Ієрархія ознак національної ідентифікації у студентської молоді

  • Л.М. Співак
Ключові слова: національна ідентифікація, особистість, ознаки, ієрархія, студенти, студентська молодь

Анотація

У статті презентовано результати емпіричного дослідження ієрархії ознак національної ідентифікації студентів перших-четвертих курсів вітчизняних вищих навчальних закладів. Подано авторське розуміння психологічної сутності процесу національної ідентифікації особистості. Відзначено, що розвиток національної ідентичності інтенсифікує національна диференціація. Основними ознаками цих процесів визначено мову, історію нації, національну територію, національну культуру, літературу і мистецтво, національний характер, національні звичаї та традиції, релігію. Емпірично встановлено, що загалом в ієрархії ознак національної ідентифікації перший ранг займає мова, другий – національні звичаї та традиції, третій – історія нації, четвертий – національна територія, п’ятий – національна культура, література і мистецтво, шостий – національний характер, сьомий – релігія. Виявлено, що відмінності ієрархій ознак національної ідентифікації у студентів різних курсів зокрема є статистично незначущими.

Посилання

1. Гнатенко П.И. Идентичность : философский и психологический анализ / П.И. Гнатенко, В.Н. Павленко. – К. : Наукова думка, 1999. – 463 с.
2. Піонтковська Д.В. Психологічні особливості розвитку національної ідентичності студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Д.В. Піонтковська. – Острог, 2017. – 20 с.
3. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Д. Ентоні Сміт ; пер. з англ. П. Таращука. – К. : Основи, 1994. – 224 с.
4. Соколова В.Ф. Психологічні особливості розвитку національної самосвідомості студентської молоді засобами української літератури : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Вікторія Федорівна Соколова. – К., 2009. – 203 с.
5. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности / Г.У. Солдатова. – М. : Смысл, 1998. – 389 с.
6. Співак Л.М. Психологія розвитку національної самосвідомості особистості в юності : монографія / Л.М. Співак. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 300 с.
7. Шевченко О.В. Національна ідентифікація у становленні Я-образу особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. В. Шевченко. – К., 2005. – 20 с.
Опубліковано
2018-05-24