Формування готовності керівників освітніх організацій до управління в умовах інклюзії

  • С.О. Авдєєва
Ключові слова: керівники освітніх організацій, управління в умовах інклюзії, модель формування готовності, організаційно-психологічні умови, система підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Анотація

Стаття присвячена аналізу результатів створення та апробації моделі формування готовності керівників освітніх організацій до управління в умовах інклюзії. Для створення даної моделі було проведено роботу щодо аналізу організаційно- психологічних умов формування готовності керівників освітніх організацій до роботи в умовах інклюзії. Впровадження даної технології проводилось на базі системи післядипломної освіти педагогічних працівників. Дана технологія створювалась для перетворення особистості керівника освітньої організації з метою успішної реалізації його професійної управлінської діяльності в умовах інклюзії. Власне модель формування готовності керівників освітніх організацій до роботи в умовах інклюзії відображає основні структурно-динамічні характеристики елементів цього процесу (цільового, змістовного, процесуально-технологічного, критеріальною-діагностичного, результативно-корекційного). В авторській моделі структури готовності виділено когнітивний компонент, що відображає теоретичні та методичні знання в сфері інклюзивної освіти. Обґрунтовано організаційно-психологічні умови продуктивності формування готовності керівників освітніх організацій до управління в умовах інклюзії в системі підвищення кваліфікації.

Посилання

1. Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vmurol.com.ua/
2. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”. Програма “Інклюзивна освіта” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/
3. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник / Кол. авторів: Колупаєва А.А., Совій Н.З., Найда Ю.М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л.І., – 2-ге видання, стереотипне – К.: ФО-П Парашин І.С., 2010. – 128 С.
4. Курілко А.О., Бреус С.В. Ефективність української вищої освіти в контексті впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах / Вісник Черкаського університету, 2013. - № 33 (285). - С.32-36.
5. Міністерсво освіти і науки України, Наказ «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року» №1034 від 23.07.13 року.
6. Маранчак Р.С. Василенко О.М. Інклюзивна освіта як одна з умов соціальної адаптації дітей з особливими потребами / Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”, № 2 (8), 2013. - С. 128-132.
7. Назарова Н.М. Проблемы и перспективы подготовки психолого-педагогических кадров для работы в системе специального образования лиц с ограниченными возможностями / Н.М. Назарова // Инновации в российском оразовании. Специальное (коррекционнное) образование . - М, 1999. - С. 128-134.
8. Основи інклюзивної освіти: Навчально-методичний посібник / За заг. Ред. Колупаєвої А.А.- К: “А.С.К.”, 2012. - 308 с.
9. Самарцева Е.Г. Формирование готовности будущих педагогов к инклюзивному образованию детей дошкольного возраста. Автореф. Дисс...канд. пед. наук: 13.08.08. - Орел, 2012. - 24 с.
10. Синьов В., Шевцов А. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / В. Синьов, А. Шевцов // Дефектологія. - 2004. - № 2. - С. 6-11.
11. Хитрюк В.В. Формирование инклюзивной готовности будущих педагогов: результативность дидактической модели // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. - 2015. Вып. 5. - С. 112-130.
Опубліковано
2018-05-24