Емпіричне дослідження психологічних чинників формування соціальної активності студентської молоді

  • А.К. Базиленко
Ключові слова: активність, студентська молодь, психологічні чинники формування соціальної активності

Анотація

У цій статі наведено результати емпіричного дослідження впливу психологічних чинників макрорівня (суспільна недовіра до державних органів, актуалізація загальноприйнятих ціннісних орієнтацій, що формують просоціальну громадську позицію), мезорівня (врахування інтересів та потреб студентів керівництвом закладів вищої освіти в організації соціального життя, підтримки студентів з активною соціальною позицією, позитивний імідж студентського самоврядування) та мікрорівня (рівень успішності навчання, який свідчить про здатність до саморегуляції, соціальні здібності, прагнення до самореалізації, самотворення, усвідомлення наявності позитивних ресурсів і можливостей їх актуалізації, розвинуті уявлення про соціальну активність та ін.) на формування соціальної активності студентської молоді. Обґрунтовано провідну роль чинників мезо- та мікрорівня у процесі формування соціальної активності.

Посилання

1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. : Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
2. Ворожбит С.А. Вплив особливостей інтелекту на процес успішної адаптації студентів до університету / C.А. Ворожбит // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2006. – Т. 8. – С. 74-79 (Вип. 7).
3. Гамов В.Г. Психологічні особливості адаптації студентів / В.Г. Гамов // Проблеми загальної та педагогічної психології. – Т. 6. – 2004. – С. 84–90 (Вип. 8).
4. Герасімова Н.Є. Підготовка спеціалістів у ВНЗ / Н.Є. Герасімова // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2008. – С. 109-112 (Вип. 136).
5. Нестеренко Г.О. Особистість у нелінійному суспільстві : Монографія / Г.О. Нестеренко. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 140 с.
6. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - C.6.
7. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологи / Е.В. Сидоренко. – СПб: ООО«Речь», 2002. – 306c.
Опубліковано
2018-05-24