Особливості прояву соціальних страхів у ранньому дорослому віці

  • Н.Ф. Шевченко
  • І.О. Біловоденко
Ключові слова: соціальний страх, ранній дорослий вік, страх неприйняття і пригнічення, страх втрати, страх невдачі та поразки, страх самостійності, страх комунікації

Анотація

В статті представлено результати емпіричного дослідження соціальних страхів в ранньому дорослому віці. Розкрито зміст поняття «соціальний страх». Виокремлено види соціальних страхів в ранньому дорослому віці та віднесено до трьох основних груп: власне Я; взаємини, спілкування; праця, соціальний світ. Результати емпіричного дослідження засвідчили наявність широкого спектру соціальних страхів в ранньому дорослому віці. Аналіз кількісних результатів дозволив констатувати виражені прояви таких соціальних страхів, як страхи невдачі та поразки, неприйняття і пригнічення, втрати. Зафіксовано фобійні прояви індивідуально-особистісних соціальних страхів, окрім страху комунікації. Визначено ієрархію соціальних страхів в ранньому дорослому віці: страх неприйняття і пригнічення; страх втрати; страх невдачі та поразки; страх самостійності; страх комунікації.

Посилання

1. Андрусенко В. А. Социальный страх: (опыт философского анализа) / В.А. Андрусенко. – Свердловск : Изд-во Урал. ун- та, 1991. – 168 с.
2. Витковская М.И. Социальные страхи как предмет социологического исследования: дис. … канд. соц. наук : 22.00.01 / Витковская Мария Ивановна. — М., 2006. – 182 с.
3. Вольпе Д. На пути к созданию научной психотерапии / Д. Вольпе // Эволюция психотерапии : [сборник статей]. – Т. 2.– М. : Класс, 1998. – 416 с. – (Библиотека психологии и психотерапии).
4. Грошева Л. Н. Социальные страхи и их преодоление у верующих и атеистов : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Л.Н. Грошева. – М., 2004. – 20 с.
5. Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2011. – 783 с.
6. Кухарский С. А. Феномен страха: социокультурные репрезентации : дис. … канд. философ. наук : 09.00.04 / Станислав Анатольевич Кухарский; Харьковский национальный ун-т им. В. Н. Каразина. – Х., 2007. – 221 с.
7. Лебедев В. И. Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции / В. И. Лебедев, О. Н. Кузнецов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 407 с.
8. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы: справочник практического психолога / И. Г. Малкина–Пых. – М. : Эксмо, 2005. – 896 с.
9. Олейник Н. О. Особливості організації структури переживання самотності в досліджуваних із різним рівнем самотності / Н.О. Олейник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – 2017. – Вип. 1(1). – С. 94-99.
10. Осадько О. Ю. Технології психологічного консультування / О.Ю. Осадько. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.
11. Петрова А. С. Особливості психокорекції соціальних страхів у студентів : дис. … канд. психол. наук :19.00.07 / Алла Сергіївна Петрова ; НПУ імені М.П. Драгоманова. К., 2015. – 232 с.
12. Прилутская О. А. Психологические факторы преодоления социальных страхов у населения региона : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.13 / О. А. Прилутская. – М., 1999. – 24 с.
13. Риман Ф. Основные формы страха: исследование в области глубинной психологии / Ф. Риман ; [пер. с нем. Э. Л. Гушанского]. – М. : Алетейа, 2000. – 336 с.
14. Савчин М. В. Вікова психологія. [3-тє видання, перероблене, доповнене] / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – К. : ВЦ Академія, 2017. – 384 с. – (Альма-матер).
15. Турецкая Г. В. Страх успеха: психологическое исследование феномена / Г.В. Турецкая // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19. – №1. – С. 37-46.
16. Фединяк Е. Т. Страх як ланка зворотної афферентациї стресової дії середовища / Е. Т. Фединяк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15; Вип. 5. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С. 89-92.
17. Фединяк Е. Т. Страх як ланка зворотної афферентациї стресової дії середовища / Е. Т. Фединяк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15; Вип. 5. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С. 89-92.
18. Шевченко Н. Ф Особливості розуміння та інтерпретації міжособистісних стосунків у віці ранньої дорослості / Н.Ф. Шевченко, М.В. Сурякова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти» м. Сладковічево, Словацька Республіка 28–29 жовтня 2016 р. С.134-137. Zbornik perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologiske a politicke aspekty / 28-29 oktobra 2016 / sefredaktor prof. JUDr. Stanislav Mraz, CSc. Vydal: Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2016. s.134-137.
19. Щербатых Ю. В. Психология страха / Ю. В. Щербатых. – М. : Эксмо, 2006. – 512 с.
20. Stein M. B. Quality of Care for Primary Care Patients with Anxiety Disorders / M. B. Stein, C. D. Sherbourne, A. Bystritsky, M. G. Craske and other // American Journal Psychiatry. – 2004. – Vol. 161, №12. – P. 2230 – 2237.
Опубліковано
2019-09-26