Оцінка ефективності програми розвитку креативної складової професійного мислення майбутніх маркетологів

  • Н. М. Кучинова
Ключові слова: креативність, маркетолог, креативна складова професійного мислення, комплексна програма розвитку, психолого-педагогічний вплив, психодіагностичні методики

Анотація

У статті представлено оцінку ефективності програми розвитку креативної складової професійного мислення майбутніх маркетологів. Визначено основну мету програми (здійснення цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу на розвиток креативної складової професійного мислення майбутніх маркетологів у процесі навчальної діяльності). Представлено основні компоненти розвивальної програми: теоретичний, практико- розвивальний, особистісно-креативний та емоційно-рефлексивний. Подано структуру програми розвитку креативної складової професійного мислення студентів-маркетологів та засоби її реалізації. Здійснено статистичний аналіз показників розвитку мотиваційного, когнітивно-дивергентного, комунікативного та емоційно-вольового компонентів за результатами формувального експерименту. Наведено дані, що свідчать про ефективність програми розвитку.

Посилання

1. Галкина Т. В. Методика диагностики речемыслительной креативности / Т. В. Галкина, Л. Г. Алексеева // Методы психологической диагностики, Выпуск 1, Под ред. Дружинина В. Н., Галкиной Т. В.– М.: Изд-во «Институт Психологии РАН», 1993. – С. 52-61.
2. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посіб. / Г.О. Ковальчук. – Вид. 2-ге, доп. – К.:КНЕУ, 2003. – 298 с.
3. Методы психологической диагностики. Выпуск 2. / Под ред. Воронина А. Н. – М.:1994. – 201 c.
4. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса / Е. Е. Туник. – СПб.: Речь, 2003. – 96 с.
5. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. – 490 с.
6. Шевченко Н.Ф. Креативна складова професійного мислення: практичний вимір / Н. Ф. Шевченко, Н. М. Кучинова. – Павлоград: ТОВ «ІМА-прес», 2016. – 110 с.
7. Shevchenko N. Assessment of Future Marketing Experts’ Professional Thinking Creative Component Maturity / N. Shevchenko, N. Kuchynova // Наука і освіта. – 2018. – №3. – C. 54-61.
Опубліковано
2018-05-24