Особливості гендерної ідентичності носіїв субкультури чайлдфрі

  • М.Г. Ткалич
  • А.Р. Мітіна
Ключові слова: життєва позиція, субкультура чайлдфрі, добровільна бездітність, гендерна ідентичність, психологічна стать

Анотація

Дослідження гендерної ідентичності чайлдфрі обумовлено тим, що батьківство сприймається як частина ідентичності людини, а відмова від народження дітей сприймається в суспільстві як невідповідність нормі. Добровільна бездітність є вибором особистостей, що свідомо відмовляються від народження дітей. Субкультура «чайлдфрі» передбачає певні особливості ідентичності її носіїв, обумовлені специфікою їх належності до субкультури та ставленням суспільства до цього феномену та соціальної групи. Гендерна ідентичність представників «чайлдфрі» характеризується відсутністю посилань на бажання бути батьками, на репродуктивні можливості, сімейні ролі. Спостерігається трансформація гендерних ролей, уявлень, щодо чоловіків та жінок: більшість опитаних жінок-чайлдфрі проявляють маскулінні характеристики та зорієнтовані на професійний розвиток, самоактуалізацію та самореалізацію. Для чоловіків бути чайлдфрі – це життя задля свого задоволення, можливість стабільно бути матеріально забезпеченими та отримувати розуміння, підтримку від однодумців.

Посилання

1. Винникот Д.В. Маленькие дети и их матери / Д.В. Винникот. – М.: Класс, 1998. – 79 с.
2. Гендер у психологічних та соціологічних дослідженнях: навч. посіб. / Л.О.Шевченко, Ю.В.Кобікова та ін. – К.: 2015. – 148 с.
3. Казачихина М.В. Чайлдфри как одна из форм современной семьи / М.В. Казачихина // Социально-гуманитарные исследования. – Екатеринбург, 2014.
4. Камзина О.А., Самыкина Н.Ю., Исследование жизненных сценариев у представителей сообщества «childfree» / О.А. Камзина, Н.Ю. Самыкина // Вестник Самарского государственного университета. – Самара, 2014. – С.213- 223.
5. Клецина И.С. Психология гендерных отношений: Теория и практика / И.С. Клецина. – СПб.: Алетейя, 2004. – 408 с.
6. Лукасевич О.А., Мітіна А.Р. Психологічний аналіз феномену чайлдфрі // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ «Запорізький національний університет», Інитут психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України; / голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 81- 86.
7. Ожигова Л.Н. Психология гендерной идентичности личности / Л.Н. Ожигова. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2006. – 290 с.
8. Стрельник О. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології. Монографія / О. Стрельник. – Київ:Критика, 2017. – 288 с.
9. Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія] / М.Г. Ткалич. – Київ-Запоріжжя: ЗНУ, 2015 – 315 с.
10. Ткалич М.Г. Гендерна психологія: навчальний посібник / М.Г. Ткалич. – 2-ге вид., випр.., доповн. - К.: Академвидав, 2016. – 256 с.
11. Яцина Е.Ф. К вопросу о Чайлдфри: отказ от материнства и отцовства как социально-психологический симптом / Сборник научных трудов: материалы международной научно-практической конференции / М.В. Васильева (гл. ред.) – М.: Планета, 2013. – 124 с.
12. Abma J., Martines G. Voluntary childlessness among American men and women in the late 1980s // Social biology, 1991. P.79-93.
13. Gillespie R., Childfree and feminine: understanding the gender identity of voluntarily childless women. Gender and Society, №17(1), 2003. – P. 122-136.
14. Heaton T., Jacobson C., Holland K., Persistence and change in decisions to remain childless // Journal of marriage and the family, 1999. – P.531-539.
15. Kneale D., Joshi H., Postponement and childlessness: evidence from two British cohorts. Demographic Research. – 2008. – P.1935-1964.
16. Maura K., Women`s studies quarterly / K. Maura. – Bloomsbury, New York, 2013. – Р. 133-144.
17. Morell C., Saying no: women's experiences with reproductive refusal. feminism and psychology / C. Morell. – №10(3), 2000. – P.313-322.
18. Peck E. Pronatalism: The Myth of Mom&Apple Pie, United States; Crowell, 1974, p. 333]
19. Radl S. Mother`s Day is Over, London; Abelard-Schumann Ltd, 1974, p. 254]
20. Veevers J.E., Childless by choice / J.E. Veevers. – Toronto: Butterworth, 1980. – 220 p.
Опубліковано
2018-05-24