Мотивація до навчання як фактор успішності адаптації першокурсників закладів вищої освіти

  • С.В. Пухно
Ключові слова: юнацький вік, мотивація, мотивація до професійного навчання, групові норми і цінності, адаптація, соціальна адаптація, соціалізація, самореалізація, адаптація до навчальної групи, адаптація до навчальної діяльності

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз сучасних досліджень проблем мотивації до навчання студентів-першокурсників закладів вищої освіти та особливостей проходження адаптації до умов навчання. Представлено теоретичний аналіз особливостей юнацького віку. Визначено, що специфіка мотивації до навчання студентів закладів вищої освіти є однією з основних складових успішності оволодіння юнаками майбутньою професією, а також цей психологічний компонент структури особистості впливає на успішність проходження адаптації. Саме від спрямованості, інтересу та усвідомлення власних перспектив людиною у сфері майбутньої професійної діяльності залежить специфіка проходження першого складного періоду її життя у новому інституті соціалізації. У результаті проведеного експериментального дослідження мотивації до навчання та проходження адаптації першокурсників закладу вищої освіти, визначені особливості мотивації навчання студентів і показники адаптованості до навчальної групи та навчальної діяльності. Проведений аналіз причинно- наслідкових зв’язків між особливостями мотивації до навчання та показниками адаптації першокурсників надає підстави для визначення того, що мотивація до навчання та оволодіння професійною діяльністю є фактором успішності адаптації як до взаємодії в умовах спільної діяльності в академічній групі, так і навчальній діяльності студентів загалом. Процес адаптації вимагає психологічного та педагогічного забезпечення, необхідних соціально-педагогічних умов у структурі системи освіти, що є пріоритетним завданням сучасності.

Посилання

1. Першина А. Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах / Анна Першина // Освіта регіону. – №3. – 2011. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/590
2. Пухно С.В. Психологічні особливості проходження адаптації студентів-першокурсників ВНЗ як чинник процесу формування знань з фізико-математичних дисциплін / С.В. Пухно // І Міжрегіональна науково-методична конференція. «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах». (26 листопада 2015 р.) – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 43-45.
3. Пухно С.В. Психологічні аспекти мотивації майбутніх викладачів фізико-математичних дисциплін / С.В. Пухно // Актуальні питання природничо-математичної освіти : Зб. наукових праць. – Випуск 4. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 127–132.
4. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1998. – 800 с.
5. Спіріна Т.П. Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / Т.П. Спіріна, Ю.Є. Зарюгіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». – Випуск 32. – 2014. – с. 182-184.
Опубліковано
2018-05-24