Психологичний аналіз становлення професійної “Я-концепції” майбутніх фахівців

  • О.Г. Павлюк
Ключові слова: професійна самосвідомість, професіоналізація, “Я-концепція”, професійна “Я-концепція”, майбутній фахівець, професійна діяльність

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізу сучасних підходів до вивчення проблем становлення професійної “Я-концепції” майбутнього фахівця. Розкрито психологічну сутність і структуру феномена професійної “Я-концепції” у вітчизняних і зарубіжних концепціях. Розглянуто співвідношення загальної та професійної “Я-концепцій”, представлена характеристика особливостей професійної “Я-концепції” (повнота, форма опису, несуперечність, суб’єктивність, прийняття себе). Представлено типологію професійної “Я-концепції”, завдяки якої з’являється можливість вивчення динаміки розвитку професійної самосвідомості та фіксації змін (актуальне-Я, ретроспективне-Я, ідеальне-Я, рефлексивне-Я). Описано основні принципи розвитку професійної самосвідомості і професійної Я-концепції майбутнього фахівця.

Посилання

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности/ К.А. Абульханова- Славская. – М. : Наука, 1980. – 334 с.
2. Банайтис Н.Г. Формирование профессионально важных качеств специалистов экономического профиля в системе среднего профессионального образования: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук: 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Н.Г. Банайтис. – М., 2009. – 19 с.
3. Бодалев А.А. Общая психодиагностика /А.А.Бодалев, В.В.Столин. – СПб. : Речь, 2003. – С. 346 - 403.
4. Богашов М.М. Специфика подготовки психологов к профессиональ ной деятельности в различных социально производственных сферах /М.М. Богашов, М.И.Лукьянов//Психофизиологическая наука и образование. – М. : Наука, 1998. No2. – С. 10-14.
5. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала / А.А. Деркач. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : Изд-во НПО “Модек”, 2004 (ФГУП ИПФ Воронеж). – 75 с.
6. Каламаж Р. В. Я–концепція як складова професійної самосвідомості юристів / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2006. – Вип. 7, С. 156–164.
7. Католик Г.В. Психологія формування професійної Я-концепції практичного психолога / Г.В. Католик. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013 , с. 97
8. Кон И.С. В поисках себя / И.С. Кон.–М.:Педагогика,1984.–336с.
9. Лефтеров В.О. Проблема особистісного та професійного розвитку в психологічній науці / В.О. Лефтеров // Актуальні проблеми психології: [збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України]; за ред. С. Д. Максименка – К. : Логос, 2007. – Т. 7, вип. 14 : Екологічна психологія. – С. 163–168
10. Професійна мобільність майбутніх фахівців : навчально-методичний посібник. — Одеса : СМИЛ, 2004. , с. 39
11. Реан А. Психология и педагогика / А. Реан, Н. Бордовская, С. Розум. — С.-Пб. : Питер, 2004., с. 88
12. Рикель А.М. Профессиональная Я-концепция и профессиональная идентичность в структуре самосознания личности. Часть 1. Психологические исследования.—2011.—№2(16).—[Електронний-ресурс].—Режим доступуhttp://psystudy.ru/index.php/component/content/article/47n216/457rikel16.html?directory=82.
Опубліковано
2018-05-24