичних коледжів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Катерина Юріївна Ушакова. – К., 2018. – 223 с.
7. Філоненко М.М. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / М. М. Філоненко. – К., 2016. – 41 с.
8. Шевченко Н.Ф. Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н.Ф. Шевченко. – К., 2006. – 32 с.
9. Basit Ali, Akhlaq, & Kehkashan, Arouj. Study on the Self Esteem and Strength of Motivation of Medical Students [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ijbhtnet.com/journals/Vol_4_No_5_October_2014/8.pdf
Опубліковано
2019-09-26