Наукові підходи щодо розуміння сутності сучасної методології науки

  • І.В. Копитін
Ключові слова: метод, методологія, філософія, наука, предмет методології, форма мислення, організація діяльності

Анотація

В статті описаний сучасний стан формування глобальної науки і як результат, необхідність розробки єдиної теорії методології науки. Зроблений наголос на слабкому науковому інтересі до розробки питання змісту та предмету методології науки. В публікації наведені точки зору сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників які розкривають зміст та предмет методології. Проведений понятійний аналіз сутності методології та вказане домінування описового підходу щодо визначення її змісту. Виділений науковий підхід розуміння методології, як вчення про організацію діяльності. Здійснений теоретичний аналіз методології науки через категорію діяльності. Описані два основних види діяльності: продуктивна та репродуктивна. Методологія розглянута як продуктивний вид діяльності. Вказана логічна структура діяльності, її параметри та характеристика.

Посилання

1. Большая Советская Энциклопедия. – Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/article076034.html
2. Карнозова Л.М, Александрова Г.И. Методологический анализ игротехнической работы в ОД-игре. – Режим доступа: http://www.fondgp.ru/lib/collections/archive/16/1
3. Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания / Татьяна Геннадьевна Лешкевич. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 408 с.
4. Мазилов В.А. Методология отечественной психологической науки: основные направления исследований и разработок / Владимир Александрович Мазилов // Ярославский педагогический вестник. – 2010. – Том II, №3. – С. 174-191. 5. Мостепаненко М.В. Методология научного познания, ее предмет и сущность / Михаил Васильевич Мостепаненко // Методология научного познания: естественные и технические науки сборник. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – Вып. 1. – С. 8-12.
6. Назаров И.В. Статус и структура методологии / Илья Владиславович Назаров // Российский гуманитатрный журнал. – 2015. – Том 4, № 5 – С. 339-346.
7. Новиков Д.А. О предмете и структуре методологи / Д.А. Новиков, А.М. Новиков // Мир образования – образование в мире. – 2008. – № 1. – С. 29-41.
8. Петрий П.В. Методология научного познания и исследования: содержание и современные представления / Петр Владимирович Петрий // Вестник Военного университета. – 2011. – № 4 (28). – С. 7-11.
9. Пископпель А.А. Системо-мыследеятельностная методология / А.А. Пископпель, В.М. Розин, Ф.И. Голдберг, В.С. Бернштейн, А.В. Александров. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/concepts/7268
10. Пунченко О.П. Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні / Олег Петрович Пунченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. – Вип. 57. – С. 27-37.
11. Тютюнник В.И. Основы психологических исследований: Учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных заведений по направлению 521000 – «Психология» / В.И. Тютюнник. – М.: УМК «Психология», 2002. – 208 с.
12. Удалов В.Л. Проблеми та перспективи розвитку сучасної методології науки / В.Л. Удалов // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2013. – № 2 (6). – С. 29-42.
13. Фурман А.В. Світ методології / Анатолій Васильович Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 47-60.
14. Штанько В.И. Философия и методология науки. Учебное пособие для аспирантов и магистрантов естественнонаучных и технических вузов / Валентина Игоревна Штанько. – Харьков: ХНУРЭ, 2002. – 292 с.
15. Щедровицкий Г.П. Логика и методология науки. – Режим доступа: http://www.fondgp.ru/projects/jointly/school/3/additional/Schedrovitckij_G.P._Metodologiya_nauki%2C_logika%2C_teor iya_myshleniya.doc
16. Щедровицкий Г.П. Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок. – Режим доступа: http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/48
17. Юревич А.В. Психология и методология / Андрей Владиславович Юревич. – М: Институтпсихологии РАН, 2005. – 312с.
18. Fei Ma. A Review of Research Methods in EFL Education. Theory and Practice in Language Studies / Fei Ma. – 2015. – Vol. 5, No. 3. – pp. 566-571.
19. Howell K.E. Introduction to the Philosophy of Methodology / K.E. Howell. – London: Sage Publications, 2013. – 263 p.
20. https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Methodology.html - cite_ref-1Irny S.I. A.A. Designing a Strategic Information Systems Planning Methodology for Malaysian Institutes of Higher Learning (isp-ipta) / S.I. https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Methodology.html - cite_ref- 1Irny, A.A. Rose // Issues in Information System. – 2005. – Vol.VI, No. 1. – рр. 325-331.
21. The Merriam-Webster Dictionary. – Режим доступа: https://www.merriam-webster.com/dictionary/methodology
22. Methodology. – Режим доступа: http://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Methodology.html
Опубліковано
2018-05-24