Особливості психологічної допомоги дітям із ЗПР

  • О.Г. Малина
Ключові слова: затримка психічного розвитку, психологічна допомога, корекційно-розвивальні впливи, навчальний процес, ігрова терапія

Анотація

У статті подана спроба визначення шляхів розвивально-корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку на основі узагальнення теоретичного та практичного досвіду їх психологічного супроводу у процесі навчання. Встановлено, що діти з ЗПР у відмінності від однолітків з нормальним темпом психічного розвитку недостатньо спираються в процесі оволодіння знаннями на власний життєвий досвід і не можуть узагальнювати раніше сформульовані уявлення; всі діти з ЗПР мають значні утруднення в засвоєнні навчального матеріалу. Це ставить перед психологами необхідність використовувати в роботі з дітьми з ЗПР корекційно-психологічні впливи. Корекційно-розвивальний зміст, який вводиться додатково до основного змісту діяльності психолога, є основним засобом корекційного впливу на психічну сферу учнів з ЗПР і допомагає засвоєнню навчального матеріалу. Результати дії корекційно-розвивального змісту визначаються кінцевими показниками освітнього стандарту школи чи реабілітаційного закладу (корекційно-розвивальна змістова лінія), які повинні бути досягнуті внаслідок корекційного впливу на учбову діяльність учнів на кінець навчання у школі (початковій, основній).

Посилання

1. Астапов В.М., Микадзе Ю.В. «Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития: Хрестоматия. /В.М. Астапов, Ю.В. Микадзе // 2-е изд.»: Питер; СПб.; 2008
2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання./І.Д. Бех// – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
3. Борщевська Л.В., Зіброва А.В., Іванова І.Б. та ін. На допомогу батькам, що мають дітей з особлими потребами.- К.:УІСД, 1999.- 79с.
4. Висковатова Т.П. Дифференциация задержки психического развития от нормы до олигофрении / Т.П. Висковатова // Практична психологія та соціальна робота. - № 9. - 2001. - С. 13-23.
5. Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання. Навчальний посібник для педагогів і шкільних психологів / Укл. Т.Д. Ільяшенко, Н.А. Бастун, Т.В. Сак. - К.: ІЗМН, 1997. - 128 с.
6. Защиринская О.В. Коммуникативные качества личности в контексте социализации детей с задержкой психического развития // Историческая психология и ментальность. Детство. Семья. Быт / Под ред. О.В. Защиринской. СПб., 2001. - 252 с.
7. Ілляшенко Т. Затримка психічного розвитку у дітей: причини виникнення та корекція / Ілляшенко Т. // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук. - метод. Зб. - К.: ІЗМН, 2000. - 164 с.
8. Концепція спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні. // Дефектологія.- 1996.- №1- С.2-15.
9. Колесіна Т.П. Діагностика і корекція психічного розвитку дітей як засіб профілактики відхилень у їхній поведінці / Т.П. Колесіна // Початкова школа. – 2000. - № 5.– С. 30-33.
10. Кравченко Р. Соціальна робота з розумово відсталими людьми/ Р. Кравченко// Навч. посібник. – К.: Преса, 2001. – С. 8 – 32.
11. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развития./ И.И. Мамайчук// М.: Наука, 1998.- 466с.
12. Мастюкова Е.Н. Лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. /Е.Н. Мастюкова // - М.: ВЛАДОС, 1997. - 348 с.
13. Михайлова Л.М., Грабовенко Н.В. Робота реабілітаційних центрів щодо соціально-педагогічної підтримки сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями / Л.М. Михайлова, Н.В. Грабовенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. - №1. – С.45-50.
14. Обухівська А.Г. З історії діагностики відхилень у розумовому розвитку дітей/ А.Г. Обухівська // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - №7. - С.15-17.
15. Подласій І.П. Курс лекцій з коректувальної педагогіки. / І.П. Подласій // – М.: ІЗМН, - 2002. – С. 100 – 115.
16. Сак Т. До проблеми диференційованого навчання в школі інтенсивної педагогічної корекції /Т.Сак //Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод.зб. Випуск 4.- Київ, 2002. – С.235-238
17. Тарасюк С.О., Назаревич В.В. Соціально-психологічні чинники адаптації (дезадаптації) дітей дошкільного віку із ЗПР/ С.О. Тарасюк// Дефектологія, Київ. – 2004. – № 3. – С.19-22.
18. Шмаргун В.М. Взаємозв'язок фізичного і психічного в руховій реабілітації здоров'я дітей/ В.М. Шмаргун// Психологія: Збірник наукових праць.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова.-1999.-Вип. 1(4).-С.124-128.
Опубліковано
2018-05-24